23. martā notiks Preiļu novada domes sēde (darba kārtība)

23.03.2012.

2012. gada 23. martā Preiļu novada domes Sēžu zālē (Raiņa bulvāris 19, Preiļi) plkst. 15:00 notiks Preiļu novada domes sēde.


Darba kārtība:


1. FINANŠU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI:
 
1.1. Par SIA „Preiļu saimnieks” 2011.gada pārskatu.
1.2. Par 2011.gada inventarizācijas rezultātiem.
1.3. Par līdzekļu piešķiršanu.
1.4. Par nekustamā īpašuma nodokļu atlaižu piešķiršanu.
1.5. Par dzīvokļu īpašnieku biedrības „ES1” rēķinu apmaksu.
1.6. Par zemes īpašnieku priekšlikumu zemes gabalu atsavināšanai.
1.7. Par zemes nomas maksas paaugstināšanu.
1.8. Par novada domes 2011.gada 22.decembra lēmuma (prot. Nr.18., p.1.12.) precizēšanu.
1.9. Par nekustamā īpašuma Šusta ezers nomu.
1.10. Par vieglās automašīnas „RENAULT KANGOO HELIOS” nomu Preiļu novada domes vajadzībām.
1.11. Par ceļa izdevumu segšanu.
1.12. Par alpīnisma sienas uzstādīšanu Preiļu pagasta kultūras namā.
1.13. Par Preiļu pagasta kapsētu labiekārtošanu.


2. SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJAS  SĒDES JAUTĀJUMI:
 
2.1. Par LR Labklājības ministrijas iekšējā audita nodaļas pārbaudes slēdzienu
    Nr.KP-11-09 Preiļu novada Sociālajā dienestā.
2.2. Par grozījumiem  Preiļu novada Sociālā dienesta štatu sarakstā.
2.3. Par grozījumiem Preiļu novada Sociālā dienesta centra „Līči” štatu sarakstā.
2.4. Par sociālo mazaizsargāto mājsaimniecību noteikšanu dāvinājuma saņemšanai.
2.5. Par Preiļu novada Sociālā dienesta dienas centra nolikumu.
2.6. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
2.7. Par sociālās dzīvojamās platības statusa piešķiršanu.
2.8. Par uzņemšanu rindā sociālās dzīvojamās platības saņemšanai.
2.9. Par uzņemšanu rindā pašvaldības dzīvojamās platības saņemšanai.
2.10. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.
2.11. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.
2.12. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
2.13. Par izslēgšanu no pašvaldības dzīvokļu rindas.
2.14. Par izslēgšanu no sociālo dzīvokļu rindas.
2.15. Par pašvaldības dzīvokļu reģistra Nr.1., grupa Nr.1., rindas apstiprināšanu.
2.16. Par pašvaldības dzīvokļu reģistra Nr.1., grupa Nr.2., rindas apstiprināšanu.
2.17. Par sociālo dzīvokļu reģistra rindas apstiprināšanu.


3. NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI:


3.1. Par saistošo noteikumu Nr. 2011/14 precizēšanu.
3.2. Par saistošo noteikumu grozījumiem.
3.3. Par atļauju ielu tirdzniecībai.
3.4. Par adreses piešķiršanu.
 


Novada domes priekšsēdētājs                             Aldis Adamovičs

Pēdējās izmaiņas: 23.03.2012.