Aktuālie projektu konkursi

13.04.2012.

1. Lauku atbalsta dienesta paziņojums


Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)” saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.783 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai” un Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumiem Nr.132 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)””.
Astotās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2012.gada 7.maija līdz 2012.gada 7.augustam vai līdz laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicētajam paziņojumam par kārtas noslēgumu saskaņā ar 2010.gada 9.februāra MK noteikumu Nr.132 5.2 punktu.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00.
Astotās kārtas pieejamais publiskais finansējums:
1) aktivitātei, kas saistīta ar kurināmā ražošanu no lauksaimniecības un mežsaimniecības produktiem – 2 000 000 LVL (divi miljoni lati);
2) pārējām aktivitātēm – 18 000 000 LVL (astoņpadsmit miljoni lati).
Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek veiktas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei ir viens gads, ja tiek veikta būvniecība un rekonstrukcija – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts –sadaļā „Lauku attīstības programmas pasākumi”
Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 3.stāvā, 308.kabinetā (tālr. 67027693, 67027684), vai Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, pa pastu, elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) vai izmantojot Lauku atbalsta dienesta elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS).
Reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir atrodamas mājaslapā www.lad.gov.lv.
 
2. Borisa un Ināras Teterevu fonds izsludina grantu konkursu “No iedzīvotāju foruma līdz kopienu filantropijai”.


Borisa un Ināras Teterevu fonds izsludina grantu konkursu “No iedzīvotāju foruma līdz kopienu filantropijai”, kurā sniegs atbalstu iedzīvotāju forumu norisei darbīgās kopienās un turpmākajos gados jaunu kopienu fondu izveidei un darbībai. Konkurss izsludināts fonda īstenotās Kopienu filantropijas attīstības programmas 2012 – 2017 ietvaros. Šim konkursam rezervēts finansējums LVL 58`000,- apmērā.
 
Pašlaik Latvijā darbojas pieci kopienu fondi Talsos, Lielvārdē, Valmierā, Alūksnē un Apē, Liepājā. Kopienu filantropijas attīstības programmas 2012 – 2017 ietvaros sniegs atbalstu jaunu kopienu fondu izveidei.
 
Plašāka informācija pieejama: http://www.teterevfond.org/jaunumi/2012
 
Informatīvais seminārs notiks Rīgā, 2012. gada 17. aprīlī. Jāpiesakās, sūtot ziņu uz e-pastu: kopienufondi@teterevfond.org.
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2012. gada 25. maijs.
 
Ar cieņu, Mareks Indriksons, direktors, Borisa un Ināras Teterevu fonds, E-pasts: info@teterevfond.org, www.teterevfond.org
 
