Informatīvs paziņojums par iepirkuma rezultātiem – `Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2012.gadā`, saskaņā ar Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju

19.03.2012.

PREIĻU NOVADA DOME, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmeta nosaukums – „Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2012.gadā”, saskaņā ar iepirkuma, identifikācijas nr. PND 2012/4M, Instrukciju Pretendentiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju (piedāvājumus varēja iesniegt pa daļām vai iepirkuma visu apjomu kopā).
   Iepirkumam, id.nr. PND 2012/4M tika iesniegti piedāvājumi no sešiem pretendentiem (atsevišķi kādā no iepirkuma daļām).


3. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 un Iepirkuma Instrukcijas, tai skaitā 1.11., 4. un 5.1., 5.2.un 5.3.punktiem, kā arī finanšu piedāvājumu komisijas vērtēšanas tabulu n iesniegtajiem piedāvājumiem , Komisija nolēma:
3.1. Iepirkuma „Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2012.gadā”, ident.nr. PND 2012/4M, pretendentu:  SIA „Agrofirma „Turība”, reģ.nr.47703000195, SIA „Krustpils”, reģ.nr. 45403000253 un SIA „Preiļu Saimnieks”, reģ.nr. 47703001720 iesniegtie piedāvājumi atbilst Iepirkuma Instrukcijas, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām un to finanšu piedāvājumi ir ar zemākajām piedāvājumu vienību cenām šādās iepirkuma daļās:
  3.1.1. Iepirkuma daļā – grants segumu ikdienas uzturēšanas darbi – SIA „Agrofirma „Turība””, reģ.nr.47703000195;
  3.1.2. Iepirkuma daļā – ceļa zīmju ikdienas uzturēšanas darbi – SIA „Preiļu Saimnieks”, reģ.nr. 47703001720;
  3.1.3. Iepirkuma daļā – ielu (ceļu) melno segumu ikdienas uzturēšanas darbi – SIA „Krustpils”, Reģ.Nr. 45403000253.


3.2. Pamatojoties uz iepriekšminēto, komisija nolemj slēgt iepirkuma līgumus ar:
  3.2.1. SIA „Agrofirma „Turība””, reģ.nr.47703000195 par ielu un (autoceļu) grants segumu ikdienas uzturēšanas darbiem Preiļu novadā 2012.gadā, saskaņā ar Iepirkuma Instrukcijas, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām un pretendenta piedāvājumu.
          Kopējā līgumcena bez PVN22% ir Ls 25 410,00 (divdesmit pieci tūkstoši četri simti desmit lati), ņemot vērā pretendenta piedāvātās darbu vienību cenas un vienību apjomu Pasūtītāja plānotajos finanšu līdzekļu ietvaros.
          Priekšapmaksa – 50% apmērā no kopējās līgumcenas.
          Līguma izpildes termiņš – no līguma spēkā stāšanās dienas līdz 31.12.2012.


    3.2.2. SIA „Preiļu Saimnieks”, reģ.nr. 47703001720 par ielu un (autoceļu) ceļa zīmju ikdienas uzturēšanas darbiem Preiļu novadā 2012.gadā, saskaņā ar Iepirkuma Instrukcijas, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām un pretendenta piedāvājumu.
          Kopējā līgumcena bez PVN22% ir Ls 1230,00 (viens tūkstotis divi simti trīsdesmit lati), ņemot vērā pretendenta piedāvātās darbu vienību cenas un vienību apjomu Pasūtītāja plānotajos finanšu līdzekļu ietvaros.
          Līguma izpildes termiņš – no līguma spēkā stāšanās dienas līdz 31.12.2012.


    3.2.3. SIA „Krustpils”, Reģ.Nr. 45403000253 par ielu un (autoceļu) melnā seguma ikdienas uzturēšanas darbiem Preiļu novadā 2012.gadā, saskaņā ar Iepirkuma Instrukcijas, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām un pretendenta piedāvājumu.
          Kopējā līgumcena bez PVN22% ir Ls 17787,00 (septiņpadsmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit septiņi lati), ņemot vērā pretendenta piedāvātās darbu vienību cenas un vienību apjomu Pasūtītāja plānotajos finanšu līdzekļu ietvaros.
          Priekšapmaksa – nav nepieciešama.
          Līguma izpildes termiņš – no līguma spēkā stāšanās dienas līdz 31.12.2012.( asfaltbetona seguma bedrīšu remonts – līdz 15.06.2012.).      


4. Kontaktpersona: Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr. 65307327, 26432521, e-pasts: janis.skutels@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 19.03.2012.