Parakstīta vienošanās par projekta „Dienas centra pakalpojumu pilnveidošana Preiļu novadā” īstenošanu

30.01.2012.


Šī gada 6. janvārī starp Nodarbinātības valsts aģentūru kā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto sadarbības iestādi un Preiļu novada domi kā Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēju parakstīta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Sociālā fonda finansējuma piešķiršanu Projekta Nr. Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/077 „Dienas centra pakalpojumu pilnveidošana Preiļu novadā” īstenošanai. Projekta īstenotājs – Preiļu novada Sociālais dienests.


Projekta mērķis ir attīstīt sociālās rehabilitācijas un alternatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem, pirmspensijas vecuma personām un no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām, lai nodrošinātu to sociālo un funkcionālo prasmju pilnveidošanos, kā arī sekmētu nodarbinātību un iekļaušanos darba tirgū.


Plānots, ka projekta rezultātā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu būs saņēmušas 80 mērķa grupu personas, tiks veikts sanitārās telpas remonts Dienas centrā, uzstādot specializētu aprīkojumu personām ar funkcionāliem traucējumiem, būs nodrošināta vides pieejamība, veicot uzbrauktuves seguma maiņu. Tāpat paredzēts nodrošināt jaunu darba prasmju apguvi kokapstrādes un aušanas darbnīcās, kā arī organizēt terapeitiskā atbalsta grupas, piesaistot atkarību konsultantu ar praktisko pieredzi Minesotas programmā psiholoģiskā atbalsta grupas vadīšanai un garīgā atbalsta grupas vadītāju ar praktisko pieredzi draudzes vikāra amatā. Speciālistiem, kas strādās ar mērķa grupu, plānots nodrošināt supervīziju.


Projekta aktivitāšu īstenošanas ilgums ir 15 mēneši. Projekta īstenošanas laiks ir no 2012. gada 1. aprīļa līdz 2013. gada 30. jūnijam.


Projekta kopējās izmaksas sastāda 71 693,38 LVL, kas ir 100 % Eiropas Sociālā fonda finansējums.


Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece
 Anita Gāga


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.