SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa strādā ar perspektīvu

22.01.2013.

No atkritumiem tīru vidi Preiļu novadā nodrošina SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa.
Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Vineta Igolniece informē, ka aizvadītais gads bija veiksmīgs, visiem klientiem tika nodrošināti pakalpojumi līgumos paredzētajā apjomā. Orientējoties uz klientu ērtībām, pilnveidots pakalpojumu klāsts un attīstīta sadzīves atkritumu savākšanas un izvešana sistēma. Viens no galvenajiem uzdevumiem šogad ir pilnveidot un padarīt pieejamākus atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumus novada lauku teritoriju iedzīvotājiem.


Turpinās kvalitatīvas pārmaiņas
SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja V. Igolniece pārliecināta, ka atkritumu apsaimniekošanas sistēmai jābūt ērtai ikvienam iedzīvotājam, tādēļ Preiļu pilsētā šogad plānots izveidot vēl jaunus dalīti vākto atkritumu šķirošanas laukumus, bet esošie laukumi pavasarī tiks remontēti un krāsoti, lai būtu sakopti, glīti un iedzīvotājiem būtu patīkami tajos iegriezties un izmest savus atkritumu maisiņus. Sen pagātnē tas laiks, kad atkritumu apsaimniekošana saistījās ar netīrīgumu un nepatīkamām smakām.
2013. gadā SIA „Preiļu saimnieks” plāno paplašināt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamību. Pašreiz pakalpojums pieejams pilsētā un pagastu centros, bet iecerēts to nodrošināt visām mājsaimniecībām un uzņēmējiem arī attālākās novada lauku teritorijās, jo visiem novada iedzīvotājiem ir tiesības iesaistīties pašvaldības organizētajos atkritumu apsaimniekošanas pasākumos.


Palielinās atkritumu apsaimniekošanas izmaksas
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas pēdējos gados būtiski augušas. Par katru atkritumu tonnu, kas tiek nogādāta Dienvidlatgales starppašvaldību organizācijas poligonā „Cinīši” Demenē, SIA „Preiļu saimnieks” no 2012. gada jūlija maksā deponēšanas maksu 21,25 Ls (ieskaitot dabas resursu nodokli 7 Ls/t, bez PVN), par 2012. gadu šīs izmaksas sastāda gandrīz 44 tūkstošus latu. Tarifs par atkritumu deponēšanu Demenes poligonā kopš 2008. gada palielinājies par 26%, šajā laika posmā pievienotās vērtības nodokļa likme palielinājusies no 5% līdz 21%.
Diemžēl pagaidām nav pamata cerēt, ka atkritumu apglabāšanas izmaksas vai nodokļi varētu samazināties, tādēļ būtu lieliski, ja visiem kopā izdotos arvien samazināt atkritumu daudzumu, kas tiek vests tālo ceļu Demeni. Vienīgais risinājums, kā samazināt uz poligonu nogādājamo atkritumu daudzumu, ir atkritumu šķirošana.
Pašreiz Latvijā darbojas desmit moderni sadzīves atkritumu poligoni. Un te jāmin kāda svarīga nianse – to ietilpība nav bezgalīga. Ja nesamazināsim noglabāto atkritumu daudzumu, tad jau tuvāko 10-15 gadu laikā tie varētu būt piepildīti, un tad būs jābūvē jauni, un tas neizbēgami atsauksies uz visu iedzīvotāju maciņiem. Tādēļ jārīkojas tā, lai uz sadzīves atkritumu poligonu tiktu aizvests pēc iespējas mazāk atkritumu. SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa strādā pie tā, lai sadzīves atkritumu dalītās vākšanas sistēma būtu pieejama ikvienam novada iedzīvotājam. Atkritumi ir jāšķiro tādēļ, lai ietaupītu naudu mūsu maciņos – jo vairāk šķirosim, jo lielāka iespēja, ka nešķiroto atkritumu noglabāšanas izmaksas nepaaugstināsies. Nevērīgi izturoties pret vērtīgiem atkārtoti izmantojamiem materiāliem, iespējams, jau tuvākā nākotnē maksāsim vairāk.


Pieaug šķiroto atkritumu īpatsvars
SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks vērtē, ka 2012. gadā sašķirotie 11,2% no kopējā sadzīves atkritumu daudzuma, ir ievērojams sasniegums ne tikai vietējā mērogā.
V. Igolniece stāsta: „Atkritumus sākām šķirot 2007. gadā, toreiz pārstrādei nodevām pirmās kartona kravas, bet tagad šķirojam 12 dažādas atkritumu pozīcijas. 2012. gadā atkritumu šķirošanā sasniegti līdz šim labākie rezultāti.”
Atkritumu apsaimniekošanu regulē likumdošana, kas nosaka arī ikviena atkritumu radītāja pienākumus. Visā Eiropas Savienībā likumdošanā tiek ieviests princips „piesārņotājs maksā” – tas nozīmē katram iedzīvotājam uzņemties atbildību par radītajiem atkritumiem. Mūsdienu dzīvesveids noteic, ka ikviens esam atkritumu radītājs jeb dzīve, neradot atkritumus, vienkārši nav iespējama. Tādēļ atkritumu apsaimniekošanu regulējošie normatīvie akti ir saistoši ikvienam no mums.
Jau tagad ir skaidrs, ka līdz 2015. gadam visiem iedzīvotājiem jābūt pieejamai iespējai šķirot papīru, metālu, plastmasu un stiklu, bet līdz 2020. gadam 50% no visiem mājsaimniecībās radītajiem atkritumiem obligāti būs jāpārstrādā. Pagaidām atkritumu šķirošana vēl ir brīvprātīga norise, bet jau tuvākos gados neviena mājsaimniecība nevarēs izvairīties no atkritumu šķirošanas. Tādēļ pakāpeniska atkritumu dalītās vākšanas sistēmas ieviešana SIA „Preiļu saimnieks” apkalpotajās teritorijās un šķirošanas popularizēšana ir viens no svarīgākajiem Atkritumu apsaimniekošanas daļas mērķiem.


