Grozījumi saistošajos noteikumos par pabalstiem Preiļu novadā

25.04.2012.

Pēc saistošo noteikumu izskatīšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, saņemta informācija, ka grozījumi saistošajos noteikums par sociālo un materiālo palīdzību Preiļu novadā pieņemti zināšanai. Spēkā tie stājas pēc publikācijas pašvaldības informatīvajā izdevumā „Preiļu Novada Vēstis”, tātad aprīļa beigās – maija sākumā.


Saistošie noteikumi „Par sociālo palīdzību Preiļu novadā” papildināti ar jaunu pabalsta veidu – pabalsts medicīnisko pakalpojumu izdevumu daļējai segšanai, kurš no noteikumiem bija izslēgts laikā, kad iedzīvotājiem ar ienākumiem līdz 120 vai 150 latiem bija iespēju saņemt izziņas, kas deva tiesības saņemt pilnu atbrīvojumu no pacienta iemaksas un līdzmaksājuma, kā arī atbrīvojumu no pacienta līdzmaksājuma par zālēm un medicīnas precēm. Par cik jau aizvadītā gada novembrī valdība pieņēma lēmumu 2012. gadā neturpināt segt veselības aprūpes pakalpojumu izdevumus no „sociālā spilvena” tiem iedzīvotājiem, kuru ienākumi ir līdz 120 vai 150 latiem, tos turpinot segt tikai trūcīgajām personām, un arvien biežāk sociālajā dienestā iedzīvotāji vērsās ar aicinājumu kaut daļēji segt izdevumus, kas bijuši saistīti ar izdevumiem veselības aprūpes iestādē, tika pieņemts lēmums atgriezties pie jau kādreiz noteiktā pabalsta.


Kā minētā pabalsta saņēmēji noteiktas divas iedzīvotāju grupas – divi vai vairāki kopā dzīvojoši nestrādājoši pensionāri un/vai invalīdi, kuru ienākumi uz katru mājoklī deklarēto locekli nepārsniedz 140 latus, kā arī nestrādājošs pensionārs/ invalīds, kurš mājoklī deklarēts un dzīvo viens, kura pensija ir līdz 150 latiem un kuram nav citur dzīvojoša laulātā. Pabalstu piešķir 50% apmērā no samaksātās summas, bet ne vairāk kā 100 lati vienai personai gadā. Minētā pabasta saņemšanai personai jāiesniedz izdevumus attaisnojoši dokumenti.


Analizējot iepriekšējo gadu rādītājus jāsecina, ka 2010. gadā pieprasījums pēc augstāk minētā pabalsta un pabalsta stomatoloģisko pakalpojumu izdevumu daļējai segšanai (šogad šis pabalsta veids gan nav paredzēts) nebija liels – kopumā to saņēmušas 75 ģimenes jeb 81 persona, kam izlietoti Ls 2988,74 (minētajiem pabalstiem 2009. gadā izlietoti Ls 2363,7 un to saņēmušas 66 personas).


Tāpat saistošie noteikumi papildināti ar nosacījumu, kas, cerams, veicinās iedzīvotāju lielāku iesaistīšanos savas sociālās situācijas uzlabošanā un samazinās izdevumus pabalstiem. Tas ir, ja persona, kas ir GMI pabalsta saņēmējs, atteiksies no līdzdarbības algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos, pārkāps darba kārtības noteikumus, tad personai trīs mēnešus būs liegta iespēja saņemt sociālo palīdzību. Arī cits nosacījums, kas iestrādāts saistošajos noteikumos: ja, apsekojot dzīves vietā, persona mēneša laikā vismaz trīs reizes tajā nav sastapta, tad tiek atteikta mājokļa pabalsta piešķiršana, varētu novērst situācijas, kad pabalsts tiek pieprasīts nepamatoti – sociālie darbinieki, lai arī ne bieži, bet arvien saskaras ar faktu, ka mājokļa pabalsta pieprasītājs ne tikvien nav iegādājies malku par piešķirto pabalstu, bet nekas pat neliecina, ka viņš te vispār dzīvotu.


Mērķtiecīgāka plānota arī bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršana – saistošajos noteikumos „Par materiālo palīdzību Preiļu novadā” iestrādāts nosacījums, ka bērna piedzimšanas pabalstu līdzšinējā apmērā (150 lati) saņem tajā gadījumā, ja abi vecāki vismaz gadu līdz bērna dzimšanai bijuši Preiļu novada iedzīvotāji, arī gadījumā, ja bērna dzimšanas apliecībā ir tikai viens vecāks. Gadījumā, ja tikai viens no vecākiem vismaz gadu līdz bērna dzimšanai būs bijis Preiļu novada iedzīvotājs, pabalsta apmērs būs 75 lati. Ggrozījumu veikšanas nepieciešamība saistīta ar tādas situācijas novēršanu, ka abi vecāki katrs savā pašvaldībā saņem pabalstu pilnā apmērā. Aizvadītajā gadā abi vecāki bijuši Preiļu novada iedzīvotāji 42 pabalsta piešķiršanas gadījumos, 40 ģimenēs kā Preiļu novada iedzīvotājs reģistrēts tikai viens no vecākiem – vairumā gadījumu tā bijusi bērna māte, 4 gadījumos dzimšanas apliecībās bijusi norādīta tikai bērna māte. Šī brīža apstākļos, kad pašvaldībai katrs bērns ir svarīgs, tika pieņemts lēmums vairāk atbalstīt tieši savas pašvaldības iedzīvotājus.


Informāciju sagatavoja
Preiļu novada
Sociālā dienesta vadītājas vietniece
Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 25.04.2012.