Preiļu Biznesa inkubators atskatās uz paveikto

19.01.2012.

Pēc Lursoft datiem uzņēmumu veidošanās dinamika Preiļu novadā ir stabila un pozitīva. Salīdzinot ar 2010. gadu, kad tika reģistrēti 32 jauni uzņēmumi, 2011. gadā šis skaitlis ir paaugstinājies līdz 37. Kopā uz 2012. gada janvāri Preiļu novadā reģistrētas 717 juridiskas personas un 586 saimnieciskās darbības veicēji.


Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un jaunu uzņēmumu veidošanos Preiļu novadā, Preiļu Biznesa inkubators 2011. gadā sniedzis dažādus atbalsta pakalpojumus esošajiem un topošajiem Preiļu novada uzņēmējiem.


Uzņēmēju zināšanu pilnveidei tika sniegtas biznesa konsultācijas un organizēti informatīvi un izglītojoši semināri par Publisko iepirkumu likuma normu piemērošanu, par Eiropas Savienības finansējuma apguvi, par finansēšanas piedāvājumiem uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmumiem to attīstības posmā.


Lai apturētu jauniešu aizplūšanu prom no novada, un tiktu radīta interese par uzņēmējdarbības uzsākšanu, tika sagatavota lekcija skolu jauniešiem „Motivācija uzņēmējdarbībā” un divu dienu radošā nedarbnīca „Mūsu iekšējie radošie resursi- jaunām iespējām”, kur jaunieši paši ģenerēja savas biznesa idejas, bet no 40 klātesošajiem semināra dalībniekiem vēlmi kļūt par uzņēmēju izrādīja tikai viens jaunietis.


Kāda pētījuma rezultāti rāda, ka 97% bērnudārza vecuma bērnu vēlas kļūt par uzņēmējiem, augstskolu studenti jau ir piesardzīgāki- tikai 17%, bet reāli dzīvē par uzņēmējiem kļūst vēl mazāk-tikai 4%.


Pētījums norāda, ka ir nopietni jāstrādā ar skolu jauniešiem par uzņēmējdarbības uzsākšanu, lai katrs pats izvērtē savas spējas un nopietni apsver, vai kļūt par darba ņēmēju vai darba devēju.
Preiļu Biznesa inkubatoram izveidojusies sadarbība ar Latvijas Darba Devēju konfederāciju (LDDK), kā rezultātā Preiļu novada uzņēmējiem, juristiem un pašvaldību speciālistiem tika noorganizēti 3 dažādi mācību kursi :
„Uzņēmuma attīstība un korporatīvā sociālā atbildība”,
„Divpusējais un trīspusējais sociālais dialogs un cilvēkresursu vadība”,
„Pašvaldību attīstības vadība un publiskās –privātās partnerības veicināšana”.


Mārketinga aktivitāšu attīstībai Preiļos tika organizēti Jurģu dienas, Zāļu dienas, Rudens un Ziemassvētku tirdziņi, kas bagātināja pārtikas, dažādu stādu, augu un amatniecības piedāvājumu, kā arī deva iespēju amatniekiem un mājražotājiem nopelnīt. Jaunas pieredzes gūšanai Preiļu Biznesa inkubators organizēja uzņēmēju pieredzes apmaiņas braucienu uz Valmieras biznesa inkubatoru.


No 2011. gada janvāra Preiļu Biznesa inkubators sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu veic Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projekta „Tematiskie ciemi: jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionā” koordinēšanu Preiļu novadā. Projekta mērķis ir attīstīt ciema „biznesa tēmu”, lai ciemu iedzīvotāji varētu strādāt, pelnīt un būt pazīstami ar saviem produktiem un pakalpojumiem, veicinātu uzņēmējdarbības un darba tirgus attīstību vietējā pārrobežu līmenī. Projekta ietvaros notikušas mārketinga mācības, kā arī dalībnieki piedalījušies vairākos tirgos, arī Rīgā Spīķeros. No Preiļu novada projektā darbojas 5 uzņēmēji. Šobrīd amatnieki un mājražotāji gatavojas Balttour izstādei Rīgā februārī.
2011 .gada pavasarī tika izsludināts pirmais Preiļu novada domes projektu konkurss Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanai.


Pirmajā konkursa kārtā tika iesniegti 3 projektu pieteikumi, kas veicināja 5 jaunu darba vietu rašanos un šo uzņēmumu konkurētspējas palielināšanos.


Gada lielākais notikums bija 25.11.2011. noslēgtais sadarbības līgums starp Preiļu novada domi un biedrību „Latgales aparātbūves tehnoloģiskais centrs”, lai īstenotu Biznesa inkubatora „Ideju viesnīca Preiļi” izveidi Preiļu novada teritorijā un Preiļu jaunajiem uzņēmējiem būtu iespēja izmantot finansiālu atbalstu programmas ”Biznesa inkubatori ”, ko administrē LIAA.


Bet Preiļu BI materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai tika izstrādāts un realizēts ELFLA projekts ”Preiļu Biznesa inkubatora aprīkojuma iegāde efektīvai atbalsta pasākumu nodrošināšanai uzņēmējiem uzņēmējdarbības attīstībai Preiļu novadā”.


Aizrautība ir lielākā pasaules vērtība.
Tā spēj paveikt vairāk kā nauda, vara un ietekme.
(Ogs Mandino)


Preiļu Biznesa inkubatora vadītāja Ineta Liepniece


 

Pēdējās izmaiņas: 19.01.2012.