Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem – atklātam konkursam „Tehnisko projektu izstrāde projekta „Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana” ietvaros (Preiļu pilsētā, Aizkalnes, Preiļu, Pelēču un Saunas pagastos Preiļu novadā)””, sask

21.12.2012.

PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem atklātam konkursam „Tehnisko projektu izstrāde projekta „Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana” ietvaros (Preiļu pilsētā, Aizkalnes, Preiļu, Pelēču un Saunas pagastos Preiļu novadā)”.


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmets – atklāts konkurss „Tehnisko projektu izstrāde projekta „Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana” ietvaros (Preiļu pilsētā, Aizkalnes, Preiļu, Pelēču un Saunas pagastos Preiļu novadā)”, identifikācijas nr. PND 2012/22AK ERAF, saskaņā ar konkursa Nolikuma, tai skaitā Projektēšanas darba uzdevumu prasībām.


3. Konkursam, id.nr. PND 2012/22AK ERAF, kopumā tika iesniegti piedāvājumi no sešiem pretendentiem, tai skaitā pa Konkursa priekšmeta daļām (06.12.2012. piedāvājumu atvēršanas protokols):
3.1. Konkursa priekšmeta visās: 1., 2., 3., 4., un 5. daļās –  Tehnisko projektu izstrāde projekta „Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana” ietvaros Aizkalnes, Saunas, Pelēču un Preiļu pagastos un Preiļu pilsētā ir iesnieguši piedāvājumus 5 pretendenti, tai skaitā: AS „VCI” Reģ.nr. 44103041198, SIA “Pk 19+93”, Reģ.nr.43603019683, SIA “Projekts 3”, Reģ.nr.40003578510, SIA „CEĻU KOMFORTS”, Reģ,.nr. 44103040845 un SIA “C PROJEKTI”, Reģ.nr.45403022000.
3.2. Konkursa priekšmeta 2., 3. un 4.daļās – Tehnisko projektu izstrāde projekta „Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana” ietvaros Saunas, Pelēču un Preiļu pagastos ir iesniedzis piedāvājumu pretendents IK „Metrs’, Reģ.nr. 45402012749.


4. Saskaņā ar Konkursa 20.12.2012. Protokolu nr.4, iepirkumu komisija nolēma:
11.  Pamatojoties uz SIA “C PROJEKTI”, Reģ.nr.45403022000, iesniegumu iepirkumu komisijai (reģ.nr. 3-5/2698, 20.12.2012.) par Konkursa piedāvājuma atsaukšanu,  pretendents SIA “C PROJEKTI” piedāvājums netiek tālāk vērtēts un SIA “C PROJEKTI” tiek  izslēgts no turpmākās dalības Konkursā.
11.1. Konkursa pretendenti, tai skaitā: AS „VCI” , SIA “Pk 19+93”, SIA “Projekts 3”, SIA „CEĻU KOMFORTS” un IK „Metrs’ atbilst Konkursa Nolikuma, tai skaitā pretendentu atlases un kvalifikācijas prasībām.


5. Saskaņā ar Konkursa 20.12.2012.g. Protokolu Nr.5 par Konkursa pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstību Nolikuma prasībām, Konkursa pretendenti: AS „VCI” Reģ.nr. 44103041198, SIA “Pk 19+93”, Reģ.nr.43603019683, SIA “Projekts 3”, Reģ.nr.40003578510, SIA „CEĻU KOMFORTS”, Reģ,.nr. 44103040845 un IK „Metrs’, Reģ.nr. 4540201274 atbilst ir iesnieguši tehniskos dokumentus, atbilstoši Konkursa Nolikuma prasībām, tai skaitā Projektēšanas darba uzdevumu prasībām.


6. Saskaņā ar 21.12.2012. komisijas protokolu nr.6 par finanšu piedāvājumu izvērtēšanu, komisija konstatēja: 


 


7. Saskaņā ar Konkursa Nolikuma 8.2.4.1.apakšpunktu Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko iepirkuma priekšmeta projektēšanas darbu kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa katrā no iepirkuma priekšmeta daļām atsevišķi (nolikuma punkts 2.1.), kas atbilst konkursa Nolikuma, tai skaitā Projektēšanas darba uzdevuma un citu pielikumu prasībām, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.


     Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 23.panta piekto daļu, 24.pantu, 46.panta pirmās daļas 2.punktu, 56.panta pirmo daļu un Konkursa Nolikuma prasībām, tai skaitā 8., tai skaitā 8.2.3., 8.2.4. 9.8. un 9.9. punktiem, kā arī komisijas 20.12.2012. finanšu piedāvājumu (zemākās cenas) vērtēšanas tabulām, Komisija nolemj:


8. Konkursa pretendentu: AS „VCI” Reģ.nr. 44103041198, SIA “Pk 19+93”, Reģ.nr.43603019683 un SIA „CEĻU KOMFORTS”, Reģ,.nr. 44103040845 piedāvājumi atbilst atklāta konkursa, id.nr. PND 2012/22AK ERAF Nolikuma, tai skaitā Projektēšanas darba uzdevumu nosacījumu prasībām.


