Preiļu novada domes paziņojums par iepirkuma rezultātiem – `Malkas iegāde Preiļu novada pagastu pārvalžu vajadzībām 2012./2013.gadu ziemas sezonai`

20.01.2012.

Preiļu novada domes paziņojums par iepirkuma rezultātiem – „Malkas iegāde Preiļu novada pagastu pārvalžu vajadzībām 2012./2013.gadu ziemas sezonai”, saskaņā ar Instrukciju pretendentiem un Tehnisko specifikāciju.


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmets – „Malkas iegāde Preiļu novada pagastu pārvalžu vajadzībām 2012./2013.gadu ziemas sezonai”, identifikācijas nr. PND 2012/2M, saskaņā ar iepirkuma Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju.
Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās – iepirkuma Instrukcijas 1.3.1.p.
Iepirkums tika veikts Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā.


3. Saskaņā ar iepirkuma ident.nr. PND 2012/2M, 17.01.2012. piedāvājumu atvēršanas protokolu, iepirkumam ir iesniegti četri piedāvājumi no SIA „KV Mežnieks”, Reģ.nr.40003292776, Latvijas un Zviedrijas kopuzņēmums SIA „Latsin”, Reģ.nr.50003121261, Saunas pagasta z/s „Stūrīši”, Reģ.nr.41501014973 un Saunas pagasta z/s „Elkšņi” Reģ.nr.41501023389.


4. Ņemot vērā to, ka iepirkumam, idd.nr. PND 2012/2M, iesniegto piedāvājumu zemākās līgumcenas kopsummā par visu iepirkuma malkas apjomu pārsniedz bez PVN Ls 20000,00 robežu, bet iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.1panta kārtībā,
   pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1pantu  un Iepirkuma Instrukcijas noteikumiem, tai skaitā 3.3.2.punktu, Komisija nolemj:
4.1. Samazināt piegādājamās malkas kopējo apjomu 1300 m3 par 52 m3, rezultātā paliek 1248 m3, precizējot iepirkuma Tehniskās specifikācijas 12. un 13.punktos noteikto iepirkuma malkas apjomu, tai skaitā:
       4.1.1. Preiļu novada Aizkalnes pagasta pārvaldes vajadzībām – par 20 m3 malkas mazāk, rezultātā bija 350m3  – paliek 310 m2 tai skaitā:
       4.1.2. Preiļu novada Pelēču pagasta pārvaldes vajadzībām – par 32 m3 malkas mazāk, rezultātā bija 250m3 – paliek 218 m2 apjomā.
          
5. Komisija izskatīja un izvērtēja pretendentu iesniegtos piedāvājumus un konstatēja, ka pretendenti un to iesniegtie piedāvājumi atbilst iepirkuma, id.nr. PND 2012/2M, iepirkuma Instrukcijas pretendentiem, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām.
Ņemot vērā to, ka iepirkuma, id.nr. PND 2012/2M:
   5.1. pretendents SIA „KV Mežnieks” piedāvā piegādāt malku Preiļu novada Aizkalnes pagasta un Pelēču pagasta pārvaldēm par malkas vienības cenu bez PVN22% – Ls 16,00 par 1 m3 un
   5.2. divi pretendenti SIA „KV Mežnieks” un Saunas pagasta z/s „Elkšņi” piedāvā piegādāt malku Preiļu novada Saunas pagasta un Preiļu pagasta pārvaldēm par malkas vienības cenu bez PVN22% – Ls 16,00 par 1 m3 (skatīt tabulā nr.1),
    5.3.Komisija nolemj: sadalīt iepirkuma kopējo piegādājamās malkas apjomu 1248 m3 divās vienādās daļās – pa  624 m3 katram no iepriekšminētajiem pretendentiem sekojoši:
1. Malkas iegāde Preiļu novada Aizkalnes pagasta vajadzībām-310 m3 –  SIA „KV Mežnieks”;
2. Malkas iegāde Preiļu novada Pelēču pagasta vajadzībām – 218 m3 –  SIA „KV Mežnieks”;
3. Malkas iegāde Preiļu novada Saunas pagasta vajadzībām- 370 m3 – Saunas pagasta z/s „Elkšņi”;
4. Malkas iegāde Preiļu novada Preiļu pagasta vajadzībām (kopējo apjomu 350 m3 sadalot):
a) 254 m3  – Saunas pagasta z/s „Elkšņi”;
b) 96 m 3 – SIA „KV Mežnieks”.


6. Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 un Iepirkuma Instrukcijas, tai skaitā 1.11., 3.3., 5., tai skaitā 5.6.punktiem, kā arī finanšu piedāvājumu komisijas vērtēšanas 20.01.2012. Protokolu nr.2, Komisija nolēma:


6.1. Iepirkuma daļās – Malkas iegāde Preiļu novada Saunas pagasta un Preiļu pagasta pārvalžu vajadzībām 2012./2013.gadu ziemas sezonai noteikt par uzvarētājiem pretendentus: SIA „KV Mežnieks”, Reģ.nr.40003292776, Brīvības iela 356-32, Rīga, LV-1006 un Saunas pagasta z/s „Elkšņi” Reģ.nr.41501023389, „L”Anspoki, Saunas pagasts, Preiļu novads, jo viņu iesniegtie piedāvājumi atbilst Iepirkuma Instrukcijas, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām un to finanšu piedāvājumi ir ar zemāko piedāvājuma cenu.
6.2. Iepirkuma daļās – Malkas iegāde Preiļu novada Aizkalnes pagasta un Pelēču pagasta pārvalžu vajadzībām 2012./2013.gadu ziemas sezonai noteikt par uzvarētāju pretendentu: SIA „KV Mežnieks”, Reģ.nr.40003292776, Brīvības iela 356-32, Rīga, LV-1006 , jo tā iesniegtais piedāvājums atbilst Iepirkuma Instrukcijas, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām un finanšu piedāvājums ir ar zemāko piedāvājuma cenu.


6.3. Slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „KV Mežnieks”, Reģ.nr.40003292776, par malkas piegādi par kopējo malkas apjomu – 624 m3, saskaņā ar Iepirkuma Instrukcijas prasībām un pretendenta piedāvājumu, tai skaitā:
1. Preiļu novada Aizkalnes pagasta pārvaldes vajadzībām – apjomā par 310m3 .
Kopējā  līgumcena bez PVN22% ir Ls  4960,00 (četri tūkstoši deviņi simti sešdesmit lati 00 santīmi);
      2. Preiļu novada Pelēču pagasta pārvaldes vajadzībām – apjomā par 218 m3 .
Kopējā līgumcena bez PVN22% ir Ls  3488,00 (trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit astoņi lati 00 santīmi);
      3. Preiļu novada Preiļu pagasta pārvaldes vajadzībām – apjomā par 96  m3 .
Kopējā līgumcena bez PVN22% ir Ls  1536,00 (viens tūkstotis pieci simti trīsdesmit seši lati 00 santīmi).
       Vienību cenas malkas piegādei: 16,00 Ls/m3 bez PVN22%.
       Priekšapmaksa – 20% apmērā no līguma kopējās summas bez PVN22% (saskaņā ar piedāvājumu).
       Malkas piegādes termiņš – no 02.04.2012. līdz 02.07.2012.g.
      
6.4. Slēgt iepirkuma līgumu ar Saunas pagasta z/s „Elkšņi” Reģ.nr.41501023389 par malkas piegādi par kopējo malkas apjomu – 624 m3, saskaņā ar Iepirkuma Instrukcijas prasībām un pretendenta piedāvājumu, tai skaitā:
       1. Preiļu novada Preiļu pagasta pārvaldes vajadzībām – apjomā par 254 m3 .
         Kopējā līgumcena bez PVN22% ir Ls  4064,00 (četri tūkstoši sešdesmit četri lati 00 santīmi).
       2. Preiļu novada Saunas pagasta pārvaldes vajadzībām – apjomā par 370 m3 .
Kopējā  līgumcena bez PVN22% ir Ls  5920,00 (pieci tūkstoši deviņi simti divdesmit lati 00 santīmi).
       Vienību cenas malkas piegādei: – 16,00 Ls/m3 bez PVN22%.
       Malkas piegādes termiņš – no 02.04.2012. līdz 02.07.2012.g.


7. Par komisijas pieņemto lēmumu komisija paziņot iepirkuma pretendentam triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.


8. Kontaktpersonas:
– par iepirkuma priekšmetu: Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels tel.65307327, 26432521, e-pasts
janis.skutels@preili.lv
– iepirkuma administratīvos jautājumos  – Preiļu novada domes juriste Inga Vilcāne tel.65322766, e-pasts: inga.vilcane@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 20.01.2012.