18. decembrī Preiļu novada dome rīko izsoli par nekustamā īpašuma nedzīvojamās ēkas ar divām palīgceltnēm kopā ar zemes gabalu Aglonas ielā – 1, Preiļos atsavināšanu

18.12.2012.

Preiļu novada dome 2012.gada 18.decembrī plkst. 13.00 rīko izsoli par nekustamā īpašuma
nedzīvojamās ēkas ar divām palīgceltnēm kopā ar zemes gabalu Aglonas ielā – 1, Preiļos, atsavināšanu.


Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domē Raiņa bulvārī -19, Preiļos (5.kabinets) vai novada domes mājas lapā www.preili.lv.


Izsoles noteikumi (PDF)


Izsoles objektu var apskatīt darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 28367578.


Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no 08.11.2012. līdz 18.12.2012. plkst. 12.00 novada domē apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. stāvs, 5.kabinets) Raiņa bulvārī -19, Preiļos.


Izsoles objekta nosacītā cena – LVL 42 200,00 nodrošinājums – LVL 4220,00 un reģistrācijas maksa LVL 20,00, maksājama  novada domes kontā
Nr. LV08UNLA 0026000130630, A/S SEB banka, kods UNLALV2X026.


Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis LVL 4000,00).


Izsoles uzvarētājam septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas jāparaksta Pirkuma līgums un mēneša laikā jāsamaksā pirkuma maksa pilnā apmērā.


Izsoles objekta turpmākā izmantošana atbilstoši Preiļu pilsētas teritoriālplānojumam.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.