Preiļu novada domes Iepirkumu komisija paziņo par precizējumu atklāta konkursa „Pārtikas produktu piegāde Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” vajadzībām” Nolikuma pielikumos

11.01.2013.

Preiļu novada domes Iepirkumu komisija paziņo par precizējumu atklāta konkursa „Pārtikas produktu piegāde Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” vajadzībām” Nolikuma pielikumos

PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301

Precizējumi atklāta konkursa  „Pārtikas produktu piegāde Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” vajadzībām”, ident.nr. PND 2012/24AK, (turpmāk tekstā – Konkurss) Nolikuma pielikumos.
   Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 29.panta trešās daļas nosacījumiem un Konkursa Nolikuma 1.7.punkta un 8.6.punkta nosacījumiem, Komisija nolēma:

1. Veikt precizējumus konkursa, id.nr. PND 2012/24AK, Nolikuma pielikumos, tai skaitā:
1.1.  1.pielikuma – Tehniskā specifikācija Konkursa priekšmeta 1.daļas (tabula nr.1) 1.,3., 6. un 7.punktos (1.pielikumā);
1.2.      1.1.pielikuma – Tehniskais piedāvājums Konkursa priekšmeta 1.daļas 1.,3.,6. un 7.punktos (2.pielikumā).

2. Par veiktajiem precizējumiem Konkursa nolikuma pielikumos, komisija paziņo iepirkuma  piegādātājiem, ievietojot šo informāciju Preiļu novada domes mājas lapā internetā: www.preili.lv_Iepirkumi .
3. Komisija informē piegādātājus: iesniedzot piedāvājumu Konkursam, ir jāņem vērā Iepirkumu komisijas  precizējumi (Nolikuma 1.7.1.a/p.).

Pielikumā:
1. Konkursa Nolikuma 1.pielikuma – Tehniskā specifikācija ar precizējumiem – 4 lpp.;
2. Konkursa Nolikuma 1.1.pielikuma – Tehniskais piedāvājums ar precizējumiem – 1 lp..

Kontaktpersonas:
– par iepirkuma priekšmetu: Preiļu PII „Pasaciņa” vadītāja Dace Verbicka, tālr. 26003650, dace.verbicka@preili.lv;
– administratīvos jautājumos: juriste Inga Vilcāne, tālr. 65322766, e-pasts: inga.vilcane@preili.lv.;

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.