Preiļu novada domes paziņojums par iepirkuma rezultātiem – „Kancelejas un biroja preču piegāde Preiļu novada domes vajadzībām”

12.01.2012.

Preiļu novada domes paziņojums par iepirkuma rezultātiem – „Kancelejas un biroja preču piegāde Preiļu novada domes vajadzībām”, saskaņā ar Instrukciju pretendentiem un Tehnisko specifikāciju.


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmets – „Kancelejas un biroja preču piegāde Preiļu novada domes vajadzībām”, identifikācijas nr. PND 2011/19M, saskaņā ar iepirkuma Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju.
Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā.


3. Saskaņā ar iepirkuma ident.nr. PND 2011/19M, 06.01.2012. piedāvājumu atvēršanas protokolu, iepirkumam ir iesniegti trīs piedāvājumi no SIA „Officeday Latvia”, reģ.nr. 40003249449, SIA „Hermess”, reģ.nr. 40003057181 un SIA „SALANG-P”, reģ.nr. 47703001650.


4. Komisija izskatīja un izvērtēja pretendentu iesniegtos piedāvājumus un konstatēja, ka pretendenti un to iesniegtie piedāvājumi atbilst iepirkuma, id.nr. PND 2011/19M, iepirkuma Instrukcijas pretendentiem, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām.


5. Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu un Iepirkuma Instrukcijas 1.11., 3., 5.3.punktu un piedāvājumu vērtēšanas rezultātiem (komisijas piedāvājumu vērtēšanas 11.01.2012. tabula) prasībām, Komisija nolēma:


5.1. Noteikt par uzvarētāju SIA „SALANG-P”, reģ.nr. 47703001650, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 17, Preiļos, LV-5301, jo tā piedāvājums atbilst Iepirkuma, id.nr. PND 2011/19M, Instrukcijas pretendentiem prasībām un ir ar piedāvājuma zemāko cenu un citiem būtiskiem nosacījumiem.
5.2. Slēgt iepirkuma līgumu par Kancelejas un biroja preču piegāde Preiļu novada domes vajadzībām ar SIA „SALANG-P”. 
   Iepirkuma līguma summa (cena): bez PVN22% Ls 7 948,59 (septiņi tūkstoši deviņi simti četrdesmit astoņi lati 59 santīmi), PVN 22% ir Ls 1748,69 un līguma summa ar PVN22% ir Ls 9697,28 (deviņi tūkstoši seši simti deviņdesmit septiņi lati 28 santīmi).
   Apmaksas noteikumi – katru mēnesi par kārtējā mēnesī veikto pakalpojumu, saskaņā ar piestādīto rēķinu.
    Nosacījumi preču piegādei: preču piegāde pa daļām pēc pasūtījuma; preču piegāde – 1 stundas laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža un minimālais piegādes apjoms vienā piegādes reizē –  nav ierobežots.
    Līguma izpildes termiņš – 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas.


6. Par komisijas pieņemto lēmumu komisija paziņot iepirkuma pretendentam triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.


7. Kontaktpersona: Preiļu novada domes juriste Inga Vilcāne tel.65322766, fakss 65307323, e-pasts: inga.vilcane@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 12.01.2012.