24. janvārī notiks Preiļu novada domes sēde (darba kārtība)

24.01.2013.

Preiļu novada domes sēde notiks 2013. gada 24. janvārī plkst. 14:00 Preiļos, Raiņa bulvārī 19, Preiļu novada domes sēžu zālē.


Darba kārtība:


1. FINANŠU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI:
1.1. Par nekustamā īpašuma nodokļu atlaides piešķiršanu.
1.2. Par turpmāko rīcību nekustamā īpašuma – nedzīvojamo telpu
domājamām daļām Preiļu novada Pelēču pagasta, Ārdavā.
1.3. Par dzīvokļu īpašuma Rēzeknes ielā 32-35, Preiļos nodošanu
atsavināšanai.
1.4. Par neapdzīvojamo telpu Aglonas ielā 1, Preiļos nomas tiesību izsoli.
1.5. Par zemes īpašnieku priekšlikumu zemes gabalu atsavināšanai.
1.6. Par grozījumiem zemes nomas līgumā.
1.7. Par saistošo noteikumu „Par nekustamā īpašuma nodokli Preiļu novadā
2013.gadā” apstiprināšanu.
1.8. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma reģistrāciju Zemesgrāmatā.
1.9. Par uzturēšanās maksu Sociālajā centrā „Līči”.
1.10. Par brīvpusdienu piešķiršanu.
1.11. Par novada domes 2012.gada 8.februāra lēmuma (prot. Nr.3., p.1.2.)
„Par kohēzijas projekta 2.kārtas izmaksu pieauguma segšanu” precizēšanu.
1.12. Par aizņēmuma ņemšanu pamatkapitāla palielināšanai SIA „Preiļu
saimnieks”.
1.13. Par 2013.gada autoceļu (ielu) fonda līdzekļu sadalījuma plānu.
1.14. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Atbalsts novadu pašvaldību
kompleksai attīstībai” realizēšanu.


2. SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI:
2.1. Par grozījumiem Preiļu novada Sociālā dienesta nolikumā.
2.2. Par Sociālā dienesta 10.12.2012., Nr.1-5/1783 apstrīdēšanu.
2.3. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
2.4. Par pašvaldības dzīvojamās platības īres līguma pārrakstīšanu.
2.5. Par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības.
2.6. Par sociālās dzīvojamās platības statusa atcelšanu.
2.7. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.
2.8. Par pārvietošanu uz citu sociālo dzīvojamo platību.


3. NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI:
3.1. Par adreses un nosaukuma piešķiršanu.
3.2. Par autoveikala papildus sortimenta saskaņošanu.


4. APVIENOTO KOMITEJU SĒDES JAUTĀJUMI:
4.1. Par Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanu.
4.2. Preiļu novada Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Oļega Hļebņikova atklātās vēstules izskatīšana.
4.3. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu.
4.4. Saistošie noteikumi Nr.1. „Par Preiļu novada 2013.gada pamatbudžetu”.
4.5. Saistošie noteikumi Nr.2. „Par Preiļu novada pašvaldības speciālo
budžetu 2013.gadam.”


Novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs


 

Pēdējās izmaiņas: 24.01.2013.