Preiļu novada domes Iepirkumu komisija paziņo par iepirkuma „Preiļu novada Preiļu pagasta publiskās ēkas Līčos, Jaunatnes ielā 1 teritorijas labiekārtošana, ELFLA projekta Nr. 11-03-L32100-000217, ietvaros” piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

07.05.2012.

PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Paziņojums par iepirkuma „Preiļu novada Preiļu pagasta publiskās ēkas Līčos, Jaunatnes ielā 1 teritorijas labiekārtošana, ELFLA projekta Nr. 11-03-L32100-000217, ietvaros”, ident.nr. PND 2012/10M ELFLA, (turpmāk tekstā – Iepirkums ) termiņa pagarināšanu.


Ņemot vērā iepirkuma būvdarbu tehniskā projekta autora vēstuli par iepirkuma piedāvājumu termiņa pagarināšanu sakarā ar nepieciešamību veikt precizējumus iepirkuma, id.nr. PBND 2012/10M ELFLA, tehniskajā dokumentācijā, tai skaitā būvdarbu apjomu tāmēs, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1pantu, saskaņā ar iepirkuma Instrukcijas 1.4.4.p., 1.4.4.1.apakšpunktu un 5.5.punktu, Komisija nolemj:
1.  Pagarināt iepirkuma „Preiļu novada Preiļu pagasta publiskās ēkas Līčos, Jaunatnes ielā 1 teritorijas labiekārtošana, ELFLA projekta Nr. 11-03-L32100-000217, ietvaros”, id.nr. PND 2012/10M ELFLA piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 16.maija plkst.10.00.
2. Veikt precizējumus iepirkuma Instrukcijas pretendentiem  2.2.7 punkta: Pretendents nodrošina būvdarbu vadītāju ar šādu pieredzi b) un c) apakšpunktos:
b) ir jāiesniedz atsevišķi vismaz divu pasūtītāju atsauksmes par līdzīgu pēc veicamo būvdarbu rakstura un apjoma izpildi pēdējo triju gadu laikā (ja būvdarbu vadītājam nav bijušas līgumattiecības un veikti darbi pretendenta vārdā);
c)  ir iegūts attiecīgs sertifikāts būvdarbu veikšanai; sertifikātam/iem ir jābūt spēkā esošam/iem.


2. Komisija ievieto šo informāciju Preiļu novada domes mājas lapā internetā: www.preili.lv_Iepirkumi un paziņo piegādātājiem, kas ir interesējušies par iepirkumu dokumentāciju un noteikumiem.


3. Komisija informē piegādātājus: iesniedzot piedāvājumu iepirkumam, ir jāņem vērā Iepirkumu komisijas atbildes, precizējumus (publicēti 03.05.2012.) un tie jāievērtē savā piedāvājumā (Instrukcijas 1.4.4.1.a/p.).
Pretendentu piedāvājumi, kuru izmaksu tāmē netiks ietvertas objekta apskates laikā un protokolā noteiktās prasības un izmaiņas, tiks noraidīti.


Kontaktpersonas:
– tehniskos jautājumos: Arvils Pundurs, tālr. 29142641,
arvils.pundurs@preili.lv; Vitālijs Plivda, tālr.26533550.
– administratīvos jautājumos: juriste Inga Vilcāne, tālr. 65322766, e-pasts:
inga.vilcane@preili.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 07.05.2012.