Preiļu novada domes Iepirkumu komisija paziņo par precizējumiem iepirkuma „Preiļu novada Preiļu pagasta publiskās ēkas Līčos, Jaunatnes ielā 1 teritorijas labiekārtošana, ELFLA projekta Nr. 11-03-L32100-000217, ietvaros” tehniskajos dokumentos

09.05.2012.

PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Paziņojums par precizējumiem iepirkuma „Preiļu novada Preiļu pagasta publiskās ēkas Līčos, Jaunatnes ielā 1 teritorijas labiekārtošana, ELFLA projekta Nr. 11-03-L32100-000217, ietvaros”, ident.nr. PND 2012/10M ELFLA, (turpmāk tekstā – Iepirkums ) tehniskajos dokumentos.
Ņemot vērā piegādātāju uzdotos jautājumus un atbildes uz tiem, radās nepieciešamība veikt precizējumus iepirkuma id.nr. PND 2012/10M ELFLA, tehniskajā dokumentācijā, tai skaitā būvdarbu apjomu tāmēs.


Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1pantu, saskaņā ar iepirkuma Instrukcijas 1.4.4.p., 1.4.4.1.apakšpunktu un 5.5.punktu, Komisija nolēma:
1. Apstiprināt iepirkuma „Preiļu novada Preiļu pagasta publiskās ēkas Līčos, Jaunatnes ielā 1 teritorijas labiekārtošana, ELFLA projekta Nr. 11-03-L32100-000217, ietvaros”, id.nr. PND 2012/10M ELFLA precizējumus tehniskajos dokumentos, tai skaitā darbu apjomu sarakstu un tāmes (precizējumi pielikumā).


Tāmes (ZIP)


2. Komisija ievieto šo informāciju Preiļu novada domes mājas lapā internetā: www.preili.lv_Iepirkumi un paziņo piegādātājiem, kas ir interesējušies par iepirkumu dokumentāciju un noteikumiem.


3. Komisija informē piegādātājus: iesniedzot piedāvājumu iepirkumam, ir jāņem vērā Iepirkumu komisijas atbildes, precizējumus (publicēti 03.05.2012.) un tie jāievērtē savā piedāvājumā (Instrukcijas 1.4.4.1.a/p.).
   Pretendentu piedāvājumi, kuru izmaksu tāmēs netiks ietverti precizējumi, tiks noraidīti.


Kontaktpersonas:
– tehniskos jautājumos: Arvils Pundurs, tālr. 29142641,
arvils.pundurs@preili.lv; Vitālijs Plivda, tālr.26533550.
– administratīvos jautājumos: juriste Inga Vilcāne, tālr. 65322766, e-pasts:
inga.vilcane@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.