Preiļu novada domes paziņojums par iepirkuma rezultātiem – „Tautas tērpu iegāde Preiļu novada pašdarbību kolektīviem, projekta LLIV-281 „Baltais putns” (The White Bird) ietvaros”, saskaņā ar Instrukciju pretendentiem un Tehnisko specifikāciju.

25.04.2012. 


 


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmets – „Tautas tērpu iegāde Preiļu novada pašdarbību kolektīviem, projekta LLIV-281 „Baltais putns” (The White Bird) ietvaros”, identifikācijas nr. PND 2012/7M ERAF, saskaņā ar iepirkuma Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju.


Iepirkums tika veikts Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā.


 


3.   Saskaņā ar iepirkuma ident.nr. PND 2012/7M ERAF, 17.04.2012. piedāvājumu atvēršanas protokolu Iepirkumam ir iesniegti 2 (divi) piedāvājumi no šādiem pretendentiem: SIA „ANVI AM”, Reģ.nr. 40003513270 un SIA „MUDURI”, Reģ.nr.40003487368.


 


4. Komisija izskatīja un izvērtēja pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus un konstatēja, ka abi pretendenti un to iesniegtie tehniskie piedāvājumi atbilst iepirkuma, id.nr. PND 2012/7M ERAF, iepirkuma Instrukcijas pretendentiem, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām.


 


5. Saskaņā ar iepirkuma komisijas 24.04.2012. Protokolu nr.2 par iepirkuma pretendentu finanšu piedāvājumu izskatīšanu, komisija izskatīja un izvērtēja pretendentu iesniegtos Tehniskos-finanšu piedāvājumus un konstatēja, abi pretendenti ir iesnieguši tos, saskaņā ar iepirkuma Instrukcijas 3.2.punktu.


 


         Finanšu piedāvājumu īss raksturojums:

Nrp.k


Pretendents


Piedāvājuma cena


LVL bez PVN


 


Garantija


 


Izpildes


termiņš


Priekšapmaksa


(no līguma summas)


 


1.


 


SIA „ANVI AM”


 


13 149,16


 


 


3 gadi


 


12 mēneši no līguma spēkā stāšanās


 


20%


 


2.


 


SIA „MUDURI”


 


14 310,00


 


2 gadi


12 mēneši no līguma spēkā stāšanās


nav


nepieciešama


 


6. Saskaņā ar Iepirkuma Instrukcijas pretendentiem 1.11.punktu Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji: Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu (bez PVN), kas atbilst iepirkuma Instrukcijas, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām.


 


7. Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu un Iepirkuma Instrukcijas 1.11., 3., 5.3. un 5.6.punktiem un piedāvājumu vērtēšanas rezultātiem (piedāvājumu komisijas vērtēšanas kopējā 18.04.2012. tabula) prasībām, Komisija nolēma:


 


7.1. Noteikt par uzvarētāju Iepirkuma pretendentu SIA „ANVI AM”, Reģ.nr. 40003513270, juridiskā adrese: Emmas 1-24, Rīga, LV-1015, jo tā piedāvājums atbilst Iepirkuma, id.nr. PND 2012/7M ERAF, Instrukcijas pretendentiem prasībām, tai skaitā Tehniskajai specifikācijai un ir ar piedāvājuma zemāko cenu.


 


7.2. Slēgt iepirkuma līgumu par Tautas tērpu iegādi Preiļu novada pašdarbību kolektīviem, projekta LLIV-281 „Baltais putns” (The White Bird) ietvaros ar SIA „ANVI AM”.


      Iepirkuma līguma summa (cena): bez PVN22% Ls 13 149,16 (trīspadsmit tūkstoši simtu četrdesmit deviņi lati 16 santīmi), PVN 22% ir Ls 2892,82 un līguma summa ar PVN22% ir Ls 16041,98 (sešpadsmit tūkstoši četrdesmit viens lats 98 santīmi).


Priekšapmaksa – (avanss) 20% apmērā no līguma summas, tas ir Ls 3208,40 tai skaitā PVN.


Izpildīto darbu apmaksa notiek saskaņā ar darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, ko Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam 14 dienu laikā pēc akta parakstīšanas.


       Līguma izpildes termiņš – 12 (divpadsmit ) mēnešu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.


       Piedāvājuma derīguma termiņš – 60 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.


 


8. Par komisijas pieņemto lēmumu komisijai paziņot iepirkuma pretendentam triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.9. Kontaktpersonas


– par iepirkuma priekšmetu: Preiļu novada domes Attīstības daļas projektu vadītāja Sanita Meļko, tālr. 65322766, e-pasts: sanita.melko@preili.lv;


– iepirkuma administratīvos jautājumos  – Preiļu novada domes juriste Inga Vilcāne tel.65322766, e-pasts: inga.vilcane@preili.lv.

Pēdējās izmaiņas: 25.04.2012.