Izmaiņas likumdošanā, kas jāievēro meža īpašniekiem

12.01.2012.

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) filiāle Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) informē, ka notikušas vairākas izmaiņas likumdošanā, kas jāņem vērā meža īpašniekiem. No 2012. gada 1. janvāra stājas spēkā apjomīgi grozījumi Meža likumā un notikusi Valsts meža dienesta funkcionālā un strukturālā optimizācija.


Būtiskākie grozījumi Meža likumā: mainās apliecinājumu saņemšanas un mežu inventarizācijas kārtība


Ciršanas apliecinājums nav nepieciešams tādu koku ciršanai, kuru celma caurmērs ir mazāks par 12 cm un koku ciršanai kopšanas cirtē jaunaudzēs līdz 20 gadu vecumam. Savukārt cērtot atsevišķus sausos un vēja gāztos kokus, meža īpašnieks reizi gadā par to paziņo Valsts meža dienestam.


Izmaiņas arī attiecas uz meža inventarizācijas procesu – turpmāk par īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošu mežu inventarizācija būs jāatkārto vismaz reizi 20 gados, bet meža inventarizācijām, kuras apstiprinātas pēc 2000. gada 17. marta, to derīguma termiņš pagarinās uz 20 gadiem. 


Meža likumā arī mainīti nosacījumi, kādos gadījumos atļauta kailcirte un kā veicama sanitārā cirte. Tāpat likumā mainīts meža zemes un meža reproduktīvā materiāla definējums.


Sakarā ar Meža likuma grozījumu stāšanos spēkā Meža konsultāciju pakalpojumu centrs piedāvā meža īpašniekiem individuālas konsultācijas par mainīto likumdošanas normu piemērošanu meža apsaimniekošanā. Plašāka informācija par grozījumiem Meža likumā būs pieejama nākamajā informatīvajā izdevumā meža īpašniekiem Čiekurs − februārī (atrodams www.mkpc.llkc.lv sadaļa Čiekurs).


Izmaiņas Valsts meža dienesta darba organizācijas kārtībā


Sakarā ar Valsts meža dienesta funkcionālo un strukturālo optimizāciju ar 2012. gada 1. janvāri mainījusies darba organizācijas kārtība un virsmežniecību uzraugāmo teritoriju robežas, apmeklētājus pieņemot 29 birojos – apmeklētāju pieņemšanas vietās, kuras atrodamas interneta vietnē www.vmd.gov.lv .


Atgādinām, ka Valsts meža dienestā līdz 2012. gada 1. februārim jāiesniedz pārskats par savā mežā notikušajām izmaiņām. Pārskats ir jāiesniedz par darbībām, kuru veikšanai bija nepieciešams apliecinājums, par meža bojājumiem, par meža atjaunošanu, par meža ieaudzēšanu un par jaunaudžu kopšanu.


Meža konsultāciju pakalpojumu centra darbinieki var palīdzēt meža īpašniekiem sagatavot Valsts meža dienestā iesniedzamo informāciju.


Meža konsultāciju pakalpojumu centrs ir Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra struktūrvienība ar pilnīgu pārklājumu visas Latvijas teritorijā, kas veic meža īpašnieku un sabiedrības informēšanu, konsultēšanu un apmācību par meža apsaimniekošanu un sniedz ar meža apsaimniekošanu saistītus pakalpojumus, tā veicinot meža ilgtspējīgu un daudzfunkcionālu izmantošanu.


Plašāka informācija par meža konsultāciju centra darbību interneta vietnē www.mkpc.llkc.lv .
Informāciju sagatavoja Sarmīte Grundšteine,
MKPC Informācijas un apmācību daļas vadītāja, tālr. 63050477 un 29133563


 

Pēdējās izmaiņas: 12.01.2012.