Aktuālie projektu konkursi

15.03.2012.

1.     Konkurss „Sprīdis labākai dzīvei”
Rietumu Bankas labdarības fonds kopā ar Latvijas Avīzi rīko projektu konkursu, kura mērķis – atbalstīt tādus projektus reģionālā līmenī, kas sniegs labumu lielākai sabiedrības daļai.


Projektu iesniedzēji – biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas, pašvaldības un budžeta iestādes, kuru reģistrācijas vieta ir Latvijas Republika.
Kopējais konkursa finansējums būs 15 000 latu, vienam projektam piešķiramo līdzekļu apjoms būs no 1000 līdz 3000 latiem.


Sabiedrība balsojot noteiks tos projektus, kuriem piešķirt finansējumu, bet žūrija, izskatot iesūtītos pieteikumus, noteiks projektu loku, par kuriem varēs nobalsot.


Šogad konkurss divās kārtās:
Pirmajā kārtā – no 1. marta līdz 31. martam – iesniegtos projektus žūrija izskatīs 4.aprīlī, bet nobalsot par tiem varēs no 10. aprīļa līdz 23. aprīlim.
Otrajā kārtā – no 1.aprīļa līdz 30.aprīlim – iesniegtos projektu konkursus žūrija skatīs 7.maijā un nobalsot par tiem varēs no 9.maija līdz 22.maijam.


Projektus var iesniegt personīgi vai arī nosūtot pa pastu AS “Lauku Avīze”, Dzirnavu ielā 21, Rīgā, LV-1010, vai pa e-pastu: spridis@la.lv, ar norādi Projektu konkursam “Sprīdis labākai dzīvei”.
Plašāka informācija par konkursa norisi: Nolikumā un pa tālruni 67020569
Informācijas avots: http://www.rblf.lv/projects-2011-Spridis


2.     Izsludināts konkurss 3.5.1.2.3.apakšaktivitātē “Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”


Līdz  10.04.2012 plkst.17:00 (ieskaitot) turpinās projektu  iesniegumu pieņemšanas  4.kārta  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā – Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494 vai personīgi Investīciju departamenta Projektu vērtēšanas nodaļā, Rīgā, Pils ielā 17, 3.stāvā vai atbilstoši noformētu elektronisko dokumentu veidā sūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@varam.gov.lv
 
Projektu iesniegumus 5.kārtai pieņem no 01.03.2012. līdz 31.05.2012 plkst.17:00 (ieskaitot) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā – Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494 vai personīgi Investīciju departamenta Projektu vērtēšanas nodaļā, Rīgā, Pils ielā 17, 3.stāvā vai atbilstoši noformētu elektronisko dokumentu veidā sūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@varam.gov.lv
mērķis – izveidot ilgtspējīgu atkritumu, tai skaitā bīstamo atkritumu, apsaimniekošanas sistēmu, atbalstot atkritumu dalītas vākšanas infrastruktūras attīstību, lai veicinātu atkritumu otrreizēju izmantošanu.
Atbalsta pretendents – kapitālsabiedrība, kura ir noslēgusi līgumu ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai noslēgusi līgumu ar pakalpojumu saņēmēju par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.
Aktivitātes:
1) apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma samazināšanu;
2) izlietotā iepakojuma dalīto vākšanu, lai samazinātu apglabājamo atkritumu apjomu;
3) bīstamo atkritumu atdalīšanu no kopējās sadzīves atkritumu poligonos apglabājamo atkritumu plūsmas;
4) bīstamo atkritumu savākšanas sistēmas attīstību.
atbalsta intensitāte – nepārsniedz 50 procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;
Projekta iesniedzējs katrā projektu iesniegumu atlases kārtā drīkst iesniegt neierobežotu skaitu projektu iesniegumu. Viena projekta iesnieguma kopējās izmaksas nedrīkst pārsniegt attiecīgajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamo Kohēzijas fonda līdzfinansējumu;
piektajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 9 661 828 lati;
Informācijas avots: http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/?doc=9343


