SIA „Preiļu saimnieks” Iepirkumu komisija sniedz atbildes uz Pretendentu uzdotajiem jautājumiem par iepirkuma procedūru „Degvielas iegāde SIA „Preiļu saimnieks”autotransporta vajadzībām” (identifikācijas numurs: PS 2012/2)

28.02.2012.


SIA „Preiļu saimnieks” Iepirkumu komisija sniedz atbildes uz Pretendentu uzdotajiem jautājumiem par iepirkuma procedūru „Degvielas iegāde SIA „Preiļu saimnieks”autotransporta vajadzībām” (identifikācijas numurs: PS 2012/2), kas Pretendentiem ir pieejami Pasūtītāja norādītajā mājas lapā ar vispārējo adresi(URL): www.preili.lv :1. Jautājums


„Konkursa nolikuma 6.13. punktā citastarp noteikts, ka Finanšu piedāvājumā Pretendentam jānorāda: „ piedāvātā atlaide (LVL) no norādītās mazumtirdzniecības cenas (…). Piedāvātajai atlaidei jābūt saistošai visās Pretendenta piedāvātajās DUS visā Līguma darbības laikā.” Savukārt Nolikuma 3.pielikumā Finanšu piedāvājums, norādīts, ka pretendentam jāgarantē „pastāvīgu atlaidi benzīnam ___% un dīzeļdegvielai ___% par katru litru no mazumtirdzniecības cenas piegādes līguma darbības laikā” Nolikuma 5.pielikuma Līgums 3.1.punktā teikts, ka, „Iegādājoties degvielu ar karti, Pasūtītājs saņem atlaidi ___%. no mazumtirdzniecības cenas par katru degvielas litru.” Savukārt 3.4. punkts nosaka: „Izpildītājs garantē Līguma darbības laikā fiksētu atlaidi LVL ___ par katru litru no degvielas mazumtirdzniecības cenas pirkuma izdarīšanas brīdī.”


Vēiamies norādīt, ka minētie nolikuma un tā pielikumu noteikumi satur pretrunīgas prasības attiecībā uz piedāvājumā norādāmās un līguma izpildes laikā garantējamās atlaides izteiksmi. Nav saprotams, vai atlaidi nepieciešams noteikt latos vai procentos. Līdz ar to nav iespējams sagatavot finanšu piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām.


Pamatojoties uz iepriekš minēto, lūdzam Konkursa komisiju veikt Konkursa nolikuma grozījumus attiecīgajos Nolikuma punktos un pielikumos, precizējot vai nepieciešams piedāvājumā norādīt un līguma izpildes laikā garantēt atlaides izteiksmi latos vai procentos?”Atbilde:


Iepirkumu komisija paskaidro, ka iepirkuma nolikuma 3.pielikumā „Finanšu piedāvājums” „pastāvīgi garantētā atlaide” ir jānorāda procentos, lai Pasūtītājam būtu iespējams objektīvi izvērtēt Pretendentu iesniegtos piedāvājumus. SIA „Preiļu saimnieks” un uzvarējušā Pretendenta noslēgtā līguma darbības laikā degvielas cena konkrētā iegādes brīdī tiks aprēķināta no degvielas mazumtirdzniecības cenas piemērojot atlaidi procentos, saskaņā ar Pretendenta iesniegto piedāvājumu. Papildus atzīmējams, ka Pretendentam jānodrošina piedāvājumā un noslēgtajā līgumā piešķirtās atlaides apmērs nemainīgs visu šī līguma izpildes laiku.


Iepirkumu komisija norāda, ka Iepirkuma nolikuma 5.pielikuma Līguma 3.4.punkts tiek precizēts šādā redakcijā ”3.4. Pasūtītājs pēc savas iniciatīvas var izbeigt Līguma darbību pirms Līguma termiņa beigām.”2. Jautājums


„Vēlamies paskaidrot, ka no minētajām prasībām attiecībā uz norādāmo cenu nav izsecināms, vai saskaņā ar Finanšu piedāvājumu cenas aprēķinā izmantojama vidējā cena 2011.gada decembrī (iepriekšējais kalendārais mēnesis pirms konkursa izsludināšanas) vai 2012.gada februārī (iepriekšējais kalendārais mēnesis pirms pieteikumu iesniegšanas). Minētais formulējums rada pretendentiem iespēju interpretēt nolikuma noteikumus, norādot sev izdevīgāko cenu. Līdz ar to pretendentu iesniegtos piedāvājumus nebūs iespējams objektīvi salīdzināt. Papildus norādām, lai panāktu vienlīdzīgu iesniegto piedāvājumu cenu salīdzināšanu, nepieciešams noteikt konkrētas prasības norādāmajām cenām.


Pamatojoties uz iepriekš minēto, lūdzam Konkursa komisiju veikt grozījumus Konkursa nolikuma 3.pielikumā Finanšu piedāvājums, nosakot konkrētu kalendāro mēnesi, kura vidējā cena izmantojama piedāvājuma cenas aprēķinā.”


Atbilde:


Iepirkumu komisija paskaidro, ka iepirkuma nolikuma 3.pielikumā „Finanšu piedāvājums” ar „iepriekšējo kalendāro mēnesi” ir jāsaprot „2011.gada decembra mēnesis.”


Iepirkumu komisija norāda, ka Iepirkuma nolikuma 3.pielikumā „Finanšu piedāvājums” tiek precizēts teikums: „Saskaņā ar atklāta konkursa „Degvielas iegāde SIA „Preiļu saimnieks” autotransporta vajadzībām”, id.nr. PS 2012/2, Nolikuma, tai skaitā Tehniskās specifikācijas noteikumiem, mēs piedāvājam nodrošināt pieprasītās degvielas iegādi (12 mēnešus no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas) par šādām cenām:” šādā redakcijā ”Saskaņā ar atklāta konkursa „Degvielas iegāde SIA „Preiļu saimnieks” autotransporta vajadzībām”, id.nr. PS 2012/2, Nolikuma, tai skaitā Tehniskās specifikācijas noteikumiem, mēs piedāvājam nodrošināt pieprasītās degvielas iegādi 12 mēnešus no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.” 


Iepirkumu komisijas vārdā,


Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs: J. Mūrnieks


Pēdējās izmaiņas: 28.02.2012.