 
3. Caparol un Kurši atsāk bērnudārzu atjaunošanas projektu “Nāk draugi izkrāsot bērnību!” 


Caparol Baltica un Būvniecības nams Kurši ar prieku paziņo, ka tiek turpināts iepriekšējā gadā veiksmīgi uzsāktais un realizētais bērnudārzu atjaunošanas projekts. Labdarības projekta „Nāk draugi izkrāsot bērnību!“ mērķis ir konkursa kārtībā dot iespēju 10 Latvijas bērnudārziem iegūt atjaunotu, skaistu un krāsainu izskatu. Projekta rīkotāji aicina pieteikties projekta ietvaros izsludinātajam konkursam ikvienu, kas vēlas uzlabot sava bērnudārza stāvokli un ir gatavs aktīvi piedalīties remontdarbu veikšanā. Arī šogad darbi būs jāveic vecākiem un bērnudārzu darbiniekiem pašu spēkiem, bez algota darbaspēka piesaistīšanas, izmantojot Caparol firmas materiālus un BN Kurši piešķirtos instrumentus.
Šogad savu atbalstu un ieguldījumu bērnudārzu atjaunošanas projekta „Nāk draugi izkrāsot bērnību!” realizēšanai nodrošinās vairāki Latvijas uzņēmumi, tostarp sponsorēšanas mārketinga aģentūra SponsorKing, reklāmas aģentūra Brand Storm, tipogrāfija DBA Tehnoloģijas, web risinājumu uzņēmums C4, kas ir pārliecināti, ka kopīgiem spēkiem, pašaizliedzīgi strādājot, ir iespējams izkrāsot mūsu bērnu bērnību košākās un laimīgākās krāsās, jo bērni ir mūsu lielākā vērtība.
Pagājušajā gadā Caparol, BN Kurši un sadarbības partneru īstenotā projekta „Nāk draugi izkrāsot bērnību!” un vietējās sabiedrības veiksmīgas sadarbības un cītīga darba rezultātā tika atjaunoti 15 bērnudārzi no visas Latvijas. Tajos, tika veikti kosmētiskie remonti – atjaunotas iekštelpas, fasādes un teritorijā esošās, bērnudārzam piederošās ēkas. Veicot šo bērnudārzu aptauju, atklājās, ka lielākā daļa ir gatavi pieteikties arī turpmākajiem projektiem, jo veiktā darba rezultāts atsverot jebkādas ieguldītās pūles. Pērn konkursam pieteicās 141 bērnudārzs. Arī šogad projekta rīkotāji cer uz vietējās sabiedrības, pašvaldību un bērnudārzu atsaucību, jo daudzi Latvijas bērnudārzi vēl arvien atrodas ļoti bēdīgā stāvoklī.
Projekta ietvaros izsludinātajā konkursā var piedalīties ikviena Darba iniciatīvas grupa no ikvienas Latvijas PII, kas reģistrēta IZM Izglītības iestāžu reģistrā un īsteno pirmsskolas izglītības programmu bērniem līdz 7 gadu vecumam. Lai piedalītos konkursā, pretendentiem jāraksta pieteikuma vēstule, motivējot konkrētā bērnudārza remonta nepieciešamību, norādot radošo pārvērtību ieceri, kā arī ietverot darba iniciatīva grupas, kas šos remontdarbus veiks, aprakstu.
Pieteikumi līdz 30. aprīlim jānosūta uz SIA Caparol Baltica biroju Mellužu ielā 1, Rīgā, LV-1067, vai arī jāsūta uz e-pastu: bernudarzi@caparol.lv, adresējot konkursam „Nāk draugi izkrāsot bērnību!“
Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti 11. maijā. Tehniskās konsultācijas un piedāvājumu sagatavošana norisināsies laika posmā no 11. maija līdz 4. jūnijam. Savukārt laika posmā no 4. līdz 15.jūnijam tiks veikta materiālu piegāde uzvarējušajiem bērnudārziem.
Informāciju par konkursa noteikumiem un pieteikšanās kārtību skatiet www.izkrasobernibu.lv
Saziņai un plašākai informācijai: Tālrunis: 67500072; e-pasts: bernudarzi@caparol.lv
 
4. Ar 2012.gada 1.aprīli stājās spēkā grozījumi MK noteikumos Nr.1145 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība   pasākuma “Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana ” īstenošanai”, tas ir, jaunaudžu kopšanai un neproduktīvo audžu nomaiņai.
 
Tas nozīmē, ka meža īpašnieks varēs iesniegt projektu un saņemt atbalstu arī par pašrocīgi veikto jaunaudžu kopšanu vai mazvērtīgo mežaudžu nomaiņu. Atbalsta apmērs noteikts, pamatojoties uz standarta izmaksām par atbalsta saņēmēja paša veikto darbu. Pozitīvas izmaiņas skar tos meža īpašniekus, kuru meža īpašumi atrodas mazāk labvēlīgos apvidos (2010.gada 23.marta MK noteikumu Nr.295  3.pielikums). Šajās teritorijās atbalsta intensitāte palielināta no 50% uz 60%. Projekta iesniegumā, pamatojoties uz maksājuma dokumentiem, var iekļaut arī vispārējās izmaksas – gan meža apsaimniekošanas plāna izstrādi, gan skices sagatavošanu. Šīs aktivitātes ietvaros varat iegādāties arī jaunus instrumentus un aprīkojumu jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai, ja to veiksiet vismaz 2 ha platībā.
Atgādinām, ka saskaņā ar meža apsaimniekošanas normatīvo aktu prasībām, kopšana mežaudzē obligāti veicama ne vēlāk kā sasniedzot 5 gadu vecumu lapu koku jaunaudzēm un 10 gadu vecumu skuju koku mežaudzēm.   
Visa saistošā informācija par dokumentu sagatavošanu pieejama interneta vietnēs: www.mkpc.llkc.lv, www.lad.gov.lv, kā arī informatīvajā lapā “Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”, kas pieejama Meža konsultāciju pakalpojumu centra nodaļās visā Latvijā.
Informācijas avots: http://www.mkpc.llkc.lv


