Uzaicinājums piedalīties iepirkumā „Preiļu novada Preiļu pagasta publiskās ēkas Līčos, Jaunatnes ielā 1 teritorijas labiekārtošana, ELFLA projekta Nr. 11-03-L32100-000217, ietvaros”

26.04.2012.

PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301

Uzaicinājums piedalīties iepirkumā „Preiļu novada Preiļu pagasta publiskās ēkas Līčos, Jaunatnes ielā 1 teritorijas labiekārtošana, ELFLA projekta Nr. 11-03-L32100-000217, ietvaros”.

 Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā.

1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, fakss 65307323.

2. Iepirkuma priekšmets – „Preiļu novada Preiļu pagasta publiskās ēkas Līčos, Jaunatnes ielā 1 teritorijas labiekārtošana, ELFLA projekta Nr. 11-03-L32100-000217, ietvaros”, identifikācijas nr. PND 2012/10M ELFLA, saskaņā ar iepirkuma Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju.
    – Iepirkuma priekšmets tiek īstenots : ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekta Nr. 11-03-L32100-000217 „Preiļu novada Aizkalnes un Preiļu pagastu centru publisko ēku vienkāršota rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana” ietvaros. Projekta būvdarbu veikšanas izmaksas tiek segtas no projektam paredzētā ES atbalsta finansējuma un pašvaldības līdzfinansējuma.


3. Iepirkuma Instrukcija pretendentiem ir pieejama elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā sadaļā „Iepirkumi”……, kā arī ar Instrukciju un tās pielikumiem var iepazīties uz vietas Preiļu novada domē 51.kabinetā (2.stāvā) pēc adreses: Raiņa bulvāris 19, Preiļos.


Instrukcija pretendentiem (pdf)
1.pielik-Tehniskā specifikācija (pdf) 
DA Formas (xls)
Tāmju formas (xls)
2.pielik.- Pieteikums (doc)
3.pielik-Finanšu piedāvājums (doc)
4.pielik-būvdarbu vad.pieredzes apraksts (doc)
5.pielik.-pieredzes apraksts (doc)
6.pielik.-speciālistu saraksts (doc)
7.pielik-liguma projekts (doc)
Pielikumi (zip)

4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2012.gada 09.maija plkst.10.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


5. Piedāvājumus jāiesniedz: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, Preiļu novada domes apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, kabinets nr. 5 (1.stāvā), tālr. 65322766, fakss 65307323, iestādes darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien no plkst. 8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00; personīgi vai pa pastu.


6.Kontaktpersonas:
– par iepirkuma priekšmetu: Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels tel. 26432521 un Preiļu pagasta saimniecības daļas vadītājs Vitālijs Plivda, tālr. tālr.26533550, e-pasts: vitalijs.plivda@preili.lv.
– iepirkuma administratīvos jautājumos  – Preiļu novada domes juriste Inga Vilcāne tel.65322766, e-pasts: inga.vilcane@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.