Izstrādāti vienoti noteikumi aizsargjoslu ekspluatācijai ap meliorācijas būvēm un ierīcēm lauksaimniecības un meža zemē

02.05.2012.

2. maijā, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos noteikumus “Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs”.


Normatīvie akti, kas līdz šim noteica aizsargjoslu ekspluatācijas metodiku ap meliorācijas būvēm un ierīcēm lauksaimniecībā izmantojamā zemē un meža zemē, noteica aizsargjoslu ap valsts un koplietošanas meliorācijas būvēm un ierīcēm, bet neregulēja aizsargjoslu ap valsts nozīmes meliorācijas sistēmām.


Tāpat esošais regulējums neparedzēja aizsargjoslu ap pašvaldības meliorācijas sistēmām, kas palika trešo personu valdījumā, pašvaldībām apsaimniekošanā pārņemot valsts meliorācijas sistēmas.


Regulējums arī joprojām noteica, ka aizsargjoslas stāvokli atbilstoši kompetencei kontrolē Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes un Aiviekstes meliorācijas sistēmu valsts pārvalde, kas vairs neatbilst reālajai situācijai, jo šīs funkcijas ir pārņēmusi valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”. Regulācijā arī nepieciešams precizēt aizsargjoslas robežu aizsargdambja sausās nogāzes pakājē, ja aizsargdambis veido ūdensnotekas vai ūdenstilpes krastu, jo šo regulējumu iespējams dažādi interpretēt. Un vienotā normatīvajā aktā jāiekļauj aizsargjoslu uzturēšanas mehānismi, koku ciršana aizsargjoslā, aizsargjoslas apzīmēšana dabā un tamlīdzīgas svarīgas darbības, kas regulē rīcību ekspluatācijas aizsargjoslās lauksaimniecībā izmantojamā zemē un meža zemē.


Tādēļ tika izveidoti jauni Ministru kabineta noteikumi “Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs”, kas turpmāk regulēs:
1) aizsargjoslu valsts, valsts nozīmes, pašvaldības un koplietošanas meliorācijas būvēm un ierīcēm;
2) aizsargjoslas robežas ap ūdensnotekām lauksaimniecības zemē un meža zemē;
3) aizsargjoslas robežas ap aizsargdambi;
4) aizsargjoslas robežu liela diametra kolektoram;
5) aizsargjoslas robežas poldera nosusināšanas sistēmas būvēm, hidrometriskajiem posteņiem;
6) kompetentās personas un institūcijas, kas kontrolē aizsargjoslas stāvokli;
7) aizsargjoslu uzturēšanas mehānismu;
8) koku ciršanu aizsargjoslā meliorācijas sistēmas vai hidrotehniskās būves būvniecības gadījumā;
9) kārtību, kādā izveido, maina un likvidē aizsargjoslu, nosaka aizsargjoslas robežas un īpašuma tiesību aprobežojumus ieraksta zemesgrāmatā;
10) kārtību aizsargjoslas apzīmēšanai dabā.


Noteikumi stāsies spēkā 2012.gada 1.jūnijā.


Papildu informācijai:
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40235027&mode=mk&date=2012-05-02


Informāciju sagatavoja
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 67027498
ruta.rudzite@zm.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 02.05.2012.