5. Apstiprinātas izmaiņas pasākumā “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)” nosacījumos
 
2012.gada 20.martā, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.132 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)”.
Grozījumi paredz, ka atbalsta pretendentam ir jāpieder 51% jaundibinātā mikrouzņēmuma kapitāldaļu ne tikai mikrouzņēmuma dibināšanas brīdī, bet visu projekta uzraudzības periodu, tādējādi nodrošinot izšķirošu ietekme dibinātajā uzņēmumā. Paredzēta iespēja atbalstu saņemt arī individuālajiem komersantiem. Tiek paredzēta iespēja saņemt atbalstu arī pārtikas ražošanas aktivitātēs.
Noteikti atviegloti nosacījumi projektiem, kas nepārsniedz 35 000 latus. Vienlaikus arī vienkāršota atbalsta saņemšanas procedūra. Atbalsta pretendentiem jānodrošina trešajā gadā pēc projekta realizācijas 20% apgrozījums no projektu investīcijām. Atbalsta pretendentam šāda norma ir vieglāk izpildāma, nekā visas darbības, kas saistītas ar prasībām projekta iesniegumā par finanšu rādītājiem, naudas plūsmām pa pozīcijām u.c.
Ir atvieglota iesniedzamā informācija par biznesa plānu. Atbalsta pretendentam nav jāiesniedz tie dokumenti, kurus Lauku atbalsta dienests var iegūt no citām valsts iestādēm un to reģistriem, šādi mazinot administratīvo slogu atbalsta saņēmējam.
Projektiem ir noteikta lielāka atbalsta intensitāte – līdz 70% no kopējās attiecināmo izmaksu kopsummas. Tomēr atbalsta intensitāte līdz 40% turpmāk būs samazināta tiem mikrouzņēmumu radīšanas projektiem, kuri saistīti ar kurināmā ražošanu. Noteikumos arī precizēti nosacījumi mobilās tehnikas un kravas transporta iegādei.
Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
Tikko šie grozījumi tiks nopublicēti Latvijas Vēstnesī, tie stāsies  spēkā, līdz ar to tuvākajā laikā tiks izsludināta pieteikšanās uz šo pasākumu.
Papildu informācijai:  http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40245881&mode=mk&date=2012-03-20
 
 
6. Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI) aicina pieteikties dalībai Latvijas kopstendā starptautiskajā pārtikas nozares izstādē SIAL 2012, Parīzē, Francijā, kas norisināsies no š.g. 21. līdz 25.oktobrim un saņemt līdzfinansējumu.
 