9. Komisija par atklāta konkursa “Tehnisko projektu izstrāde projekta „Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana” ietvaros (Preiļu pilsētā, Aizkalnes, Preiļu, Pelēču un Saunas pagastos Preiļu novadā)”, ident.nr. PND 2012/22AK ERAF” , uzvarētājiem atzīst un pieņem lēmumu par iepirkumu līgumu slēgšanu ar:


9.1. SIA „CEĻU KOMFORTS”, Reģ,.nr. 44103040845, Rubenes iela 32-33, Valmiera, LV- 4201, par Tehnisko projektu izstrāde projekta „Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana” ietvaros Aizkalnes pagastā. Līguma kopējā summa bez PVN21% ir Ls 2862,40, tai skaitā PVN21% ir Ls 601,10 un cena ar PVN21% ir Ls 3463,50, tai skaitā : tehniskā projekta izstrādes – cena bez PVN21% ir Ls 2562,40 un autoruzraudzības izmaksas – cena bez PVN21% ir Ls 300,00.
9.2. AS „VCI” , Reģ.nr. 44103041198, Aveņu iela 1, Daugavmala Tīnūžu pag., Ikšķiles novads, LV- 5052, par Tehnisko projektu izstrāde projekta „Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana” ietvaros Saunas pagastā. Kopā līgumcena bez PVN21% ir Ls 3295,20, tai skaitā PVN21% ir Ls 691,99 un cena ar PVN21% ir Ls 3978,19, tai skaitā : tehniskā projekta izstrāde – cena bez PVN21% ir Ls 2860,00 un autoruzraudzības izmaksas – cena bez PVN21% ir Ls 435,20.


9.3. SIA “Pk 19+93”, Reģ.nr.43603019683, Brīvības gatve 224, Rīga, LV-1039, par Tehnisko projektu izstrāde projekta „Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana” ietvaros Pelēču pagastā. Kopā līgumcena bez PVN21% ir Ls 1800,00 , tai skaitā PVN21% ir Ls 378,00 un cena ar PVN21% ir Ls 2178,00, tai skaitā : tehniskā projekta izstrāde – cena bez PVN21% ir Ls 1300,00 un autoruzraudzības izmaksas – cena bez PVN21% ir Ls 500,00.


9.4. Konkursa pretendenta SIA „CEĻU KOMFORTS”, Reģ,.nr. 44103040845 , Rubenes iela 32-33, Valmiera, LV- 4201 par Tehnisko projektu izstrāde projekta „Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana” ietvaros Preiļu pagastā : Kopā līgumcena bez PVN21% ir Ls 2105,20, tai skaitā PVN21% ir Ls 442,09 un cena ar PVN21% ir Ls 2547,29, tai skaitā : tehniskā projekta izstrāde – cena bez PVN21% ir Ls 1865,20 un autoruzraudzības izmaksas – cena bez PVN21% ir Ls 240,00.


9.5. Konkursa pretendenta SIA „CEĻU KOMFORTS”, Reģ,.nr. 44103040845, Rubenes iela 32-33, Valmiera, LV- 4201 par Tehnisko projektu izstrāde projekta „Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana” ietvaros Preiļu pilsētā: Kopā līgumcena bez PVN21% ir Ls 2821,50 , tai skaitā PVN21% ir Ls 592,52 un cena ar PVN21% ir Ls 3414,02, tai skaitā : tehniskā projekta izstrāde – cena bez PVN21% ir Ls 2521,50 un autoruzraudzības izmaksas – cena bez PVN21% ir Ls 300,00.
Iepirkuma līgumu darbu izpildes termiņš: 2 (divu) kalendāro mēnešu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas. Norēķinu kārtība: saskaņā ar Projektēšanas līguma projekta noteikumiem. Derīguma termiņš – saskaņā ar Konkursa Nolikuma prasībām.


10. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma rezultātiem, komisija paziņo Konkursa pretendentiem un iesniedz informāciju publicēšanai IUB mājas lapā internetā, kā arī publicē šo informāciju Preiļu novada domes mājas lapā internetā: www.preili.lv _Iepirkumi.


11. Iepirkuma procedūras kontaktpersonas:
11.1. tehniskos jautājumos: Preiļu novada domes tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr. 65307327, 26432521, e-pasts: janis.skutels@preili.lv;
11.2. administratīvos jautājumos: juriste Inga Vilcāne, tālr. 65322766, e-pasts: inga.vilcane@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 21.12.2012.