Preiļu novada dome 2013.gada 19.martā rīko izsoli par nekustamā īpašuma – dzīvokļa ar 31,4 m2 kopējo platību Rēzeknes ielā 32-35 Preiļos, atsavināšanu

19.03.2013.

Preiļu novada dome 2013.gada 19.martā plkst. 13.00 rīko izsoli par nekustamā īpašuma –
dzīvokļa ar 31,4 m2 kopējo platību Rēzeknes ielā 32-35 Preiļos, atsavināšanu.

Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļa īrniecei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domē Raiņa bulvārī -19, Preiļos (5.kabinets) vai novada domes mājas lapā www.preili.lv.

Izsoles noteikumi (PDF)

Izsoles objektu var apskatīt darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 28367578.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no 05.02.2013. līdz 19.03.2013. plkst. 12.00 novada domē apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. stāvs, 5.kabinets) Raiņa bulvārī -19, Preiļos.

Izsoles objekta sākumcena – LVL 2600,00. Nodrošinājums – LVL 260,00 un reģistrācijas maksa LVL 20,00, maksājama novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, A/S SEB banka, kods UNLALV2X026.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis LVL 260,00).

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.