Apstiprina Preiļu novada autoceļu (ielu) fonda līdzekļu sadalījuma plānu 2013. gadam

24.01.2013.

Šī gada 24. janvārī Preiļu novada domes deputāti apstiprināja Preiļu novada autoceļu (ielu) fonda līdzekļu sadalījuma plānu 2013.gadam. Kopumā šajā gadā no fonda līdzekļiem plānoti darbi par Ls 116669, no kuriem Ls 111 247 ir VAS „Latvijas Valsts ceļi” piešķirtā mērķdotācija novadam, bet pārējais ir līdzekļu atlikums uz šī gada 1. janvāri. Ikdienas uzturēšanas darbiem šogad paredzēti Ls 97 991, no kuriem autoceļu un ielu uzturēšanas darbiem ziemā paredzēts Ls 48 268, asfalta un grants seguma ceļu uzturēšanas un kopšanas darbiem Ls 43 923, satiksmes organizēšanas darbiem Ls 5 800. Būvprojektēšanai un citiem izdevumiem paredzēti Ls 18 678.


Salīdzinoši ir aizvadīto gadu valsts piešķirtā mērķdotācija atkal ir samazinājusies (par Ls 12 056). Tas kārtējo reizi ir spiedis vēl vairāk samazināt izdevumus pilsētas ielu bedrīšu remontiem un lauku ceļu profilēšanai un remontiem. Tāpat samazinājums ir arī būvprojektēšanas darbiem.


Kaut arī autoceļu (ielu) fondā situācija nav iepriecinoša, tomēr arī šogad ceļu infrastruktūras sakārtošanas darbi novadā neapstāsies, jo turpināsies un no jauna tika īstenoti vairāki ES līdzfinansēti projekti. Šogad pilsētā paredzēts pabeigt Rēzeknes ielas no Brīvības ielas līdz Kalnu ielai rekonstrukcijas darbus, kurus līdzfinansē ERAF. Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” ietvaros turpināsies arī asfaltbetona seguma atjaunošanas darbi pilsētas ielās. Projekta „Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana II”, kura īstenošanu līdzfinansē ELFLA, ietvaros šogad ir paredzēts rekonstruēt pašvaldības ceļus „Gaigalova – Gaigalova” 0.00 – 0.48 km (Aizkalnes pagastā), „Gubanišķi – Lielie Livmaņi” posmu 4.34 – 5,64 km (Pelēču pagastā) un „Preiļi – Pilskalns” 0.00 – 0.20 km (Preiļu pagastā). Projekta „Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana”, kas tiks īstenots darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.prioritātes „Policentriska attīstība” ietvaros, kuru līdzfinansē ERAF, ietvaros tiek plānota ceļu infrastruktūras uzlabošana Aizkalnes pagastā (Jaunības iela, Torņa iela, Pumpura iela, Vītolu iela), Saunas pagastā (Miera iela, Miera iela – Ķirši, Mehanizatoru iela, Miera iela – Mehanizatoru iela, Zaļā iela, Liepu iela, Skolas iela), Pelēču pagastā (Jaunatnes iela), Preiļu pagastā (Saules iela, Bērzu iela, ietves un veloceliņa pabeigšana līdz Līčiem no Preiļu pilsētas robežas) un Preiļu pilsētā (Lauku iela, Nākotnes iela, Dārzu iela, Celtnieku iela, Seguma (tai skaitā ūdens lietus kanalizācijas) rekonstrukcija Brīvības un Aglonas ielu posmos). 

Pēdējās izmaiņas: 24.01.2013.