Preiļu novada domes Iepirkumu komisija paziņo par precizējumiem (piegādātāja uzdotie jautājumi un atbildes uz tiem) Konkursa „Ceļu rekonstrukcija Aizkalnes, Preiļu un Pelēču pagastos, projekta „Preiļu novada lauku ceļu infras

18.02.2013.

PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301

Precizējumi  atklāta konkursa „Ceļu rekonstrukcija Aizkalnes, Preiļu un Pelēču pagastos, projekta „Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana II” ietvaros”, ident.nr. PND 2013/2AK, (turpmāk tekstā – Konkurss) Nolikuma, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībās.

1. Saskaņā ar Konkursa „Ceļu rekonstrukcija Aizkalnes, Preiļu un Pelēču pagastos, projekta „Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana II” ietvaros”, ident. nr. PND 2013/2AK, Nolikumā 1.8.2.apakšpunktā noteikto par konkursa objektu Preiļu novadā apskates un ieinteresēto personu sanāksmes datumu un laiku 2013.gada 14.februārī notika Konkursa priekšmeta: pašvaldības autoceļu „Preiļi-Pilskalns”(Preiļu pagastā), „Gaigalova-Gaigalova”(Aizkalnes pagastā) un „Gubanišķi-Lielie Livmaņi”(Pelēču pagastā) objektu apskates un ieinteresēto personu sanāksmes.
    Sanāksmes laikā par Konkursa Tehniskā specifikācijas un tās pielikumu precizējumiem no piegādātājiem tika saņemti jautājumi, uz kuriem komisija sniedz sekojošas atbildes.
Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo un ceturto daļām, saskaņā ar konkursa Nolikuma 1.6.4..apakšpunktu un1.7.punktu prasībām,

2. Komisija sniedz atbildes uz piegādātāju uzdotajiem jautājumiem:
2.1.  Pašvaldības autoceļa Preiļi – Pilskalns objekta apskates laikā  piegādātāji iepirkumu komisijai uzdeva sekojošu jautājumu:
Jautājums: Darbu apjomu sarakstā p.1.4. noteikta asfalta seguma demontāža 1375m2 platībā, bet dabā apskatot objektu vizuāli ceļa virskārta ir ar grants segumu.
   Lūdzam sniegt skaidrojumu – precizējumu piedāvājumu tāmes izmaksu  aprēķinam.
 
   Atbilde:  Precizējot būvdarbu apjomus ar projekta autoru iepirkumu komisija paziņo, ka pašvaldības autoceļš Preiļi – Pilskalns ir ar asfalta segumu. Ekspluatācijas gaitā tas tika noklāts ar grants materiālu. Veicot autoceļa rekonstrukciju (izbūvējot jaunu asfalta kārtu), ir nepieciešams veikt vecā asfalta demontāžu.

2.2. Pašvaldības autoceļa „Gaigolova – Gaigolova” objekta apskates laikā  piegādātāji iepirkumu komisijai uzdeva sekojošu jautājumu:
Jautājums:  Pašvaldības autoceļa „Gaigolova – Gaigolova” iepirkuma tehniskās specifikācijas 10.punktā noteikts, ka satiksmes organizāciju uz būvdarbu laiku jāsaskaņo ar būvuzņēmēju SIA „Reserv Inc”, kurš regulāri izmanto minēto ceļu. Objekta apskates un sanāksmes laikā piedaloties SIA „Reserv Inc” pārstāvim tika konstatēts, ka izmantot ceļu objekta būvniecībai un vienlaicīgi veikt ceļa rekonstrukciju nav iespējams. Piegādātāji piedāvā veikt ceļa rekonstrukciju viena mēneša laikā, ja ceļš tiks pilnīgi slēgts.
                    Pasūtītājam vienoties ar būvuzņēmēju par ceļa slēgšanas laiku, precizēt būvdarbu izpildes termiņu un paziņot to piegādātājiem piedāvājuma sagatavošanai.

  Atbilde:  Ir panākta vienošanās ar SIA ”Sēļi” un būvuzņēmēju SIA „Reserv Inc” par ceļa slēgšanu no 2013.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 31.jūlijam.
            Iepirkumu komisija paziņo, ka pašvaldības autoceļa „Gaigolova – Gaigolova” rekonstrukcija jāveic no 2013.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 31.jūlijam.
            Būvdarbu izpildes termiņš „Pašvaldības autoceļa „Gaigalova-Gaigalova” posmā 0.00 – 0.40 km rekonstrukcija Aizkalnes pagastā” – 2013.gada 31.jūlijs.

  Pielikumā: Būvuzņēmēja SIA „Reserv Inc” vēstule uz 1 lapas (JPG).

3. Piegādātāju iesniegtos jautājumus un atbildes uz tiem komisija nosūta ievietošanai Preiļu novada domes mājas lapā internetā: www.preili.lv_Iepirkumi.

4. Komisija informē piegādātājus: iesniedzot piedāvājumu iepirkumam, ir jāņem vērā Iepirkumu komisijas atbildes, precizējumus un tie jāievērtē savā piedāvājumā (Nolikuma 1.7.1.a/p.).
Pretendentu piedāvājumi, kuru izmaksu tāmē netiks ietvertas objektu apskates laikā un protokolā noteiktās prasības un izmaiņas, tiks noraidīti.

5. Kontaktpersonas:
– tehniskos jautājumos: Preiļu novada domes tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr. 65307327, 26432521, e-pasts:
janis.skutels@preili.lv;
– administratīvos jautājumos: juriste Inga Vilcāne, tālr. 65322766, e-pasts:
inga.vilcane@preili.lv.

Pēdējās izmaiņas: 18.02.2013.