Paziņojums par iepirkumaprocedūrasrezultātiem – atklātamkonkursam”Elektroenerģijaspiegāde SIA “Preiļusaimnieks” objektiem ‘, identifikācijas Nr. 2012/1PS

07.03.2012.

SIA „Preiļu saimnieks” Iepirkumu komisija paziņo, ka 2012.gada 06.martā ir pieņemts lēmums par iepirkuma “Elektroenerģijas piegāde SIA “Preiļu saimnieks” objektiem’, identifikācijas Nr. 2012/1PS(turpmāk tekstā – Iepirkums) rezultātiem.


1. Saskaņā ar Iepirkuma  17..02.2012.g. piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolu, Iepirkumam ir iesniegti piedāvājumi no diviem pretendentiem: SIA „Enefit”, vienotais reģ. Nr.40003824046, adrese: Balasta dambis 1a, Rīga, LV – 1048, un A/S „Latvenergo”, vienotais reģ. Nr.40003032949, adrese: Pulkveža Brieža iela – 12, Rīga, LV – 1230.


2. Iepirkumu komisija izskatīja un izvērtēja pretendentu iesniegtos piedāvājumus un konstatēja, ka:
2.1. SIA „Enefit”, vienotais reģ. Nr.40003824046, iesniegtais piedāvājums neatbilst Iepirkuma Nolikumā norādītājām prasībām, konkrēti Iepirkuma Nolikuma punkts 1.9.10., tāpēc SIA „Enefit” piedāvājums tālāk netiek izskatīts un atbilstoši Iepirkuma Nolikuma 1.9.14. punktam tiek izslēgts no turpmākās dalības konkursa procedūrā.
2.2. PretendentaA/S „Latvenergo”, vienotais reģ. Nr.40003032949, iesniegtais piedāvājums atbilst Iepirkuma Nolikumā norādītajām prasībām.


3. Saskaņā ar Iepirkuma Nolikuma 5.2.punktu Piedāvājuma izvēles kritēriji:Par konkursa uzvarētāju Iepirkuma komisija noteiks piegādātāju, kurš būs iesniedzis konkursa  Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.


4. Ņemot vērā iepriekšminēto,Iepirkumukomisija nolēma:
4.1.  noteikt par uzvarētājuA/S „Latvenergo”, vienotais reģ. Nr.40003032949, adrese: Pulkveža Brieža iela – 12, Rīga, LV – 1230;
4.2. slēgt iepirkuma līgumu par elektroenerģijas piegādi SIA „Preiļu saimnieks” objektiem arA/S „Latvenergo”, vienotais reģ. Nr.40003032949, saskaņā ar Iepirkuma Nolikuma prasībām un pretendenta piedāvājumu:
   Kopējā  līgumcena bez PVN 22%  ir LVL  37818,00(trīsdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti astoņpadsmit lati, 00 santīmi), PVN  22%  ir 8319,96 (astoņi  tūkstoši trīs simti deviņpadsmit lati, deviņdesmit seši santīmi) un kopējā līgumcena ar PVN 22% ir LVL 46137,96 (četrdesmit seši tūkstošiviens simts trīsdesmit septiņi lati, deviņdesmit seši santīmi).


5. Persona, kura ir vai ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu vai pretendē uz uzvaru un kura saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu  likums, uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai citu normatīvo aktu pārkāpums, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83.panta 2.daļas 1.punktā noteikto termiņu ir tiesīga griezties Iepirkumu uzraudzības birojā.


6. Komisija 3 (triju) dienu laikā paziņo uzvarētājam un pārējiem konkursa pretendentiem par komisijas pieņemto lēmumu, kā arī nosūta paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem publikācijai Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājas lapā.


7. Iepirkuma procedūras kontaktpersona: Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs: Jānis Mūrnieks, mob.tālr. Nr. 29420589, faksa Nr.65381152, e-pasta adrese:psaimnieks@inbox.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 07.03.2012.