LVAEI sadarbībā ar LR Zemkopības ministriju, īstenojot programmu atbalsts tirgus veicināšanai ar mērķi palielināt un diversificēt Latvijas lauksaimniecības un pārtikas preču eksportu organizē pārtikas sektora pārstāvniecības stendu starptautiskajā izstādē SIAL un nodrošina līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentiem dalībai kopstendā.
Starptautiskā Izstāde SIAL, kas pazīstama kā lielākais pasaules pārtikas tirgus norisināsies Paris Nord Villepinte izstāžu centrā – Parīzē no 2012. gada 21. – 25. oktobrim. Izstāde SIAL ir pasaulē lielākais pārtikas sektora inovāciju tirgus un tās apmeklētāji ir tikai nozares profesionāļi – pārtikas un dzērienu vairumtirgotāji, tirgotāju kooperatīvi, pārtikas industrijas pārstāvji un sasniedz vairāk kā 136.tūkstošus apmeklētāju, no kuriem vairāk kā 84 tūkstoši ir starptautisko apmeklētāju un tie ierodas no 200 valstīm. Tie ir 5 838 dalībnieki, no kuriem 4 746 ir tieši starptautiski izstādes dalībnieki no 106 valstīm. www.sialparis.com.
LVAEI kopstenda dalībniekus nodrošina ar līdzfinansējumu 50% (tiešais maksājums Latvijas kopstenda dalībniekam) no neaprīkotas ekspozīcijas platības nomas maksas, nepārsniedzot 18 m2 platību. Katram izstādes dalībniekam tiek nodrošināts kopīgs un vienots, pilnībā aprīkots stends – dizains, būve, uzņēmuma produkcijas paraugu vitrīna, info lete, apspriežu galds ar krēsliem, atkritumu tvertne, grīdas segums, elektrības pieslēgums un, bukletu turētājs, uzņēmuma nosaukuma uzraksts un logo. Kopstenda dalībnieku informācijas brošūra. Neaprīkotas platības viena kvadrātmetra pilna cena ir LVL 212.95. Minimālā laukuma platība – 9m2; Obligātā reģistrācijas maksa ar ierakstu izstādes katalogā LVL 249.50.
Pieteikšanās dalībai kopstendā līdz š.g.13.aprīlim.
Uz līdzfinansējumu dalībai kopstendā var pretendēt Latvijā reģistrēts komersants, zemnieku saimniecība un kooperatīvā sabiedrība, kas darbojas vismaz vienā no šādām jomām (izņemot zivsaimniecības nozari): lauksaimniecības produktu ražošanā, pārtikas produktu ražošanā, lauksaimniecības produktu tirdzniecībā, pārtikas produktu tirdzniecībā.
Pilnu informāciju par līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumiem dalībai kopstendā var iepazīties LVAEI mājas lapā: http://www.lvaei.lv/?menu=68&lang=1.
 
Papildus informācija:  Vilciņa Ineta, A. Struktoru 14, Rīga 1039, t. +371 67 542 947,  ineta.vilcina@lvaei.lv
 
7. Apgāds “Jumava” sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību izsludina manuskriptu konkursu “Kultūrvēstures mantojuma saglabāšana Latvijas novados”.
 
Apgāds “Jumava” sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību izsludina šo konkursu, lai mūsu tautas vēsture, mūsu vecvecāku un vecāku stāsti tiktu saglabāti nākošām paaudzēm. Latvijas Pašvaldību savienība, kas aktīvi sadarbojas ar Latvijas pašvaldībām, izsūta šo konkursa pieteikumu, cerot uz Latvijas pašvaldību, kultūras iestāžu un bibliotēku līdzdarbību informējot interesentus par šo konkursu. 
Apgāds “Jumava” 20 darbības gadu laikā ir bijis aktīvs kultūrvēsturisko stāstu izdevējs, tāpēc turpinot grāmatu sēriju par Latvijas kultūrvēsturi, apgāds aicina pašvaldībās dzīvojošos vēsturniekus, literatūras zinātniekus, novadpētniekus un citus aktīvus interesentus, kuri ir pierakstījuši, veidojuši un saglabājuši informāciju un aprakstus par savu novadu un tā notikumiem, veidot manuskriptus, rakstīt stāstus un iesniegt tos konkursa žūrijai izvērtēšanai.
Izveidota profesionāla žūrija vērtēs iesniegtos manuskriptus un konkursa uzvarētāja manuskripts tiks izdots apgāda Jumava grāmatu sērijā par Latvijas kultūrvēsturi. Tiks izvēlēti papildus divi manuskripti, kurus arī nominēs žūrija un tie saņems balvas no apgāda “Jumava”.
Papildus nepieciešama atsauksme no vietējās pašvaldības (obligāta prasība), ka konkursa pretendents ir informējis savu pašvaldību par piedalīšanos konkursā, izklāstījis sava darba ideju pašvaldībai un pašvaldība ir devusi savu piekrišanu, ka pozitīva konkursa rezultāta gadījumā varētu būt iespējama sadarbība ar izdevniecību “Jumava” no pašvaldības puses.
Manuskriptu iesniegšanas termiņš: no 2.04.2012 līdz 2.07.2012.
Iesniegto manuskriptu vērtēšana tiek uzsākta pēc iesniegšanas termiņa beigām un konkursa uzvarētāji tiek paziņoti 1.10.2012. Grāmata tiek izdota 2013. gadā.
Informācijas avots: http://www.jumava.lv/jaunumi
 
 
Ar cieņu,
Oskars Zuģickis
Latgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs
speciālists
tālr.: 65423801
e-pasts:
oskars.zugickis@latgale.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 13.04.2012.