Preiļu novada dome 2013. gada 5 .martā rīko izsoli par nekustamā īpašuma – nedzīvojamo telpu Aglonas ielā -1, Preiļos (2.stāvā) nomas tiesībām uz 10 gadiem

05.03.2013.

Preiļu novada dome 2013. gada 5 .martā plkst. 13.00 rīko izsoli par nekustamā īpašuma – nedzīvojamo telpu Aglonas ielā -1, Preiļos (2.stāvā) nomas tiesībām uz 10 gadiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domē Raiņa bulvārī -19, Preiļos (5.kabinets) vai novada domes mājas lapā www.preili.lv.

Izsoles noteikumi (PDF)

Izsoles objektu var apskatīt darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 28367578.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no 05.02.2013. līdz 05.03.2013. plkst. 12.00 novada domē apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. stāvs, 5.kabinets) Raiņa bulvārī -19, Preiļos.

Izsoles objekta sākumcena – LVL 91,20 (nomas maksa mēnesī). Nodrošinājums – LVL 10,00 un reģistrācijas maksa LVL 10,00, maksājama novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, A/S SEB banka, kods UNLALV2X026.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis LVL 10,00).

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.