Preiļu novada domes Iepirkumu komisija paziņo par precizējumiem atklāta konkursa „Ceļu rekonstrukcija Aizkalnes, Preiļu un Pelēču pagastos, projekta „Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana II” ietvaros” Nolikumā

28.02.2013.

PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301

Precizējumi atklāta konkursa  „Ceļu rekonstrukcija Aizkalnes, Preiļu un Pelēču pagastos, projekta „Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana II” ietvaros”, ident.nr. PND 2013/2AK, (turpmāk tekstā – Konkurss) Nolikumā

1. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, saskaņā ar konkursa Nolikuma 1.7.2..apakšpunktu, 10.6.punktu, saskaņā ar 28.01.2013. komisijas protokolu nr.2, Komisija veic precizējumus Konkursa Nolikuma 8.5.7.apakšpunktā un 12.7. un 13.2. punktos:
1.1. „8.5.7. Pretendentam sagatavojot finanšu piedāvājumu, jāņem vērā apstāklis, ka Pasūtītājs slēgs Konkursa Būvdarbu iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu tikai pēc 12.6.punkta nosacījumu izpildes”.
1.2. „12.7.  Izslēgts ar 28.01.2013.”
1.3. „13.2. Ja pretendents šai Konkursa Nolikumā noteiktajā kārtībā nav atzīts par konkursa uzvarētāju / vai ar izraudzīto pretendentu pasūtītājs nenoslēdz iepirkuma līgumu (Nolikuma 12.6.p.) – ne Pasūtītājs, ne Iepirkumu komisija nav atbildīgi, un nenes nekādu atbildību par zaudējumiem, kas pretendentam radušies sakarā ar tā piedāvājumu sagatavošanu, iesniegšanu Konkursam un piedāvājuma derīguma termiņa spēkā uzturēšanu”. 

2. Par veiktajiem precizējumiem konkursa Nolikumā,  komisija paziņo iepirkuma  piegādātājiem, ievietojot šo informāciju Preiļu novada domes mājas lapā internetā: www.preili.lv_Iepirkumi .

3. Komisija informē piegādātājus: iesniedzot piedāvājumu Konkursam, ir jāņem vērā Iepirkumu komisijas precizējumus un tie jāievērtē savā piedāvājumā (Nolikuma 1.7.1.a/p.).

Pielikumā: Konkursa, id.nr. PND 2013/2AK, Nolikums – 16 lp., precizējumi saskaņā ar komisijas 28.01.2013.Protokolu nr.2. (PDF)

Kontaktpersonas:
– tehniskos jautājumos: Preiļu novada domes tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr. 65307327, 26432521, e-pasts:
janis.skutels@preili.lv;
– administratīvos jautājumos: juriste Inga Vilcāne, tālr. 65322766, e-pasts:
inga.vilcane@preili.lv.

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.