28. februārī notiks Preiļu novada domes sēde (papildināts ar Darba kārtību)

28.02.2013.

2013. gada 28. februārī plkst. 15:00 Preiļu novada domes sēžu zālē (Raiņa bulvāris 19, Preiļi) notiks Preiļu novada domes sēde.

Darba kārtība:

1. FINANŠU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI:
1.1. Par 2012.gada inventarizācijas rezultātiem.
1.2. Par autotransporta iegādi operatīvajā līzingā.
1.3. Par ūdensvada un kanalizācijas komunikāciju ierīkošanu pašvaldības dzīvokļos
Zaļā ielā 18, Preiļos.
1.4. Par dzīvokļu īpašnieku biedrības „ES 1” rēķinu apmaksu.
1.5. Par nekustamā īpašuma nodokļu atlaides piešķiršanu.
1.6. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
1.7. Par dzīvokļu īpašumu nodošanu atsavināšanai.
1.8. Par nedzīvojamo telpu Pelēču pagasta Ārdavā domājamo daļu atsavināšanu.
1.9. Par nedzīvojamo telpu nomu ģimenes ārsta praksei.
1.10. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma reģistrāciju Zemesgrāmatā.
1.11. Par dzīvokļu īpašnieku biedrības „ES 1” valdes priekšsēdētāja Aiņa Novika
iesnieguma izskatīšanu.
1.12. Par dzīvojamās mājas Brīvības ielā 6, Preiļu novada Saunas pagasta, Prīkuļos
pārņemšanu pašvaldības bilancē.
1.13. Par izmaiņām Preiļu novada domes Preiļu pagasta pārvaldes nolikumā.
1.14. Par logopēda darba nodrošināšanu Pelēču pamatskolā.
1.15. Par projektu „Preiļu novada jaunatnes informācijas punkta izveide”.
1.16. Par projektu „Zivju resursu pavairošana un atražošana Pelēču ezerā”.
1.17. Par biedrības „Nīdermuižas draudze” iesnieguma izskatīšanu.
1.18. Par sadarbības līgumu ar SIA „Preiļu slimnīca” dzemdību nodaļas
pārvietošanai uz slimnīcas jaunā korpusa otro stāvu.
1.19. Par piedalīšanos projektā „Daudzdzīvokļu mājas Raiņa ielā 10, Aizkalnē renovācija”.
1.20. Par SIA „Preiļu saimnieks” iesnieguma izskatīšanu.

2. SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI:
2.1. Par Priekuļu pamatskolas tālāko darbību.
2.2. Par Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” darbības pārtraukšanu uz
darbinieku atvaļinājuma laiku.
2.3. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
2.4. Par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības.
2.5. Par uzņemšanu rindā pašvaldības dzīvojamās platības saņemšanai.
2.6. Par piekrišanu iemitināšanai pašvaldības īpašumā.
2.7. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.

3. NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI:
3.1. Par atļauju ielu tirdzniecībai.
3.2. Par adreses un nosaukuma piešķiršanu, adreses maiņu.
3.3. Par nekustamā īpašuma sadali.
3.4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu.

Novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs

Pēdējās izmaiņas: 28.02.2013.