Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija”

27.04.2012.


Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija”


Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija” saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.783 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai” un Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumiem Nr.1026 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija””.


Projektu iesniegumu pieņemšana 12.kārtai notiks no 2012.gada 28.maija līdz 26.jūnijam ar publisko finansējumu lauku saimniecībām 8 085 304 LVL (astoņi miljoni astoņdesmit pieci tūkstoši trīs simti četri lati), kuru īstenošanas vieta ir zemāk minēto reģionālo lauksaimniecības pārvalžu teritorijās.Lauku atbalsta dienesta (LAD) struktūrvienība


Finansējuma apmērs, LVL


Austrumlatgales RLP


3 845 240


Dienvidkurzemes RLP


1 446 793


Dienvidlatgales RLP


2 793 271


KOPĀ LAD pārvaldēm


8 085 304


 


Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek veiktas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei ir astoņi mēneši, ja tiek veikta būvniecība un rekonstrukcija – divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.


Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā: www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts.


Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai Centrālā aparāta Klientu apkalpošanas daļā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 3.stāvā, 308.kabinetā (tālr. 67027693, 67027684).

Pēdējās izmaiņas: 27.04.2012.