Preiļu novada dome 2013. gada 12. martā plkst. 14.00 rīko atkārtotu izsoli par nekustamā īpašuma – divistabu dzīvokļa 55,7 kv.m. platībā Tirdzniecības ielā 9-1, Preiļos, atsavināšanu

21.01.2013.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domē Raiņa bulvārī -19, Preiļos (5.kabinets) vai novada domes mājas lapā www.preili.lv.

Izsoles noteikumi (PDF)

Izsoles objektu var apskatīt darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 28367578.
Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no 28.01.2013. līdz 12.03.2013. plkst. 12.00 novada domē apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. stāvs, 5.kabinets) Raiņa bulvārī -19, Preiļos.

Izsoles objekta sākumcena – LVL 4 400,00. Nodrošinājums – LVL 440,00 un reģistrācijas maksa LVL 20,00, maksājama novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, A/S SEB banka, kods UNLALV2X026.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis LVL 440,00).

Izsoles uzvarētājam septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas jāparaksta pirkuma līgums un mēneša laikā jāsamaksā pirkuma maksa pilnā apmērā.

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.