20. decembrī Preiļu novada dome rīko izsoli par nekustamā īpašuma – lauksaimniecībā izmantojamās zemes 9,0 ha platībā nomu uz pieciem gadiem

20.12.2012.

Preiļu novada dome 2012. gada 20. decembrī plkst. 11.00 rīko izsoli par nekustamā īpašuma – lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kadastra Nr. 7656 006 0135 Pelēču pagastā, Preiļu novadā, platība 9,0 ha, nomu uz pieciem gadiem.


Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domē Raiņa bulvārī – 19, Preiļos (5.kabinets) vai novada domes mājas lapā www.preili.lv.


Izsoles objektu var apskatīt darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 28367578.


Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no 05.12.2012. līdz 20.12.2012. plkst. 10.00 novada domē apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. stāvs, 5.kabinets) Raiņa bulvārī -19, Preiļos.
Izsoles objekta nosacītā cena – LVL 30,00 nomas maksa gadā (bez PVN), nodrošinājums – LVL 3,00 un reģistrācijas maksa LVL 5,00, maksājama  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, A/S SEB banka, kods UNLALV2X026.


Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis LVL 3,00).


___.pielikums
Preiļu novada domes
2012.gada 29.novembra
domes sēdes Nr 16.p.1.11


Preiļu novada pašvaldības lietošanā esošā nekustamā īpašuma – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7656 006 0135 Pelēču pagastā, Preiļu novadā ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI


