Sākot ar 14. februāri Sociālajā dienestā tiks iesākta iesniegumu pieņemšana mājokļa pabalsta piešķiršanai

14.02.2012.

Kā pirmos mājokļa pabalsta saņemšanai aicinām griezties pensionārus un invalīdus, bet arī pārējie iedzīvotāji iespēju robežās tiks apkalpoti un sniegtas nepieciešamās konsultācijas.


Visi interesenti mājokļa pabalsta saņemšanas jautājumā sākot ar šī gada 14. februāri aicināti griezties Preiļu novada Sociālā dienesta 1. kabinetā, Aglonas ielā 1a, Preiļos, otrdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00-12.00 vai 13.00-17.00, trešdienās no plkst. 8.00-12.00 vai 13.00-18.00, vai sava pagasta pārvaldē pie sociālā darbinieka.


Saskaņā ar Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2011/01 „Par sociālo palīdzību Preiļu novadā”, tiesības saņemt mājokļa pabalstu ir ģimenēm (personām), kuras ir deklarējušas savu dzīvesvietu Preiļu novadā un atbilst kādai no sekojošām iedzīvotāju grupām:
• ģimene (persona), kura, atbilstoši spēkā esošajiem LR tiesību aktiem, atzīta par trūcīgu;
• nestrādājošiem pensionāriem un invalīdiem, kuri mājoklī deklarēti un dzīvo vieni, kuru pensija ir līdz Ls 160.00 un kuriem nav citur dzīvojoša laulātā;
• diviem vai vairākiem kopā dzīvojošiem nestrādājošiem pensionāriem un/vai invalīdiem, kuru ienākumi uz katru mājoklī deklarēto locekli nepārsniedz Ls 140.00;
• nestrādājošs pensionārs vai invalīds, kurš mājoklī deklarēts un dzīvo viens, kura pensija ir no Ls 160.01 līdz Ls 170.00 un kuram nav citur dzīvojoša laulātā.


Uz minētajām iedzīvotāju grupām attiecināmi arī vairāki kritēriji, ar kuriem var iepazīties saistošo noteikumu 5. punktā.


Līdzīgi kā aizvadītajā gadā, uz minētā pabalsta saņemšanu var pretendēt pensionāri/invalīdi ar pensiju līdz Ls 170. Tāpat saglabāta pabalsta apmēra diferenciācija atkarībā no apkures veida (malkas vai centrālā apkure) un ir spēkā nosacījums, ka ģimenēm (personām), kuru mājokļi ir ar centrālo siltumenerģijas padevi, pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam.


Anita Gāga,  
Preiļu novada Sociālā dienesta vadītājas vietniece


 

Pēdējās izmaiņas: 14.02.2012.