Izsludināts projektu konkurss pasākumam `Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu`

08.02.2013.

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam “Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu” saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.783 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai” un Ministru kabineta 2008.gada 23.septembra noteikumiem Nr.792 “Valsts un Eiropas Savienības piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma “Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu” īstenošanai”.

Ceturtās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada 8.februāra līdz 2013.gada 11.martam.

Ceturtās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 3 000 000 LVL (trīs miljoni) latu šādā sadalījumā:
Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” ir 1 400 000 LVL (viens miljons četri simti tūkstoši latu);

Pārējie atbalsta pretendenti (fiziskas vai juridiskas personas, pašvaldības) ir 1 600 000 LVL (viens miljons seši simti tūkstoši latu).

Kārtā projektu iesniegumu īstenošanas beigu datums ir astoņpadsmit mēneši no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā www.lad.gov.lv sadaļā – ES atbalsts.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs (reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir atrodamas mājas lapā: www.lad.gov.lv) vai Lauku atbalsta dienesta Centrālā aparāta Klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 3.stāvā, 308.kabinetā (tālr.67027693, 67027684).

Pēdējās izmaiņas: 08.02.2013.