Projekta ietvaros rekonstruēs trīs pašvaldības ceļu posmus

20.12.2012.

2012. gada novembrī Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi Preiļu novada domes projekta „Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana II” pieteikumu, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” (turpmāk – Pasākums) ietvaros. Projekta ietvaros šogad ir paredzēts rekonstruēt pašvaldības ceļus „Gaigalova – Gaigalova” 0.00 – 0.48 km (Aizkalnes pagastā), „Gubanišķi – Lielie Livmaņi” posmu 4.34 – 5,64 km (Pelēču pagastā) un „Preiļi – Pilskalns” 0.00 – 0.20 km (Preiļu pagastā). 2012. gada 20. decembrī novada domes deputāti nolēma veikt projekta ietvaros paredzēto būvdarbu iepirkumu. Ceļu rekonstrukcija varētu tiks uzsākta šī gada pavasarī.


Realizējot šo projektu tiks apgūta viss šīs aktivitātes ietvaros Preiļu novada pagastiem pieejamais ELFLA finansējums, jo līdz šim, īstenojot sešus projektu, ir apgūti vairāk kā Ls 541 tūkstotis no kopumā novada pagastiem pieejamajiem Ls 560 000 (katram pagastam Ls 140 000).


2011. gadā ELFLA līdzfinansētā projekta „Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana” ietvaros tika rekonstruēti: autoceļš Maļinovka – Lielie Pupāji (2,28 km) un Bērzu iela (0,46 km) Preiļu pagastā, autoceļš Džeriņi – Dubļinieki (1,7 km) un autoceļš Želvi – Raudovka (1,31 km) Aizkalnes pagastā, Torņa iela (0,56 km), Miera iela (0,63 km) un autoceļš Sutri – Krivoki – Krivasola – Razrivka (1 km) Saunas pagastā. Projekta kopējās izmaksa bija Ls 338 964,06, no kurām Ls 234 000 finansēja ES, bet pārējais bija pašvaldības līdzfinansējums.Pēdējās izmaiņas: 20.12.2012.