Informatīvs paziņojums par cenu aptaujas rezultātiem „Zivju resursu pavairošana un atražošana Pelēču ezerā”

15.03.2012.

PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


1. Pasūtītājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19,
Preiļi, LV-5301


2. Pamatojoties uz Preiļu novada domes pieņemto lēmumu piedalīties Zivju fonda finanšu līdzekļu izsludinātajā projektu konkursā, saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” un Pelēču ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem ar projektu „Zivju resursu pavairošana un atražošana Pelēču ezerā” tika veikta cenu aptauja.


2. Cenu aptaujas priekšmets:  Cenu aptauja projektam „Zivju resursu pavairošana un atražošana Pelēču ezerā”, id.nr. PND 2012/5CA – saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām.
3. Komisija izvērtējot iesniegto informāciju un  piedāvājumus cenu aptaujai, nolēma:
3.1. Saskaņā ar cenu aptaujas, id.nr. PND 2012/5CA, Tehniskās specifikācijas prasībām, par uzvarētājiem atzīt un līgumus slēgt ar :
3.1.1. Zivju audzētavu „TOME”, reģ.nr. 90009235333, juridiskā adrese: Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 – par līdaku kāpuru un zandartu mazuļu piegādi Preiļu novada pašvaldības Pelēču ezeram.
1) Līdaku kāpuru piegāde – apjomā 80 000 (astoņdesmit tūkstoši) gab.
Viena līdaku kāpura cena bez PVN Ls 0,0036, ar PVN Ls 0,0044.
Līgumcena kopā bez PVN Ls 288,0 (divi simti astoņdesmit astoņi lati).
    2) Zandartu mazuļu piegādi – apjomā 16 000 (sešpadsmit tūkstoši) gab.
    Viena zandartu mazuļa cena bez PVN Ls 0,10, ar PVN Ls 0,12.
    Līgumcena kopā bez PVN Ls 1600,0 (viens tūkstotis seši simti lati).
 3) Transportēšanas ar konteineru izdevumi (Ls 0, 45 bez PVN par 1 km) – par  360 km –  kopā līgumcena Ls 162,00 (simtu sešdesmit divi lati) bez PVN.
    Piegāde – saskaņā ar pušu noslēgtā līguma noteikumiem.


   3.1.2. A/S „Nagļi”, Reģ.nr. 40003040664, Nagļu pagasts, Rēzeknes, novads, LV- 4631.
Vienvasaras līdaku mazuļu piegāde – apjomā 2482 (divi tūkstoši četri simti astoņdesmit divi) gab. Vienvasaras līdakas vienas vienības cena bez PVN ir Ls 0,175 un cena ar PVN ir Ls 0,2135 (tai skaitā transportēšanas izdevumi).
 Kopējā līgumcena bez PVN ir Ls 434,35 (četri simti trīsdesmit četri lati 35 santīmi).
 Piegāde – 2012.gada oktobris, saskaņā ar pušu noslēgtā līguma noteikumiem.


   3.1.3. Pēc projekta atbalsta un cenu aptaujas rezultātu apstiprināšanas LAD līgumi par zivju mazuļu piegādi tiks slēgti projekta apstiprināto finanšu līdzekļu ietvaros, ņemot vērā piedāvāto zivju vienību cenas.


4. Kontaktpersonas:
• projektu vadītāja Sanita Meļko, tālr. 65322766, e-pasts: sanita.melko@preili.lv;
•  domes juriste Inga Vilcāne tel.65322766, e-pasts: inga.vilcane@preili.lv.


Komisijas priekšsēdētājs                                       Vladimirs Ivanovs


 

Pēdējās izmaiņas: 15.03.2012.