Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšana

01.03.2012.


Fiziskajām personām, kuras ir Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi vai ārzemnieki (kuriem izsniegta pastāvīgā uzturēšanās atļauja vai pastāvīgās uzturēšanās apliecība Latvijā) un vienlaikus Latvijas rezidenti, ir noteikts pienākums iesniegt VID mantiskā stāvokļa deklarāciju, ja attiecībā uz tās īpašumu, finanšu līdzekļiem un saistībām izpildās kāds no minētajā likumā noteiktajiem kritērijiem.Mantiskā stāvokļa deklarācija ir jāsniedz, ja personai:1


ārvalstīs īpašumā vai kopīpašumā ir nekustamais īpašums vai tā daļas, ieskaitot arī to nekustamo īpašumu vai tā daļas, uz kuru persona nav nostiprinājusi īpašuma tiesības attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā


2


ir iegūts Latvijā nekustamais īpašums vai tā daļas, uz kuru nav nostiprinātas īpašuma tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam


3


ārvalstīs īpašumā vai kopīpašumā ir transportlīdzeklis (mehāniskais sauszemes vai ūdens) vai gaisa kuģis


4


īpašumā Latvijā ir kapitāla daļas, kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam


5


īpašumā ārvalstīs ir kapitāla daļas


6


īpašumā Latvijā ir finanšu instrumenti, kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam


7


ārvalstīs ir finanšu instrumenti


8


naudas (skaidras un bezskaidras naudas) uzkrājumu kopējā summa Latvijā un ārvalstīs, vai tikai Latvijā, vai tikai ārvalstīs pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam


9


privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanas (ar uzkrāšanu) visu uzkrāto līdzekļu kopējā summa Latvijā vai ārvalstīs pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam


10


Latvijā vai ārvalstīs ir neatmaksāti aizņēmumi (kredīti) vai citas parādsaistības, kuru kopējās summas neatmaksātā daļa pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam


11


persona Latvijā vai ārvalstīs ir izsniegusi aizdevumus vai tai ir citi prasījumi, kuru kopējās summas neatgūtā daļa pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam


12


īpašumā Latvijā vai ārvalstīs ir cits iepriekš neminēts īpašums (lieta vai lietu kopība), kura vērtība, pēc personas ieskatiem, pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam


13


persona ir patiesais labuma guvējs no citai personai piederošām vai pārvaldīšanā nodotām kapitāla daļām vai finanšu instrumentiem, ja šo īpašumu kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursamMantiskā stāvokļa deklarāciju brīvprātīgi var iesniegt persona, kura:

1.


neatbilst kritērijiem, ievērojot kurus ir pienākums iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju, taču vēlas deklarēt savu mantisko stāvokli


2.


vēlas deklarēt laika periodā no 1991.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim gūtos, nedeklarētos ienākumus, kas ienākumu gūšanas brīdī bija apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un nomaksāt nodokli


3.


amatpersonas, kuras 2012.gadā sniedz deklarāciju likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 23.panta noteiktajā kārtībā. Šajā gadījumā uz personu attiecas tikai ar likumu noteiktā naudas uzkrājumu deklarēšanas kārtība


Iesniedzot mantiskā stāvokļa deklarāciju, personas var brīvprātīgi deklarēt laikā no 1991.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim iepriekš nedeklarētos ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamos ienākumus. Šiem ienākumiem tiek piemērota samazinātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme 15% apmērā.


Mantiskā stāvokļa deklarācija nav jāsniedz, ja personai pieder tikai tāds īpašums, kas reģistrēts:


– Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā;


– Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā;


– Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā;


– Traktortehnikas, tās piekabju un traktortehnikas vadītāju informatīvajā sistēmā;


– Integrētajā Latvijas kuģu datu bāzē.Mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestā termiņi ir no 2012.gada 1.marta līdz 2012.gada 1.jūnijam.Veidi, kādos varēs iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju ir sekojoši:


– personīgi vēršoties VID;


– elektroniskā veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu (e-pasta adrese VID.sakumdeklaracija@vid.gov.lv);


– VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā;


– pa pastu.Ja mantiskā stāvokļa deklarācijā būs uzrādīti skaidrās naudas uzkrājumi virs 10 000 latiem, tad skaidrās naudas uzkrājumu pārsniegumu summa virs 10 000 latiem būs jāiemaksā kredītiestādes kontā.


Ja amatpersona kārtējā valsts amatpersonas deklarācijā par 2011.gadu būs uzrādījusi skaidrās naudas uzkrājumus virs 4 000 latiem, tad skaidrās naudas uzkrājumu pārsniegumu summa virs 4 000 latiem būs jāiemaksā kredītiestādes kontā.


Skaidras naudas uzkrājumu iemaksu veic kontā kredītiestādē ar vienu vai vairākiem maksājumiem, un naudas līdzekļiem jābūt kontā 2012.gada 1.jūnija pulksten 24.00.Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām vērsties pie konsultantiem VID Klientu apkalpošanas centros, uzdot jautājumus elektroniski (e-pasta adrese VID.konsultanti@vid.gov.lv) vai arī izmantot VID informatīvo tālruni 1898, izvēloties sarunas tēmu „Nodokļi”.


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.