26. aprīlī plkst.13:00 notiks Preiļu novada domes sēde (darba kārtība)

26.04.2012.

2012. gada 26.aprīlī plkst.13:00 Preiļu novada domes Sēžu zālē  (Raiņa bulvāris 19, Preiļi) notiks Preiļu novada domes sēde.


Darba kārtība:


1. FINANŠU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI:
1.1. Par Preiļu novada pašvaldības 2011.gada pamatbudžeta izpildes apstiprināšanu.
1.2. Par Preiļu novada pašvaldības 2011.gada speciālā budžeta izpildes apstiprināšanu.
1.3. Par Preiļu novada pašvaldības 2011.gada pārskata apstiprināšanu.
1.4. Par projektu „Kur basām kājām…” līdzfinansējumu.
1.5. Par līdzekļu piešķiršanu projektam „Rūtoj”.
1.6. Par līdzekļu piešķiršanu projektam „Tekstīlijas Latgales Romas katoļu draudžu dievnamos”.
1.7. Par līdzekļu piešķiršanu deju kopai „Gaida”.
1.8. Par līdzekļu piešķiršanu grāmatas izdošanai.
1.9. Par līdzekļu piešķiršanu SIA „Preiļu saimnieks”.
1.10. Par līdzfinansējumu biedrības „Sabiedriskais centrs „Līči” projektam.
1.11. Par  līdzfinansējumu  biedrības „Sabiedriskais centrs „Aizkalne”” projektam „Telpu iekārtošana , aprīkojuma un digitalizācijas tehnikas iegāde Aizkalnes pagasta novadpētniecības krājumu eksponēšanai ”  
1.12.. Par  līdzfinansējumu  biedrības „Sabiedriskais centrs „Aizkalne”” projektam „Mūzikas instrumentu un apskaņošanas iekārtas iegāde jauniešu radošo spēju attīstībai un pilnveidošanai”
1.13. Par lauku apvidus zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu un zemes nodošanu apsaimniekošanā.
1.14. Par  īres maksas noteikšanu pašvaldībai piederošajos dzīvokļos renovētajās mājās.
1.15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Jaunatnes ielā 4-13, Preiļu novada „Līčos”  izsoli.
1.16. Par bankas kredīta  maksājumu segšanu par ēkas Rēzeknes ielā 32, Preiļos renovāciju.
1.17.. Par Preiļu novada nekustamā īpašuma  „Krustojums” nodošanu valsts īpašumā.
1.18. Par zemes iznomāšanu.
1.19. Par nekustamā īpašuma nodokļa paziņojuma apstrīdēšanu.
1.20. Par konkursu  sakoptākais īpašums Preiļu novadā.
1.21. Par atbrīvošanu no dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekles pienākumu pildīšanas.
1.22. Par telpu iznomāšanu Daugavpils zonālajam Valsts arhīvam.  
1.23. Par Preiļu novada teritorijas plānojuma grozījumu gala redakcijas  apstiprināšanu un saistošo noteikumu  izdošanu. 
1.24. Par projekta „Bella Dvina-2”/”fostering capatity for tourismdevelopment  in  Latgale-Utena-Vitebsk cross border region” līdzfinansējumu.
1.25. Par biedrības „Jasmuižas mantojums” iesnieguma izskatīšanu.
1.26. Par dalību LEADER projektos.
1.27. Par dzīvokļu īpašnieku biedrības „ES 1” rēķinu apmaksu.


2. SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJAS  SĒDES JAUTĀJUMI:
2.1. Par nolikumu  „Mācību priekšmetu valsts olimpiāžu, SkZPED, interešu izglītības konkursu un skašu, mūzikas un mākslas konkursu un sacensību uzvarētāju prēmēšanai” un „Apbalvojumu piešķiršana Preiļu novada iedzīvotājiem par sasniegumiem sporta jomā” apstiprināšanu.
2.2. Par sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanu.
2.3. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
2.4. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības.
2.5. Par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības.
2.6. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.
2.7. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.
2.8. Par uzņemšanu rindā pašvaldības dzīvojamās platības saņemšanai.
2.9. Par uzņemšanu rindā sociālās dzīvojamās platības saņemšanai.
2.10. Par pašvaldības dzīvojamās platības īres līguma pārrakstīšanu.
2.11. Par sociālās dzīvojamās platības maiņu.
2.12. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
2.13. Par piekrišanu iemitināšanai pašvaldības īpašumā.
 
3. NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI:
3.1. Par siltuma skaitītāju datu nesakritību.
3.2. Par  reklāmas izvietošanu Preiļu  pilsētā.
3.3. Par saistošo noteikumu Nr. 2012/04 precizēšanu.
3.4. Par  adreses piešķiršanu.
3.5. Par nekustamā īpašuma sadali.
3.6. Par dzīvojamās mājas Liepu ielā 28, Preiļos pārvaldīšanas tiesību nodošanu.Novada  domes  priekšsēdētājs                             Aldis Adamovičs


 


 

Pēdējās izmaiņas: 26.04.2012.