Ūdenssaimniecības sakārtošanas projekti Preiļu novada Pelēčos un Prīkuļos noslēgti

15.02.2012.

Parakstot nobeiguma dokumentāciju, Preiļu novada pašvaldība noslēgusi divus ūdenssaimniecības sakārtošanas projektus – “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā” un “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā”, kuru realizācijai pašvaldība izmantoja aizdevumus no SIA “Vides investīciju fonds”. Projekti tika īstenoti ar Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu.


Projektu ietvaros abos ciemos tika veikta ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte, nodrošināts normatīviem atbilstošs ūdens spiediens, samazināta dzeramā ūdens infiltrācija gruntsūdeņos un ūdens zudumi, kā arī – sakārtota centralizētā kanalizācijas sistēma un nodrošināts, ka tā savas funkcijas veic atbilstoši normatīvajām prasībām.


Būvdarbus Prīkuļu ciema ūdenssaimniecības sakārtošanas projekta ietvaros 374 604 LVL apjomā veica uzņēmums “Krāslavas būve”, bet autoruzraudzību – tehniskā projekta izstrādātāji SIA ”LL Premium Designs”. Pelēču ciema projektā paredzētos būvdarbus 366 299 LVL apjomā veica SIA “Daugavpils būvmehanizācija”, autoruzraudzību – SIA ”LL Premium Designs”.


Abu ūdenssaimniecības sakārtošanas projektu kopējās izmaksas tuvojās 750 tūkst. LVL. 85% no šo projektu attiecināmajām izmaksām jeb nedaudz zem 520 tūkst. LVL tika līdzfinansēti no ERAF līdzekļiem, bet pašvaldība līdzfinansēja 15% no projektu attiecināmajām izmaksām un neattiecināmās izmaksas. Savas līdzfinansējuma daļas segšanai, ERAF daļas priekšfinansēšanai un PVN priekšnodokļa apmaksai Preiļu novada pašvaldība izmantoja iespēju saņemt no Vides investīciju fonda īpaši izdevīgu aizņēmumu 340 191 LVL apmērā.


Vides investīciju fonds sniedz aizdevumus pašvaldībām un pašvaldību uzņēmumiem ūdenssaimniecības sakārtošanas projektu īstenošanai, kā arī finansē vides infrastruktūras projektus citās jomās – videi draudzīga siltumapgāde, tīrāka ražošana, ēku siltināšana un atkritumu otrreizēja izmantošana. Vairāk informācijas par projektiem un iespējām piesaistīt finansējumu var iegūt Vides investīciju fonda mājas lapā www.lvif.gov.lv vai specializētajā mājas lapā www.videsrisinajumi.lv
 
Kontaktpersonas:
Vides investīciju fonda projektu vadītājs Aldis Pommers, tālr. 67 845 111,
Preiļu novada domes attīstības daļas vadītājs Zigmārs Erts, tālr. 65 322 766


 

Pēdējās izmaiņas: 15.02.2012.