Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem – atklātam konkursam `Elektroenerģijas iepirkums Preiļu novada pašvaldības vajadzībām`, saskaņā ar Nolikumu

21.03.2012.

1. Iepirkuma procedūras rīkotājs:  PREIĻU NOVADA DOME, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma procedūras nosaukums: atklāts konkurss „Elektroenerģijas iepirkums Preiļu novada pašvaldības vajadzībām”.
    Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: PND 2012/3AK


3. Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: ” Elektroenerģijas iepirkums Preiļu novada pašvaldības vajadzībām”, saskaņā ar konkursa Nolikuma,  tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām.


4. Konkursam tika iesniegti divi piedāvājumi no pretendentiem SIA “Enefit”, Reģ.nr. 40003824046 un AS ”Latvenergo”, Reģ.nr. 40003032949.


5. Saskaņā ar konkursa, id.nr. PND 2012/3AK, komisijas 20.03.2012. Protokolu nr.1 abi konkursa pretendenti SIA “Enefit” un AS ”Latvenergo” atbilst konkursa Nolikuma, tai skaitā pretendentu atlases un kvalifikācijas prasībām.
  
6. Saskaņā ar konkursa, id.nr. PND 2012/3AK, komisijas 20.03.2012. Protokolu nr.2 abu pretendentu tehniskie-finanšu piedāvājumi atbilst konkursa Nolikuma 6.punkta, 7., tai skaitā 7.2.punkta Tehniskais-finanšu piedāvājums un Tehniskās specifikācijas prasībām.


7. Saskaņā ar konkursa Nolikuma 7.12., 8.3 punktu Finanšu piedāvājumu pārbaude, Komisija veica pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu izvērtēšanu un salīdzināšanu.
    7.1. Saskaņā ar Konkursa Nolikumā noteikto piedāvājumu izvēles kritēriju, 8.4.1.punktā Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko nosacīto cenu par elektroenerģijas piegādi, kas atbilst konkursa Nolikuma, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
7.2. Komisija konstatēja konkursa pretendentu elektroenerģijas piedāvātās nosacītās cenas uz 1 kWh un kopējās līgumcenas uz elektroenerģijas prognozēto apjomu 1 220 736 kWh uz 12 mēnešiem:


7.2.1. SIA “Enefit” :
    a)    Nosacītā cena – 0,03392 Ls/kWh;
b) kopējā līgumcena bez PVN ir Ls 41 491,85.
7.2.2. AS ”Latvenergo”:
    a)    Nosacītā cena – 0,03407 Ls/kWh;
    b) kopējā līgumcena bez PVN ir Ls 41 667,36
7.3. Saskaņā ar konkursa Nolikuma 8.4.2. punktu Par konkursa uzvarētāju Iepirkuma komisija nosaka piegādātāju, kurš ir iesniedzis konkursa Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.


Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 23.panta piekto daļu, 24.pantu, 46.panta pirmās daļas 2.punktu, 56.panta pirmo daļu un Konkursa Nolikuma prasībām, tai skaitā 5., 6., 7. , 8., tai skaitā 8.4. un 9.punkta prasībām, kā arī komisijas 20.03.2012.  piedāvājumu vērtēšanas tabulu,
Komisija nolēma:


8. Par atklāta konkursa “ Elektroenerģijas iepirkums Preiļu novada pašvaldības vajadzībām”, identifikācijas Nr. PND 2012/3AK, uzvarētāju atzīt un slēgt iepirkuma līgumu ar SIA “Enefit”, Reģ.nr. 40003824046, juridiskā adrese: Balasta dambis 1A, Rīga, LV- 1048.
 Kopējais prognozējamais elektroenerģijas iepirkuma daudzums uz 12 mēnešiem kopā ir 1 220 736 kWh.
 Iepirkuma kopējā līgumcena bez PVN22% ir Ls 41 491,85 (četrdesmit viens tūkstotis četri simti deviņdesmit viens lats 85 santīmi), PVN22% ir Ls 9128,21 un kopējā līgumcena ar PVN22% ir Ls 50 620,06 (piecdesmit tūkstoši seši simti divdesmit lati 06 santīmi).
     Elektroenerģijas nosacītā cena bez PVN ir 0,0339 Ls/kWh.
     Līguma darbības termiņš – 12 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas.
Pārējie līguma noslēgšanas un izpildes nosacījumi, saskaņā ar konkursa Nolikuma, tai skaitā iepirkuma līguma projekta noteikumiem.
    Piedāvājuma derīguma termiņš – 60 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām


9. Komisija 3 (triju) dienu laikā paziņo uzvarētājam un pārējiem konkursa pretendentiem par komisijas pieņemto lēmumu, kā arī nosūta paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem publikācijai Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājas lapā.


10. Iepirkuma procedūras kontaktpersonas:
– Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālr. 65307322, 26458552, e-pasts:
vladimirs.ivanovs@preili.lv;
– komisijas locekle Inga Vilcāne, tālr. 65322766, e-pasts:
inga.vilcane@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 21.03.2012.