23. februārī notiks Preiļu novada domes sēde (darba kārtība)

23.02.2012.

Preiļu novada domes sēde notiks – 23.02.2012., plkst.15:00, Preiļu novada domes Sēžu zālē (Raiņa bulvāris 19, Preiļi).


Darba kārtība:


1. FINANŠU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI:
 
1.1. Par pašvaldības nekustamo īpašumu „Šusta ezers”.
1.2. Par noteikumu „Par dienas naudas apmaksas kārtību Preiļu novada
izglītības iestāžu audzēkņiem” apstiprināšanu.
1.3. Par ceļa izdevumu segšanu Preiļu novada pašvaldības izglītības iestāžu
pedagoģiskajiem darbiniekiem.
1.4. Par datorspeciālista vienības iekļaušanu Pelēču pamatskolas štatu sarakstā.
1.5. Par logu nomaiņu un apdari  pašvaldības dzīvoklim.
1.6. Par Preiļu novada domes īpašumā esošo dzīvokļu nenomaksāto rēķinu segšanu.
1.7. Par biedrības „Preilēniešu nams” rēķinu apmaksu.
1.8. Par nekustamā `īpašuma nodokļu atlaides piešķiršanu.
1.9. Par pašvaldības indikatīvo investīciju vajadzību 2014.-2020.gadam   apstiprināšanu.
1.10. Par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” sadārdzinājuma pamatojumu.
1.11. Par izmaiņām Preiļu novada bāriņtiesas sastāvā.


2. SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJAS  SĒDES JAUTĀJUMI:
 
2.1. Par bērna piedzimšanas pabalsta izmaksu.
2.2. Par noteikumu „Preiļu novada sociālā un kultūras pakalpojumu centra „Līči”
maksas pakalpojumi” apstiprināšanu.
2.3. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
2.4. Par uzņemšanu rindā pašvaldības dzīvojamās platības saņemšanai.
2.5. Par sociālās dzīvojamās platības maiņu.
2.6. Par uzņemšanu rindā sociālās dzīvojamās platības saņemšanai.
2.7. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.


3. NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI:
 
3.1. Par saistošo noteikumu Nr. „Noteikumi par administratīvo atbildību Preiļu novadā”  apstiprināšanu.
3.2. Par projektu „Zivju resursu pavairošana un atražošana Pelēču ezerā”.
3.3. Par pašvaldības indikatīvo investīciju  vajadzību 2014.-2020.gadam apstiprināšanu.
3.4. Par  adreses piešķiršanu.
3.5. Par zemes iznomāšanu.
3.6. Par lauku apvidus zemes nomas līguma izbeigšanu.
3.7. Par nekustamā īpašuma sadali.
3.8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
3.9. Par grafiskā pielikuma precizēšanu.


Novada  domes  priekšsēdētājs                             Aldis Adamovičs


 

Pēdējās izmaiņas: 23.02.2012.