3.Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai


Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklātu projektu konkursu „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai”. Konkursa mērķis ir ar neformālās izglītības metodēm veicināt atbalstu jauniešu iniciatīvām, nodrošinot uz jauniešiem orientētu plānotu praktisku pasākumu kopuma organizēšanu un piedāvājot iespējas izmantot brīvo laiku veselīgi un lietderīgi jauniešu pilnvērtīgai izaugsmei. Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš – 2012.gada 10.aprīlis.
Informācijas avots: LR Izglītības un Zinātnes ministrija  http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/jaunatne/8486.html


4.     Izsludināts konkurss grantu shēmā „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā”
 
Pirmo reizi akreditētas Latvijas augstskolas un zinātniskās institūcijas Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izsludinātajā konkursā var pieteikties finansējuma saņemšanai, lai uzaicinātu Šveices pētniekus atsevišķu lekciju, lekciju kursu pasniegšanai vai īstenotu pieredzes apmaiņu augstākajā izglītībā vai zinātniskajā darbā.
 
Grantu shēmas „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” atklātais konkurss paredzēts, lai attīstītu un paaugstinātu Latvijas augstskolu un zinātnisko institūciju potenciālu, veicinātu ilgtspējīgu sadarbību starp Latvijas un Šveices augstākās izglītības iestādēm un zinātniskajām institūcijām.
Latvijas augstskolas un zinātniskās institūcijas pieteikumus VIAA var iesniegt līdz 2012.gada 30.aprīlim. Pēc pieteikumu izvērtēšanas konkursa kārtībā atbalstāmo aktivitāšu īstenošanai VIAA piešķirs finansējumu – stipendiju. Viena projekta minimālais finansējums ir CHF 1505,00, maksimālais – CHF 11 680,00. Stipendijā ir iekļauta pētnieka dienas nauda, izdevumi par viesnīcu (naktsmītni) un ceļa izdevumi. Līdz 2014.gadam Latvijai piešķirts CHF 528 411 liels finansējums.
Konkursa nolikums, iesnieguma veidlapa un papildu informācija pieejama VIAA mājas lapas www.viaa.gov.lv sadaļā „Šveices sadarbības programma – Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā”. Nākamais konkurss tiks izsludināts 2012.gada septembrī.
 
Grantu shēmas „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” īstenošanā VIAA veic ieviešanas iestādes funkcijas.
Kontaktinformācija: VIAA, Vaļņu iela 1 (4.stāvs), Rīga, LV – 1050; tālr.: 67785424, e-pasts: liene.gailite@viaa.gov.lv.
Informācijas avots: http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/sveices_sadarbibas_programma/izsludinatie_konkursi_sveice/izsludinatie_konkursi/?text_id=13861
 
5.  KKF Latgales kultūras programma 
 Atgādinām!! Latgales reģiona attīstības aģentūra lai sniegtu finansiālu atbalstu nozīmīgiem kultūras projektiem, kas veicina Latgales kultūrvides, vērtību un tradīciju attīstību izludina Latgales Kultūras programmu, ko finansē Valsts Kultūrkapitāla fonds (turpmāk – VKKF) valsts a/s „Latvijas valsts meži” finansētās mērķprogrammas „2012. gada projektu konkurss par tiesībām realizēt   Kurzemes,   Latgales, Zemgales un Vidzemes kultūras programmas, lai nodrošinātu kultūras pieejamību reģionos”.
Šī mērķa realizēšanai tiek finansēti projekti, kas paredz:
1.1.1. Latgales kultūrvides daudzveidības saglabāšanu un attīstību;
1.1.2. Latgaliešu valodas un rakstības saglabāšanu un attīstīšanu;
1.1.3. tradicionālo amatu un prasmju attīstību, to integrācija tūrisma aktivitātēs;
1.1.4. atbalstu radošās jaunrades procesiem;
1.1.5. Latgales reģiona kultūras darbinieku tālākizglītības sekmēšanu.


Bezmaksas informatīvs seminārs par Latgales kultūras programmu notiks š.g. 15.martā, Daugavpils novada kultūras centra, Dobeles ielā 30, Daugavpilī.plkst.: 11:00.


Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 9.04.2012.!!!!


Ar cieņu,
Oskars Zuģickis
Latgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs
speciālists
tālr.: 65423801
e-pasts:
oskars.zugickis@latgale.lv 


 

Pēdējās izmaiņas: 15.03.2012.