28. maijā sāksies iesniegumu pieņemšana pasākumam “Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana”

27.04.2012.

28. maijā sāksies iesniegumu pieņemšana pasākumam “Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana”Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam “Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.783 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai” un Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma “Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” ietvaros”.
Projektu iesniegumu pieņemšana 8.kārtai notiks no 2012.gada 28.maija līdz 2012.gada 26.jūnijam.
Astotā kārtā publiskais finansējums LVL 1 023 862 (viens miljons divdesmit trīs tūkstoši astoņi simti sešdesmit divi lati) pieejams pārstrādes uzņēmumiem, kas pārstrādā II un III kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam.
Astotā kārtā publiskais finansējums LVL 6 037 249 (seši miljoni trīsdesmit septiņi tūkstoši divi simti četrdesmit deviņi lati) pieejams:
1. pārējo lauksaimniecības produktu sektora jauniem pārstrādes uzņēmumiem, ja projektu īsteno Latgales plānošanas reģionā;
2. gaļas, piena, graudu, augļu un dārzeņu sektora pārstrādes uzņēmumiem, kā arī pārējo lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumiem.
Kārtā iesniegto projektu iesniegumu īstenošanas beigu datums ir divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Projektiem, kuru ietvaros tiek atbalstītas tikai jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, projektu īstenošana ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā: www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts.
Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Centrālā aparātā Klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 3.stāvā, 308.kabinetā (tālr. 67027693, 67027684) vai Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs (reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir atrodamas mājas lapā www.lad.gov.lv).

Pēdējās izmaiņas: 27.04.2012.