Pakalpojumi Saunas pagasta un Vārkavas novada iedzīvotājiem
No 2013. gada SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus sniedz arī Preiļu novada Saunas pagastā un Vārkavas novadā. Pašreiz Saunas un Vārkavas iedzīvotāji ar SIA „Preiļu saimnieks” aktīvi slēdz līgumus par atkritumu savākšanu un izvešanu.
Pagaidām Saunā un Vārkavā tiek nodrošināta tikai atkritumu savākšana un izvešana saskaņā ar grafiku. Plānots, ka līdz gada beigām šeit izdosies ieviest atkritumu dalītās vākšanas sistēmu un piedāvāt šķirot atkritumus. Bet šķirotos atkritumus jau tagad iedzīvotāji laipni aicināti nogādāt Atkritumu šķirošanas laukumā Preiļos, Rīgas ielā 4.
V. Igolniece: „Pašreiz Saunā un Vārkavā nodrošinām sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu saskaņā ar grafiku. Iedzīvotāji, ja vēlas, var turpināt lietot jau esošos atkritumu konteinerus, bet mēs piedāvājam iegādāties arī pilnīgi jaunus.
Tiekoties ar Saunas un Vārkavas iedzīvotājiem patīkami pārsteidza lauku iedzīvotāju pozitīvā attieksme pret līgumu slēgšanu. Lauku iedzīvotāji izprot, ka atkritumus ierakt zemē vai atstāt dabā nav pareizi, tādēļ daudzi paši izrāda iniciatīvu un vēlas slēgt līgumus. Priecājamies, ka arī attālākos laukos varam nodrošināt pakalpojuma sniegšanu.
Sevišķi zemnieku saimniecības izrāda lielu interesi par šķirojamo atkritumu nodošanu. Ja būs iedzīvotāju interese, tad jau šopavasar Saunas un Vārkavas iedzīvotājiem rīkosim lauksaimniecības plēvju un nolietotās sadzīves elektrotehnikas vākšanas akcijas – iedzīvotāji šos pārstrādei derīgos atkritumus varēs atvest vienuviet, pagastu centros, bet mēs aizbrauksim un savāksim, lai tālāk nodotu atkārtotai pārstrādei. Ja iedzīvotāji ierosina, ka šādas atkritumu savākšanas akcijas ir vajadzīgas un ir gatavi tajās aktīvi piedalīties, protams, darīsim visu, lai šāda iespēja būtu. Priecē, ka saņemam vietējo pašvaldības darbinieku atbalstu, kas mums ļoti atvieglo darbu ar iedzīvotājiem.
Aicinām Preiļu novada un Vārkavas novada lauku teritoriju iedzīvotājus griezties SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļā un slēgt līgumus par atkritumu apsaimniekošanu. Paldies visiem, kuri to jau izdarījuši!”


Atkritumu šķirošanas laukumā šķirotos atkritumus pieņem bez maksas
SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu šķirošanas laukumā Preiļos, Rīgas ielā 4, bez maksas pieņem šādas šķiroto atkritumu frakcijas: makulatūru, kartonu un papīra iepakojumu, izskalotas piena un sulas tetrapakas, balto un krāsaino pudeļu stiklu un logu stiklu, saplacinātas PET plastmasas dzērienu pudeles un cieto HDPE, polietilēna iepakojumu (arī lauksaimniecībā izmantotās plēves), metāla iepakojumu (konservu kārbas, skārda bundžas), luminiscētās (dienasgaismas) lampas un vieglo automašīnu riepas. Savukārt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus (nolietotās sadzīves elektropreces) iedzīvotāji var atstāt uz platformas Mehanizatoru ielā 1.
Taču šķirojamo atkritumu loks arvien tiek paplašināts, plānots, ka šogad iedzīvotājiem un uzņēmējiem piedāvāsim otrreizējai pārstrādei nodot nonēsātās drēbes un nevajadzīgos audumu atgriezumus.


Pateicamies visiem mūsu klientiem par uzticību un veiksmīgo sadarbību aizvadītajā gadā! Arī šogad aicinām griezties pie mums, SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļā, Rīgas ielā 4, Preiļos, vai zvanīt pa tel. 29420721, lai kopā rastu risinājumu ikvienai ar atkritumu apsaimniekošanu saistītai problēmai.
Esam pateicīgi visiem iedzīvotājiem, iestādēm un uzņēmumiem, kas sadarbojas ar mums un šķiro atkritumus! Ceram uz veiksmīgu sadarbību arī turpmāk un priecāsimies par ikvienu jaunu klientu!Grafiks ilustrē, ka pēdējos gados iedzīvotāju, uzņēmumu un iestāžu šķiroto atkritumu īpatsvars pret kopīgo nešķiroto sadzīves atkritumu daudzumu palielinās. Tā ir pozitīva tendence, kas liecina, ka iedzīvotāji domā un rīkojas saimnieciski un videi draudzīgi.


Inese Šņepste,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.