Februārī sāksies projektu iesniegumu pieņemšana pasākumam `Lauku saimniecību modernizācija`

08.02.2013.

Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija”, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.783 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai” un Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumiem Nr.1026 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija””.

Trīspadsmitās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām notiks no 2013.gada 8.februāra līdz 2013.gada 11.martam.

Trīspadsmitās kārtas pieejamais publiskais finansējums atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām ir 1 600 000 LVL (viens miljons seši simti tūkstoši latu).

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek veiktas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei ir astoņi mēneši, ja tiek veikta būvniecība un rekonstrukcija – astoņpadsmit mēneši no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā: www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 3.stāvā, 308.kabinetā (tālr. 67027684, 67027693).

Pēdējās izmaiņas: 08.02.2013.