Preiļu novada domes paziņojums par iepirkuma rezultātiem – Tehniskā projekta izstrāde `Preiļu Valsts ģimnāzijas ēku siltināšana un ēdināšanas bloka renovācija`

20.01.2012.

Preiļu novada domes paziņojums par iepirkuma rezultātiem – „Tehniskā projekta izstrāde „Preiļu Valsts ģimnāzijas ēku siltināšana un ēdināšanas bloka renovācija”, saskaņā ar Instrukciju pretendentiem un Projektēšanas uzdevumu.


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmets – „Tehniskā projekta izstrāde „Preiļu Valsts ģimnāzijas ēku siltināšana un ēdināšanas bloka renovācija”, identifikācijas nr. PND 2012/1M ERAF, saskaņā ar iepirkuma Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Projektēšanas uzdevumu.
Iepirkums tika veikts Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā.


3. Saskaņā ar iepirkuma ident.nr. PND 2012/1M ERAF, 16.01.2012. piedāvājumu atvēršanas protokolu, iepirkumam ir iesniegti septiņi piedāvājumi no SIA „Baltex Group”, Reģ.nr. 40103274353, SIA „Strasa Konsultanti”, Reģ.nr. 40003226022, SIA ”WONDERFULL”, Reģ.nr.44103066473, SIA „Rēzeknes nams”, Reģ.nr. 42403010733, A/s „KOMUNĀLPROJEKTS”, Reģ.nr. 40003005372, SIA „PROJEKTĒŠANANS BIROJS AUSTRUMI”, Reģ.nr. 42403019889 un SIA „Ceturtais stils”, Reģ.nr. 55403015621.


4. Komisija izskatīja un izvērtēja pretendentu iesniegtos piedāvājumus un konstatēja, ka pretendenti un to iesniegtie piedāvājumi atbilst iepirkuma, id.nr. PND 2012/1M ERAF, iepirkuma Instrukcijas pretendentiem, tai skaitā Projektēšanas uzdevuma prasībām.


5. Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu un Iepirkuma Instrukcijas 1.11., 3., 5.3., 5.4. un 5.6.punktiem un piedāvājumu vērtēšanas rezultātiem (komisijas piedāvājumu vērtēšanas 20.01.2012. Protokols nr.3),
Komisija nolēma:


5.1. Noteikt par uzvarētāju A/s „KOMUNĀLPROJEKTS”, Reģ.nr. 40003005372, juridiskā adrese: Hanzas iela 16, Rīga, LV- 1045, jo tā piedāvājums atbilst Iepirkuma, id.nr. PND 2012/1M ERAF, Instrukcijas pretendentiem prasībām, tai skaitā Projektēšanas uzdevumam  un ir ar piedāvājuma zemāko cenu.


5.2. Slēgt iepirkuma līgumu par Tehniskā projekta izstrāde „Preiļu Valsts ģimnāzijas ēku siltināšana un ēdināšanas bloka renovāciju ar A/s „KOMUNĀLPROJEKTS”.
        Iepirkuma līguma summa (cena): bez PVN22% Ls 6500,00 (seši tūkstoši pieci simti lati 00 santīmi), PVN 22% ir Ls 1430,00 un līguma summa ar PVN22% ir Ls 7930,00 (septiņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit lati 00 santīmi).
        Priekšapmaksa – (avanss) 20% apmērā no līguma summas, atlikusī līguma summa tiek izmaksāta Izpildītājam 14 dienu laikā pēc izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
        Līguma izpildes termiņš – 10 (desmit) nedēļas skaitot no līguma spēkā stāšanās dienas.
        Piedāvājuma derīguma termiņš – 60 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.


6. Par komisijas pieņemto lēmumu komisija paziņot iepirkuma pretendentam triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.


7. Kontaktpersonas
– par iepirkuma priekšmetu: Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels tel.65307327, 26432521, e-pasts
janis.skutels@preili.lv
– iepirkuma administratīvos jautājumos  – Preiļu novada domes juriste Inga Vilcāne tel.65322766, e-pasts: inga.vilcane@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 20.01.2012.