Apstiprināts Preiļu novada 2012. gada budžets

08.02.2012.

8. februārī Preiļu novada domes sēdē apstiprināts Preiļu novada budžets 2012. gadam. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi sastāda 4 906 091 latu, izdevumi – 5 514 582 latus ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 617 376 latu apmērā. 


Pašvaldības budžeta ieņēmumu daļu pārsvarā sastāda nodokļu ieņēmumi. 2012. gadā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un mājokļiem paredzēti ieņēmumi 2 600 898 latu apmērā. Pārējie lielākie pašu ieņēmumi – 298 825 latu apmērā – paredzēti no maksas pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldība: vecāku maksa par bērnu pirmskolas izglītības apmeklējumu, par bērnu nodarbībām Sporta, Mūzikas un mākslas skolās, ieņēmumi no ieejas biļetēm kultūras pasākumos un personu uzturēšanās maksa pansionātā. 45 400 latu ieņēmumos ieplānoti no projektu finansējuma, 140 850 latu – no norēķiniem par izglītību ar citām pašvaldībām, 18 500 latu lielā apmērā ieplānots azartspēļu nodoklis pašvaldībai, bet 11 000 latu paredzēts iegūt no pašvaldības īpašuma realizācijas un iznomāšanas.


2012. gadā Preiļu novadam paredzēta dotācija no Pašvaldību izlīdzināšanas fonda 819 028 latu apmērā, savukārt mērķdotācija no valsts budžeta pamata un vispārējai vidējai izglītībai, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai un interešu izglītībai sastādīs 868 628 latus. Dotācija no valsts budžeta GMI, dzīvokļa pabalstam un bibliotēkām ir paredzēta 71 760 latu, valsts dotācija brīvpusdienām – 8 500 latu apmērā, bet skolēnu pārvadājumu izdevumi šogad no valsts budžeta netiek segti. Nelielu procentu no kopējiem ieņēmumiem sastāda arī ieņēmumi no uzņēmējdarbības, valsts un pašvaldību nodevas un naudas sodi.


Budžeta izdevumu daļā vislielākais līdzekļu apjoms 2012. gadā paredzēts izglītības iestāžu darba nodrošināšanai. Izglītībai paredzētie izdevumi bez mērķdotācijas pedagogu algām sastāda 1 526 422 latus. Norēķinos ar citām pašvaldībām, kuru izglītības iestādēs mācās Preiļu novada bērni, paredzēts saņemt 63 120 latus.


Bez valstī noteiktā dzīvokļa pabalsta un pabalsta garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai Preiļu novada dome dažādām sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju kategorijām nodrošina vēl vairākus pabalstus. Kopumā dažāda veida pabalstiem ir paredzēti līdzekļi 240 100 latu apmērā. Pansionāta „Preiļi” darbības nodrošināšanai ieplānoti 81823 lati, Sociālā centra „Līči” darbībai piešķirts finansējums 12 241 lata apmērā, bet sociālās aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanai – 12 100 lati.


Vispārējo vadības dienestu darba nodrošināšanai, kur ietilpst domes administrācija, Aizkalnes, Preiļu, Saunas un Pelēču pagastu pārvaldes, dzimtsarakstu nodaļa, novada būvvalde, deputātu, komisiju darba atalgojums, aizņēmumu un līzingu procentu atmaksa, novada publicitātes pasākumi, ieplānoti līdzekļi 1 191 152 latu apmērā. No tiem 571490 lati ir aizņēmumu, līzingu un procentu atmaksa.


Teritoriju, mājokļu apsaimniekošanas un labiekārtošanas darbiem novadā, salīdzinot ar 2011. gadu, finansējums ir pieaudzis. Tas sastāda 492 268 latus. Līdzekļi tiks izmantoti teritoriju labiekārtošanas un apzaļumošanas darbiem Preiļu pilsētā un visos četros pagastos, ielu apgaismošanas nodrošināšanai un atbalstam mājokļu renovācijai novadā.


Pašvaldības plānotie izdevumi veselības aprūpei sastāda 35 650 latus, kas ir vairāk, salīdzinot ar pagājušo gadu. 30 000 latu paredzēts SIA „Preiļu slimnīca” atbalstam, kur finansējums iekļauts arī dzemdību nodaļas pārvietošanai uz jauno slimnīcas korpusu, 5650 lati iedalīti donoru, Latvijas Sarkanā Krusta biedrības atbalstam, fizioterapeita, kurš vada nodarbības bērniem skolās, darba apmaksai  un medikamentu iegādei Pensionāru biedrības Veselības istabai. 


Kultūrai un atpūtas pasākumiem šogad tiks atvēlēti 402 100 lati. Preiļu novada Kultūras nams, Pelēču kultūras nams, Saunas, Aizkalnes un Preiļu pagastu tautas nami savas darbības nodrošināšanai saņems finansējumu 173 670 latu apmērā, Preiļu galvenā bibliotēka, Aizkalnes, Līču, Ārdavas, Pelēču, Smelteru un Saunas bibliotēkas – 172 420 latus. Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja darbībai paredzēts finansējums 56 010 latu apjomā.


Lai uzturētu sabiedrisko kārtību un veiktu drošības pasākumus novadā, pašvaldības policijas darbībai ieplānoti 56 930 lati. Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai paredzēts 20 930 latu finansējums, 1000 lati paredzēti civilās aizsardzības pasākumiem. Preiļu novada dome katru gadu atbalsta mazos projektus, kurus realizē iestādes vai biedrības, un arī šogad budžetā ir paredzēti līdzekļi 23 094 latu apmērā mazo projektu līdzfinansējumam.


Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu” pašvaldība savus izdevumus šogad plāno 98% apmērā no apstiprinātā budžeta, jo šādā apmērā valsts garantē pašvaldībai finansējumu no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda un iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem. Tāpēc apstiprinot šī gada Preiļu novada domes pamatbudžetu, 2% no paredzētajiem ieņēmumiem izdevumos netika iekļauti.


Preiļu novada domes speciālā budžeta ieņēmumi 2011. gadam apstiprināti 107 232 latu apmērā, no kuriem 97 432 latus sastāda autoceļu (ielu) fonda līdzekļi, 8000 latu plānoti ieņēmumi no dabas resursu nodokļa, 1800 latus sastāda dažādi pārējie ieņēmumi.


Naudas līdzekļu atlikums speciālajā budžetā uz gada sākumu sastādīja 38 563 latus, līdz ar to speciālā budžeta izdevumi apstiprināti 145 795 latu apmērā.


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 08.02.2012.