Preiļu novada domes Iepirkumu komisija paziņo par precizējumiem (piegādātāja uzdotie jautājumi un atbildes uz tiem) iepirkuma „Preiļu novada Aizkalnes pagasta publiskās ēkas Aizkalnē, Raiņa ielā 5,vienkāršotā rekonstrukcija Instrukcijas pretendentiem prie

05.04.2012.

PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Precizējumi iepirkuma „Preiļu novada Aizkalnes pagasta publiskās ēkas Aizkalnē, Raiņa ielā 5,vienkāršotā rekonstrukcija”, ident.nr. PND 2012/6M ELFLA, (turpmāk tekstā – Iepirkums ) Instrukcijas pretendentiem priekšmeta tehniskajās prasībās.


Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1pantu, saskaņā ar iepirkuma Instrukcijas 1.4.4.p., 1.4.4..1.apakšpunktiem un 5.5..punktu,
1.  Komisija sniedz atbildes uz piegādātāju uzdotajiem jautājumiem:
1.1.  Jautājums:
Būvdarbu apjomu sarakstā noteikts, ka katlu mājai jānomaina 4 alumīnija logu bloki, bet logu un durvju specifikācijā PVC logu bloki.
       Atbilde:
Pretendentiem piedāvājuma darbu apjomu un izmaksu tāmē jāietver 2 veramu un 2 neveramu PVC logu bloku izmaksas.


1.2.  Jautājums:
Būvdarbu apjomu sarakstā katlu mājai paredzēts uzstādīt metāla ugunsdrošas durvis, bet logu un durvju specifikācijā norādītas priedes koka durvis.
       Atbilde:
Pretendentiem piedāvājuma darbu apjomu un izmaksu tāmē jāietver metāla ugunsdrošu durvju uzstādīšanas izmaksas.


1.3. Jautājums:
Vienkāršotās rekonstrukcijas projekta rasējumos katlu mājas logu ailas paredzētas samazināt aizmūrējot ailas apakšējo daļu, bet darbu apjomu sarakstā šie darbu apjomi nav uzrādīti.
      Atbilde:
Pretendentiem piedāvājuma darbu apjomu un izmaksu tāmē jāietver logu ailu augstuma samazināšanas līdz 1000 mm – aizmūrēšanas izmaksas (logu ailu platums paliek esošais).


1.4. Jautājums:
Vienkāršotās rekonstrukcijas projekta rasējumos katlu mājas fasādes siltināšana paredzēta ar vati Paroc FAS 4 b=50mm, vai analogs, bet rasējumos Putupolisterols b=50mm.
      Atbilde:
Pretendentiem piedāvājuma darbu apjomu un izmaksu tāmē jāietver katlu mājas fasādes siltināšana ar Paroc FAS 4 b=50mm, vai analogs.


1.5. Jautājums:
Vienkāršotās rekonstrukcijas projekta teritorijas labiekārtošanas rasējumos un būvdarbu apjomu sarakstā piebraucamā ceļa izbūve paredzēta jauna asfaltbetona seguma ieklāšana b=60mm ar šķembu pamatnes sagatavošanu b=200mm, bet būvdarbu apjomos nav uzrādīti esošā asfaltbetona seguma un pamatnes demontāžas apjomi.
      Atbilde:
Pretendentiem piedāvājuma darbu apjomu un izmaksu tāmē jāietver esošā asfaltbetona seguma daļēja nofrēzēšana – līmeņošana un asfaltbetona seguma virskārtas ieklāšana b=no 40mm līdz 50mm. Asfaltbetona seguma šķembu pamatnes izbūves apjomi un izmaksas jānovirza ģenplānā norādītās esošās piebrauktuves katlu mājai ierīkošanai.


1.6.  Jautājums:
Vienkāršotās rekonstrukcijas projekta rasējumos un būvdarbu apjomu sarakstā nav paredzētas metāla rezerves evakuācijas kāpņu no ēkas otrā stāva pārvietošana pēc sienas siltināšanas un apdares.
     Atbilde:
Pretendentiem piedāvājuma darbu apjomu un izmaksu tāmē jāietver metāla rezerves evakuācijas kāpņu pārvietošanas un krāsošanas izmaksas.


1.7. Jautājums:
Vienkāršotās rekonstrukcijas projektā un būvdarbu apjomos nav paredzēts galvenās ieejas jumtiņa remonts.
       Atbilde:
Pretendentiem piedāvājuma darbu apjomu un izmaksu tāmē jāietver galvenās ieejas jumtiņa virsmas hidroizolācijas remonta, krāsošanas, tekņu un noteku uzstādīšanas izmaksas.


1.8. Iepirkumu komisijas precizējums: Pagasta ēkas un katlu mājas 28cm savienojošajai spraugai jānodrošina vertikālo malu nosiltināšana un katlu mājas jumta un pagasta ēkas gala sienas savienojuma izbūve un hidroizolācija. Savienojuma izbūves mezgls tiks izsniegts pirms būvdarbu uzsākšanas.
1.9. Iepirkumu komisijas precizējums: Dūmvada remonta siltināšanas, apdares, kāpņu pārvietošanas vai pārbūves izmaksas piedāvājuma izmaksu tāmē jāietver faktiskās precizētās dabā.
     Pretendentu piedāvājumi, kuru izmaksu tāmē netiks ietvertas objekta apskates laikā un iepirkumu komisijas protokolā noteiktās prasības un izmaiņas, tiks noraidīti.


2. Piegādātāju iesniegtos jautājumus un atbildes uz tiem komisija nosūta piegādātājiem (pa e-pastu), kas uzdevuši šos jautājumus  un ievieto šo informāciju Preiļu novada domes mājas lapā internetā: www.preili.lv_Iepirkumi.


3. Komisija informē piegādātājus: iesniedzot piedāvājumu iepirkumam, ir jāņem vērā Iepirkumu komisijas atbildes, precizējumus un tie jāievērtē savā piedāvājumā (Instrukcijas 1.4.4.1.a/p.).
Pretendentu piedāvājumi, kuru izmaksu tāmē netiks ietvertas objekta apskates laikā un protokolā noteiktās prasības un izmaiņas, tiks noraidīti.


Kontaktpersonas:
– tehniskos jautājumos: Preiļu novada domes tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr. 65307327, 26432521, e-pasts:
janis.skutels@preili.lv;
– administratīvos jautājumos: juriste Inga Vilcāne, tālr. 65322766, e-pasts:
inga.vilcane@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 05.04.2012.