Apstiprināts Preiļu novada pašvaldības 2013. gada budžets

24.01.2013.

Šī gada 24. janvārī Preiļu novada domes sēdē tika apstiprināts Preiļu novada pašvaldības budžets 2013. gadam. Šī gada budžeta ieņēmumi tiek plānoti 5 285 491 latu apmērā, plānotie izdevumi sastāda 5 755 373 lati ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 469 882 lati.


Pamatbudžeta ieņēmumi
Preiļu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu lielākā daļa tiek plānota no iedzīvotāju ienākuma nodokļa – 2 611 185 lati, dotācija no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda – 884 805 lati, mērķdotācija no valsts budžeta izglītības darbinieku atalgojumam – 762 670 lati, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem – 301 983 lati, ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un ēkām – 156 390 lati, maksājumi no valsts budžeta (mūzikas un mākslas skolām, sporta izglītības programmām un brīvpusdienām 1.,2. klasēs izglītojamajiem) – 147 529 lati, norēķini ar pašvaldību budžetiem (galvenokārt par citu pašvaldību skolēniem, kuri mācās Preiļu novada izglītības iestādēs) – 157 749 lati, projektu līdzfinansējums (stipendiāti, citi) – 78 500, no pašvaldības īpašuma realizācijas un iznomāšanas – 65 000 latu.


Salīdzinot ar 2012. gada pašvaldības pamatbudžeta izpildes rādītājiem, būtiskākais ieņēmumu samazinājums ir sadaļā Dotācijas no valsts budžeta. Tas ir saistīts ar to, ka valsts no 2013.gada pārtrauc līdzfinansēt valsts garantētā minimālā ienākuma pabalstu un dzīvokļa pabalstu. Šinī gadā mazāki ieņēmumi ir plānoti arī no nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un ēkām. Vairāk līdzekļu nekā aizvadītajā gadā ir plānots iegūt no pašvaldībai piederošo īpašuma realizācijas un iznomāšanas.


Pamatbudžeta izdevumi
2013. gadā izglītībai (izglītības iestāžu uzturēšana, mērķdotācija pedagogu atalgojumam, izglītības pārvaldes un informācijas tehnoloģiju centra uzturēšana, pieaugušo sporta pasākumi utt.) kopumā ir plānots atvēlēt 2 598 860 latus. Papildus pašvaldības finansējumam un valsts mērķdotācijām, šogad turpināsies ERAF līdzfinansētie izglītības iestāžu renovācijas darbi, kas dos ietaupījumu gan apkures izmaksām, gan arī ikdienas remontiem. Finansējums tika paredzēts arī 3. – 9. klašu skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai līdz šī mācību gada beigām.


Vispārējo vadības dienestiem budžetā paredzēti 1 294 655 lati, no kuriem 638 260 lati paredzēti aizņēmumu, līzingu apmaksai un procentu maksājumiem, bet pārējā līdzekļu daļa ir paredzēta domes administrācijas, komiteju, komisiju, deputātu, Vēlēšanu komisijas, pagastu pārvalžu, dzimtsarakstu nodaļas, novada būvvaldes uzturēšanai un darbības nodrošināšanai, kā arī novada publicitātei.


Teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai ir plānots finansējums 730 691 lata apmērā. Līdzekļi tiks izmantoti teritoriju labiekārtošanas un apzaļumošanas darbiem pilsētā un visos četros pagastos, ielu apgaismošanas nodrošināšanai un rekonstrukcijai, novada attīstības un teritorijas plānošanas nodrošināšanai, kā arī projektu „E-Water”, „Rēzeknes ielas rekonstrukcija” un „Gājēju ietves izbūve līdz Līčiem” realizēšanai.


Sociālajai aizsardzībai šajā gadā paredzēti 514 910 latu liels finansējums. Tas ietver līdzekļus sociālajiem pabalstiem, sociālo pakalpojumu nodrošināšanai, gan šo palīdzību sniedzošo iestāžu (Sociālais dienests, pansionāts „Preiļi”, Krīzes centrs, sociālais centrs „Līči”) uzturēšanu. 2012. gadā Krīzes centra darbinieku atalgojums tika finansēts no ES Sociālā fonda līdzekļiem, bet no šī gada šos līdzekļus nodrošina pašvaldība.


Atpūtai, kultūrai un sportam paredzēti kopumā 440 599 lati. Papildus līdzekļiem Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejam, Kultūras centram, Preiļu Galvenajai bibliotēkai un dotācijai pašdarbības kolektīvu vadītāju atalgojumam šogad 20 500 lati ir paredzēti Dziesmu un deju svētku izdevumiem.


Sabiedriskajai kārtībai un drošībai (Pašvaldības policija un novada Bāriņtiesa) paredzēti 82 430 lati. Ekonomiskajai darbībai – 47 342 lati, tai skaitā 16 870 lati paredzēti biedrību iecerēto mazo projektu līdzfinansēšanai. Veselībai – 34 886 lati, no kuriem 14 577 lati  SIA „Preiļu slimnīca” dzemdību nodaļas darbības nodrošināšanas atbalstam, 14 319 lati  līdzfinansējums projektam „Preiļu slimnīcas ģimenes ārstu tīkla attīstība”, bet pārējā summa atvēlēta asins donoru kustībai, Latvijas Sarkanā Krusta biedrības atbalstam, fizioterapeita, kurš vada nodarbības bērniem skolās, darba apmaksai un medikamentu iegādei Pensionāru biedrības Veselības istabai. Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem atvēlēti 10 000 latu, bet Civilajai aizsardzībai – 1 000 lati.


Speciālais budžets
24. janvāra domes sēdē tika apstiprināts arī novada pašvaldības Speciālais budžets. Tas ir budžeta daļa, kuru veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, transferti, ārvalstu finanšu palīdzība, ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā (ar uzskaiti naudā), kā arī izdevumi, kurus paredzēts segt no šiem ieņēmumiem.


Preiļu novada domes speciālā budžeta ieņēmumos 2013. gadā plānoti 124 847 lati, no kuriem 111 247 latus sastāda mērķdotācija pašvaldības ceļiem (ielām), 11 800 latu plānoti ieņēmumi no dabas resursu nodokļa, 1000 latus sastāda pārējie ieņēmumi un 800 latus ziedojumi un dāvinājumi. Naudas līdzekļu atlikums speciālajā budžetā uz gada sākumu bija 24 794 lati, līdz ar to speciālā budžeta izdevumi tika apstiprināti 149 641 lata apmērā, kas paredzēti pašvaldības teritoriju apsaimniekošanai, pašvaldības ceļu uzturēšanai un pašvaldības ceļu tīkla speciālista atalgojuma apmaksai.


 

Pēdējās izmaiņas: 24.01.2013.