Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem – atklātam konkursam ” Degvielas iegāde Preiļu novada domes autotransporta vajadzībām”, saskaņā ar Nolikumu

03.02.2012.

1. Iepirkuma procedūras rīkotājs:  PREIĻU NOVADA DOME, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301

2. Iepirkuma procedūras nosaukums: atklāts konkurss „Degvielas iegāde Preiļu novada domes autotransporta vajadzībām”.
     Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: PND 2011/20AK

3. Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: ” Degvielas iegāde Preiļu novada domes autotransporta vajadzībām”, saskaņā ar konkursa Nolikuma,  tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām.

4. Konkursam tika iesniegti divi piedāvājumi no SIA „Latvija Statoil”, reģ.nr. 40003064094 (apakšuzņēmējs: SIA  RKF „VEGA P”, reģ.nr. 40003255286) un SIA „RusLatNafta”, reģ.nr. 40003497879.

5. Saskaņā ar konkursa, id.nr. PND 2011/20AK, komisijas 30.01.2012. Protokolu nr.1 abi konkursa pretendenti SIA „Latvija Statoil” (SIA RKF„VEGA P”) un SIA „RusLatNafta” atbilst konkursa Nolikuma, tai skaitā pretendentu atlases prasībām.
  
6. Saskaņā ar konkursa komisijas 02.02.2012. Protokolu nr.3 pretendentu SIA „Latvija Statoil”, reģ.nr. 40003064094 (SIA RKF„VEGA P”) un SIA „RusLatNafta”, reģ.nr. 40003497879 tehniskie piedāvājumi atbilst konkursa, id.nr. PND 2011/20AK Nolikuma, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām.


7. Saskaņā ar Konkursa 02.02.2012.g. komisijas Protokolu Nr.4 tika izvērtēti konkursa finanšu piedāvājumi ņemot vērā konkursa Nolikumā noteikto vērtēšanas kritēriju:
Nr.p.k.


Pretendents (nosaukums, adrese)


Piedāvājuma cena LVL / viens litrs bez PVN  (uz iesniegšanas brīdi) ar piemērojamo atlaidi


Kopējā līguma cena uz 24 mēn. LVL bez PVN22% ar atlaidi


Benzīns 95 E


Benzīns 98 U


Dīzeļdegviela


1.


SIA „Latvija Statoil” Reģ.nr.40003064094 Duntes iela 6, Rīga, LV-1013 (iesniegts 19.01.2012.)


(atlaide 3,4% bez PVN22%) 0,730


 (atlaide 3,4% bez PVN22%) 0,753


 (atlaide 3,4% bez PVN22%) 0,707


 132 727,00


2.


SIA „RusLatNafta”, Reģ.nr.40003497879 Jelgavas iela 2a, Daugavpils, LV- 5420 (iesniegts 20.01.2012.)


 (atlaide Ls 0,025 bez PVN22%) 0,709


 (atlaide Ls 0,025 bez PVN22%) 0,739


 (atlaide Ls 0,029 bez PVN22%) 0,706


 131 105,00


Saskaņā ar Konkursa Nolikuma 7.5.punktu – Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko iepirkuma kopējo līguma summu – cenu bez PVN (ņemot vērā piedāvājuma vienību zemāko cenu), kas atbilst konkursa Nolikuma, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.
 
8. Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 23.panta piekto daļu, 24.pantu, 46.panta pirmās daļas 2.punktu, 56.panta pirmo daļu un Konkursa Nolikuma prasībām, tai skaitā 7.p., 8.punktu, t.sk. 8.9., 8.10., un 10.1 apakšpunktiem, kā arī komisijas 02.02.2012. finanšu piedāvājumu vērtēšanas tabulu,  Komisija nolēma:8.1. Par atklāta konkursa “Degvielas iegāde Preiļu novada domes autotransporta vajadzībām”, identifikācijas Nr. PND 2011/20AK, uzvarētāju atzīt un slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „RusLatNafta”, reģ.nr. 40003497879, juridiskā adrese: Jelgavas iela 2a, Daugavpils, LV- 5420.
   Līguma izpildes termiņš – termiņā 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas.
    Līguma kopējā summa – cena (ar piemērojamo atlaidi) bez PVN22% – Ls 131 105,00 (simtu trīsdesmit viens tūkstotis simtu pieci lati 00 santīmi), PVN22% ir Ls 28 843,10 un līguma summa ar PVN22% ir Ls 159 948,10 (simtu piecdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti četrdesmit astoņi lati 10 santīmi).
  Piemērojamās atlaides ir saistošas Pasūtītājam visās pretendenta piedāvātajās DUS visā līguma darbības laikā:
– Benzīns 95 E Ls 0,025 bez PVN22%;
– Benzīns 98 U Ls 0,025 bez PVN22%;
– Dīzeļdegviela Ls 0,029 bez PVN22%.
  Norēķinu veids – pēcmaksa, samaksu par degvielas iegādi pasūtītājs veic pēc pretendenta piestādītajiem rēķiniem līdz nākamā mēneša 25 (divdesmit piektajam) datumam.
  Pārējie līguma noslēgšanas un izpildes nosacījumi, saskaņā ar konkursa Nolikuma, tai skaitā iepirkuma līguma projekta noteikumiem.
  Piedāvājuma derīguma termiņš – 90 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.


8.2. Komisija 3 (triju) dienu laikā paziņo uzvarētājam un pārējiem konkursa pretendentiem par komisijas pieņemto lēmumu, kā arī nosūta paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem publikācijai Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājas lapā.


9. Iepirkuma procedūras kontaktpersonas:
9.1. vispārējos iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālr. 65307322, 26458552, e-pasts: vladimirs.ivanovs@preili.lv;
9.2. tehniskos jautājumos: Preiļu novada domes izpilddirektora vietnieks Juris Kovaļevskis, tālr. 65307320,  26410521, e-pasts: juris.kovalevskis@preili.lv;
9.3. administratīvos jautājumos: juriste Inga Vilcāne, tālr. 65322766, e-pasts: inga.vilcane@preili.lv.

Pēdējās izmaiņas: 03.02.2012.