Apkopota informācija par Pašvaldības policijas darbu aizvadītajā gadā

15.01.2013.

Preiļu novada Pašvaldības policija ir apkopojusi informāciju par 2012. gada darba rezultātiem.


Apkopotā informācija liecina, ka 2012. gadā Pašvaldības policijā pieņemti un atstrādāti 273 iedzīvotāju telefoniskie izsaukumi, kā arī izskatīti 45 iedzīvotāju rakstiskie iesniegumi un sūdzības. Saņemti 53 izsaukumi uz ģimenes skandāliem.


Pašvaldības policija kopumā sastādījusi 260 administratīvo pārkāpumu protokolus, no kuriem 103 ir bijuši par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās un atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī, 65 – par pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu, 44 – CSN apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumi, 25 – nepilngadīgām personām par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās un atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī, kā arī 23 protokoli par citiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikto normu pārkāpšanu. Aizvadītajā gadā sastādītas 155 administratīvo pārkāpumu lietas, no kurām 73 izskatītas Pašvaldības policijā, 65 nodotas izskatīšanai Preiļu novada domes Administratīvajai komisijai, bet 17 lietas nodotas izskatīšanai Preiļu rajona tiesai.


Gada laikā Valsts policijai nodotas 26 personas, kuras aizturētas par likumpārkāpumu izdarīšanu, bet 39 personas pēc saukšanas pie administratīvās atbildības tika nogādātas dzīvesvietā.


Pašvaldības policijas ikdienas darbs ir cieši saistīts ar sadarbību ar citām pašvaldības un valsts iestādēm. Kopumā aizvadītajā gadā realizēts 101 sadarbības pasākums (kopīgās apsekošanas, reidi utt.) ar citām institūcijām, iestādēm (bāriņtiesa, sociālais dienests u.c.). Nelegālā alkohola tirdzniecības apkarošanai kopā ar Valsts policiju īstenoti trīs reidi. Veikti 12 makšķerēšanas noteikumu kontroles pasākumi ūdenstilpnēs. 17 publiskos pasākumos pašvaldības policija ir piedalījusies sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā. 2012. gadā ir īstenoti 7 preventīvi pasākumi mācību iestādēs (mācību stundas par drošības nodrošināšanu un policijas darbu).


Preiļu novada Pašvaldības policijas priekšnieks Jānis Trubačs norāda, ka drošības un sabiedriskās kārtības līmenis Preiļu novada teritorijā ir līdzīgā līmenī kā iepriekšējos gadus.  J. Trubačs: „Tiesību aizsardzības iestādes (valsts policija, pašvaldības policija) iespēju robežās veic un arī turpmāk veiks visus nepieciešamos pasākumus sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā. Pašvaldības policija arī 2013.gadā turpinās veikt savus pamatuzdevumus novada administratīvajā teritorijā drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, novada domes pieņemto saistošo noteikumu ievērošanas kontrolē, kā arī vispārējos preventīvos pasākumus.” Arī šogad tikšot turpināta sadarbība ar mācību iestāžu vadību preventīvo pasākumu īstenošanā izglītības iestādēs. 

Pēdējās izmaiņas: 15.01.2013.