1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota pirmreizējā mutiskā atklātā zemes nomas tiesību izsole zemes gabalam ar kadastra Nr. 7656 006 0135 Pelēču pagastā, Preiļu novadā, (turpmāk tekstā OBJEKTS) nomnieka noteikšanai saskaņā ar LR likumu “Par pašvaldībām” un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2. OBJEKTA nomas tiesību izsoli veic Preiļu novada domes izveidotā izsoles komisija.
3. Nomas tiesību izsoles komisijas locekļi nedrīkst būt nomas tiesību pretendenti, kā arī tieši vai netieši ieinteresēti attiecīgā procesa iznākumā.
4. Ziņas par izsolē iznomājamo OBJEKTU:
4.1. OBJEKTS – Preiļu novada domei piekrītošais nekustamais īpašums – zemes gabals 9,0 ha platībā Pelēču pagastā Preiļu novadā, kadastra apzīmējums 7656 006 0135. Nomas objekta atrašanās vieta un izvietojums atspoguļoti nomas tiesību izsoles noteikumiem pievienotajā grafiskajā pielikumā, kas ir šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa.
4.2. Iznomājamā OBJEKTA nosacītās nomas maksas apmērs Ls 30,00 (bez PVN) gadā.
4.3. OBJEKTS ir Preiļu novada pašvaldības lietošanā.
4.4. Objekta apgrūtinājumi:
 Nav noteikti
5. Izsoles veids – atklāta mutiska zemes nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli.
6. Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli tiek publicēts Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv. Paziņojums par izsoli izliekams pašvaldības administratīvajā ēkā pie informācijas stenda pirmā stāva vestibilā.
7. Nomas tiesību izsole notiks 2012.gada 20.decembrī plkst. 11.00 Preiļu novada domes telpās Raiņa bulvārī 19, Preiļos.
8. Par zemes nomas tiesību izsoles dalībnieku var kļūt maksātspējīgas juridiskas personas, kā arī fiziskas personas, kuras noteiktajā termiņā iesniegušas pieteikumu uz šo izsoli un izpildījušas visus izsoles priekšnoteikumus.
9. Izsoles reģistrācijas maksa Ls 5,00. Nodrošinājuma nauda – Ls 3,00
10.Izsoles solis – Ls 3,00.
11. Lai reģistrētos par izsoles dalībnieku, jāiesniedz pieteikums, kurā jānorāda:
11.1. fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese;
11.2. juridiskai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese;
11.3. nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods;
11.4. elektroniskā pasta adrese;
11.5. nomas objekts, nekustamajam īpašumam arī adrese, kadastra numurs un platība; 
11.6. nomas laikā plānotās darbības nomas objektā;
12. Pieteikumam pievienojami sekojoši dokumenti:
12.1. kvīts par reģistrācijas maksas un nodrošinājuma naudas samaksu
12.2. juridiskai personai – reģistrācijas apliecības kopija un dokuments, kas apliecina tiesības pārstāvēt uzņēmumu.
12.3. ja izsoles dalībnieku pārstāv pilnvarota persona – notariāli apliecināta pilnvara.
13. Ja kāds no pretendentiem pieteikumā nav iekļāvis visu minēto informāciju vai norādījis nepatiesas ziņas, komisija pieņem lēmumu par nomas tiesību pretendenta izslēgšanu no dalības mutiskā izsolē un pieteikumu neizskata.
14. Pieteikums par piedalīšanos izsolē kopā ar norādītajiem dokumentiem iesniedzams Preiļu novada domē Raiņa bulvārī – 19, Preiļos (1.stāvā, 5.kabinets) no sludinājuma publicēšanas dienas mājas lapā www.preili.lv līdz 2012.gada 20.decembrim plkst.10.00.
15. Saņemot pieteikumus par piedalīšanos zemes nomas tiesību izsolē, tiek sastādīts izsoles dalībnieku saraksts, kurā tiek fiksēts katra dalībnieka vārds, uzvārds vai juridiskais nosaukums, saņemšanas datums un laiks, pieteikumu iesniegšanas secībā.
16. Starp zemes nomas tiesību izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt nomas tiesību izsoles rezultātu un gaitu.
17. Izsoles dalībniekam ir tiesības iepazīties ar Izsoles noteikumiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz Objektu, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Preiļu novada domes mājas lapā līdz 2012.gada 19.decembrim plkst.16.00, Preiļu novada domē Raiņa bulvārī – 19, Preiļos (1.stāvā, 5.kabinets).
18. Pirms zemes nomas tiesību izsoles sākšanas izsoles dalībnieki paraksta izsoles noteikumus, tādējādi apliecinot, ka pilnībā ar tiem ir iepazinušies un piekrīt tiem.
19. Nomas tiesību izsole tiek uzsākta izsoles noteikumos norādītajā laikā un vietā.
20. Izsole sākas ar izsoles komisijas priekšsēdētāja nosaukto nosacītās gada nomas maksas apmēru, kas sastāda Ls 30,00.
18. Izsoles dalībnieki savu piekrišanu nomāt izsoles OBJEKTU par nosaukto maksu apliecina mutvārdos un rakstiski, parakstoties izsoles dalībnieku sarakstā. Tas tiek fiksēts izsoles gaitas protokolā.
19. Ja izsoles dalībnieku sarakstā tiek reģistrēts viens izsoles dalībnieks, izsole atzīstama par notikušu. Iznomātājs ar zemes nomas tiesību pretendentu slēdz zemes nomas līgumu par nomas maksu, kas nav zemāka par izsoles sākumcenu.
20. Ja divi vai vairāki izsoles dalībnieki izsaka gatavību nomāt izsoles priekšmetu par nosacīto nomas maksu, izsoles nomas maksa palielinās par vienu soli, tas ir Ls 3,00.
21. Ja kāds izsoles dalībnieks atsakās no turpmākās solīšanas, viņa pēdējā solītā nomas maksa tiek apstiprināta ar izsoles dalībnieka parakstu izsoles dalībnieku sarakstā.
22. Nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli turpinās līdz kāds no tās dalībniekiem nosola visaugstāko nomas maksu, izsole tiek izsludināta par pabeigtu.
23. Izsoles rezultāti tiek apstiprināti nākamajā Preiļu novada domes sēdē.
24. Ja izsolē piedalās divi vai vairāki dalībnieki un neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu. Šādā gadījumā rīkojama atkārtota nomas tiesību izsole.
25. Iznomātājs nomas līgumu slēdz ar pretendentu, kas nosolījis visaugstāko nomas maksu.
26. Nomas tiesību pretendents septiņu darbdienu laikā pēc mutiskās zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas domes sēdē, paraksta zemes nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu. Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību pretendents līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.
 27. Ja nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas līgumu, iznomātājs secīgi piedāvā nomas līgumu slēgt tam nomas tiesību pretendentam, kurš nosolīja nākamo augstāko nomas maksu.
28. Nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi par piedāvājumu slēgt nomas līgumu sniedz septiņu dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas dienas.
29. Ja nomas tiesību pretendents piekrīt parakstīt nomas līgumu par paša nosolīto augstāko nomas maksu, septiņu darbdienu laikā pēc minētā paziņojuma nosūtīšanas, viņš paraksta nomas līgumu.
29. Izsoles uzvarētājs iegūst uz pieciem gadiem nomā neapbūvētu zemesgabalu, 9 ha platībā.
30. Objekta galvenais izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
31. Nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar nomas tiesību izsoles rezultātiem.


Preiļu novada domes priekšsēdētājs
A.Adamovičs


 

Pēdējās izmaiņas: 20.12.2012.