Par valsts pārbaudes darbiem 2011./2012. mācību gadā

07.02.2012.

Jau 2011. gada 20. decembrī skolas varēja uzsākt pieteikšanos valsts pārbaudes darbiem 2011./2012. mācību gadam. Tas nozīmē, ka līdz 30. decembrim 9. un vidusskolas klašu audzēkņi iestādes vadītājam rakstiski iesniedza iesniegumu par izvēlētajiem eksāmeniem.


Līdz 1. februārim izglītības iestāde informācijas sistēmā reģistrēja skolēnu iesniegumos norādītos eksāmenus, kā arī pievienoja informāciju par nepieciešamo eksāmenu materiālu skaitu, valodu un disku skaitu.


Līdz 1. aprīlim izglītojamais ir tiesīgs mainīt iepriekš izvēlētos eksāmenus pret citiem. Pēc 1. aprīļa tas nav iespējams.


Vispārējā vidējā izglītībā līdz 1. aprīlim skolēnam ar speciālām vajadzībām iestādes vadītāji nosūta centram sarakstu par nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem valsts pārbaudes darbos eksāmenu laikā. 


Lai iegūtu vispārējo pamatizglītību, izglītojamajiem jākārto pārbaudījumi mācībvalodā, svešvalodā, matemātikā, vēsturē un valsts valodā (mazākumtautību valodas izglītības programmā).


Šinī mācību gadā ir stājušies spēkā grozījumi Vispārējās izglītības likumā, kuri paredz, ka par vispārējo pamatizglītības programmas apguvi izglītojamajam izsniedz liecību, ja:
 nav iegūts vērtējums kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem,
 vērtējums divos vai vairākos mācību priekšmetos gadā vai valsts pārbaudījumā atbilstoši valsts izglītības standartā noteiktajai izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai ir zemāks par 4 ballēm (vērtējums mācību priekšmetā gadā un vērtējums valsts pārbaudījumā tajā pašā mācību priekšmetā uzskatāms par vienu vērtējumu, piemēram – 3 balles matemātikā gadā un 3 balles matemātikā eksāmenā ir uzskatāms par vienu nepietiekamu vērtējumu).


Savukārt, lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību, skolēniem jākārto pārbaudījumi latviešu valodā un literatūrā, svešvalodā, matemātikā un ne mazāk kā viens eksāmens pēc paša izglītojamā izvēles mācību priekšmetā, kura apjoms izglītības programmā nav mazāks par 105 mācību stundām.
Lai vidusskolēni iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, sākot ar šo gadu, to varēs tikai tad, ja iegūtie visi vērtējumi būs vismaz 4 balles un augstāki.


Centralizētajos eksāmenos ar šo gadu noteikts, ka vērtējums nav iegūts, ja skolēna eksāmena darba kopvērtējums ir mazāks kā 5%.


Pretējā gadījumā skolēniem izsniedz liecību, ja:
 nav iegūts vērtējums kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem,
 vērtējums mācību priekšmetā gadā vai valsts pārbaudījumā atbilstoši valsts izglītības standartā noteiktajai izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai ir zemāks par 4 ballēm.


Šogad eksāmenu sertifikātus 9. klasei (mazākumtautības programmā) saņemsim 15. jūnijā, bet 12. klasei – 10. jūlijā.


Dz. Šmukste,
Preiļu novada Izglītības pārvaldes skolu speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 07.02.2012.