Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem – atklātam konkursam „Degvielas iegāde SIA „Preiļu saimnieks” autotransporta vajadzībām”, identifikācijas Nr.PS 2012/2

14.03.2012.


SIA „Preiļu saimnieks” Iepirkumu komisija paziņo, ka 2012.gada 13.martā ir pieņemts lēmums par iepirkuma „Degvielas iegāde SIA „Preiļu saimnieks” autotransporta vajadzībām”, identifikācijas Nr.PS 2012/2 (turpmāk tekstā – Iepirkums) rezultātiem.


1. Saskaņā ar Iepirkuma 05.03.2012.g. piedāvājumu atvēršanas komisijas protokolu, Iepirkumam ir iesniegti piedāvājumi no trīs pretendentiem: SIA „RusLatNafta”, vienotais reģ. Nr.40003497879; SIA „Latvija Statoil”, vienotais reģ. Nr.40003064094 un SIA „INGRID A”, vienotais reģ. Nr.41503003476.


2. Iepirkumu komisija izskatīja un izvērtēja pretendentu iesniegtos piedāvājumus un konstatēja, ka:


2.1. visi trīs konkursa pretendenti: SIA „RusLatNafta”, vienotais reģ. Nr.40003497879, SIA „Latvija Statoil”, vienotais reģ. Nr.40003064094, (SIA RKF„VEGA P”) un SIA „INGRID A” atbilst Iepirkuma Nolikuma, tai skaitā pretendentu atlases prasībām.


2.2. visu trīs pretendentu: SIA „RusLatNafta”, vienotais reģ. Nr.40003497879, SIA „Latvija Statoil”, vienotais reģ. Nr.40003064094 un SIA „INGRID A”, vienotais reģ. Nr.41503003476, tehniskie piedāvājumi atbilst Iepirkuma Nolikuma, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām.


2.3. konkursa pretendentu finanšu piedāvājumu izvērtējums ņemot vērā Iepirkuma Nolikumā noteikto vērtēšanas kritēriju:Nr.


p.k.


Pretendents (nosaukums, juridiskā adrese)


Piedāvājuma degvielas vienību summas – cenas LVL ar piemērojamo atlaidi (bez PVN 22%)


un


piedāvātā piemērojamā pastāvīgā atlaide degvielai par katru litru no mazumtirdzniecības cenas


Piedāvājuma kopējā


summa – cena LVL ar piemērojamo atlaidi


(bez PVN 22%)


Benzīns


Ai – 95 E


Dīzeļdegviela1.


SIA „RusLatNafta”, vienotais reģ. Nr.40003497879 Jelgavas iela 2a, Daugavpils, LV- 5404


9228,00


(atlaide 2,5%)


56175,00


(atlaide 3,5%)65403,00


2.


SIA „Latvija Statoil” vienotais reģ. Nr.40003064094 Duntes iela 6, Rīga, LV-1013


8460,00


(atlaide 3,4%)


54675,00


(atlaide 3,4%) 


63135,00


3.


SIA „INGRID A”


vienotais reģ. Nr.41503003476


Vaļņu iela 2, Daugavpils, LV – 5401


8340,00


(atlaide 4,5%)


51750,00


(atlaide 5%)60090,003. Saskaņā ar Iepirkuma Nolikuma 7.5.punktu Piedāvājumu vērtēšanas un piedāvājuma izvēles kritēriji: Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko iepirkuma kopējo līguma summu – cenu bez PVN (ņemot vērā piedāvājuma vienību zemāko cenu), kas atbilst konkursa Nolikuma, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.


4. Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz LR likuma “Publisko iepirkumu likums” 23.panta 5.daļu, 24.panta 1.daļu, 46.panta pirmās daļas 2.punktu, 56.panta 1.daļu un Iepirkuma Nolikuma prasībām, Iepirkumu komisija nolēma:


4.1. Par atklāta konkursa “Degvielas iegāde SIA “Preiļu saimnieks” autotransporta vajadzībām”, identifikācijas Nr.PS 2012/2, uzvarētāju atzīt un slēgt Iepirkuma līgumu ar SIA „INGRID A”, vienotais reģ. Nr.41503003476, juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Daugavpils, LV – 5401, saskaņā ar Iepirkuma Nolikuma, tai skaitā Iepirkuma līguma projekta noteikumiem un pretendenta piedāvājumu:


Iepirkuma līguma kopējā summa – cena (ar piemērojamo atlaidi) bez PVN 22% – LVL 60090,00 (sešdesmit tūkstoši deviņdesmit lati, 00 santīmi), PVN 22% ir LVL 13219,80 (trīspadsmit tūkstoši divi simti deviņpadsmit lati, astoņdesmit santīmi) un Iepirkuma līguma kopējā summa – cena ar PVN 22% ir LVL 73309,80 (septiņdesmit trīs tūkstoši trīs simti deviņi lati, astoņdesmit santīmi).


SIA „INGRID A”, vienotais reģ. Nr.41503003476, garantētā pastāvīgā atlaide benzīnam Ai -95E – 4,5% un dīzeļdegvielai – 5% par katru litru no mazumtirdzniecības cenas piegādes līguma darbības laikā.


5. Persona, kura ir vai ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu vai pretendē uz uzvaru un kura saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru, uz kuru attiecas LR Likums „Publisko iepirkumu likums”, uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai citu normatīvo aktu pārkāpums, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83.panta 2.daļas 1.punktā noteikto termiņu ir tiesīga griezties Iepirkumu uzraudzības birojā.


6. Komisija 3 (triju) dienu laikā paziņo uzvarētājam un pārējiem konkursa pretendentiem par komisijas pieņemto lēmumu, kā arī nosūta paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem publikācijai Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājas lapā.


7. Iepirkuma procedūras kontaktpersona: Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs: Jānis Mūrnieks, mob.tālr. Nr.29420589, faksa Nr.65381152, e-pasta adrese: psaimnieks@inbox.lv


Pēdējās izmaiņas: 14.03.2012.